Search form

Marc 16

Ké Mör̂u Tëë I Ièsu

Mat 28.1-8; Luk 24.1-12; Ioan 20.1-10

1Tèi nédèè nédaa ar̂ii, cér̂é bör̂i urhii pâr̂â deewi ka borhêê na Maria Magadaléna, mâ Maria pâni Iakobo, mâ Salomé, cè ké-r̂é waa e kar̂ö Ièsu. 2Bör̂i tèi dö mélöö, tèi nédaa ka baayêr̂î néjêr̂ê ar̂ii, cér̂é pwa rö kaa vi uyû na na mö ké pwé na mèèxa. 3Cér̂é bör̂i vi êr̂ê, êr̂ê: «Wîr̂î ré yè puè virai yè-ré pèyaa ré tö mèö kaa vi uyû?» 4Aè cér̂é baxagür̂ü pièmè-r̂é, mâ tö rhûû na é wê puè virai pèyaa, wè na kau aau. 5Cér̂é bör̂i vi ru rö kaa vi uyû mâ tö rhûû dèxâ wi dowa ka cuè rö ékar̂aè é gaamëë, ka cur̂i mêr̂ê ka uèuu, cér̂é bör̂i cê bar̂a. 6Aè na êr̂ê yè-r̂é na wi-ré, êr̂ê: «Koa yè bar̂a na gëve, wè, gëve mèyè Ièsu ré é wê pè cevè-è. Na wê mör̂u tëë na ce, na wê yèri-e rö-a, ökâré kaa tö xi-e ré é nââ-ê rö-i. 7Aè gëve vi êr̂ê yè pâi pa pâgür̂ü mâ Pètèru, êr̂ê na wê vi baayêr̂î-ve na Galilé; gëve yè mâ tö rhûû-é rö-i, ûr̂û ké wê êr̂ê xi-e yè-ve.» 8Cér̂é bör̂i vi rua mâ ör̂ö xè kaa vi uyû, wè cér̂é keerher̂e mâ bar̂a. Mâ cér̂é da êr̂ê dèxâ kââ yè dèxâ kâmö, xè-i ké bar̂a xé-r̂é.

Na Vi Pèri-E Na Ièsu Yè Maria Magadaléna

Mat 28.9,10; Ioan 20.11-18

9Ökâré, na wê mör̂u tëë tèi nédaa ka baayêr̂î néjêr̂ê ar̂ii na Ièsu. Bör̂i tèi mélöö, na tö vèa baayê yè Maria Magadaléna, bwè-ré na wê yayâwâ xè xi-e kanii na ma kaar̂u u. 10Na bör̂i wê vi êr̂ê vèa yè-r̂é paxa tö cér̂é-é mâ, wè cér̂é tö-a tââ mâ vi nénââwêr̂ê. 11Aè cér̂é wê tö pwêr̂ê na na êr̂ê: «Na mör̂u tëë na Ièsu, gö wê tö rhûû-é!» Cér̂é bör̂i da tâ néwèi-e.

Na Vi Pèri-E Na Ièsu Yè Dui Dua Pâgür̂ü

Luk 24.13-35

12Tèi nédèè pâr̂â kââ-ré, na bör̂i tö vèa tëë rö-i dèxâ kétöné yè kaar̂u rai-r̂é na cur̂u tö né wêyê vi na döwö xé-r̂é. 13Cur̂u bör̂i wê tëëtëë cè ku-r̂u êr̂ê vèa yè-r̂é, aè cér̂é da bör̂i tâ néwèi bar̂ee.

Na Vi Pèri-E Na Ièsu Yè Pâi Pa Pâgür̂ü Pa Pârör̂ö Na Ma Rhaaxâ

Mat 20.16-28; Luk 24.36-49; Ioan 20.19-23; Apos 1.6-8

14Ëi, bör̂i tèi dèxâ, na tö vèa yè-r̂é pa pârör̂ö na ma rhaaxâ na cér̂é tö kaa vi ara, na bör̂i pè aʼ-r̂é wa ké da tâ néwèi xé-r̂é mâ ké mör̂ö i wêê nénââ xé-r̂é xè-i ké da cëi nô xé-r̂é pa wê tö rhûû-é. 15Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é na ce êr̂ê: «Gëve vi na bwêê jë wânii, mâ vi vaa i vi rherhî ka e yè pâr̂â kâmö wânii ré na yaxai-r̂é na Bâô. 16Ö kâmö ré yè tâ néwèi mâ é yè batiyi-e, wè é yè pè mör̂u-é, aè ö kâmö ré yè da tâ néwèi é yè pè yerii-e. 17Ökââ pâr̂â pètâbâ yè pâr̂â kâmö pa yè tâ néwèi, wè, rö-i néé-nya, cér̂é yè bör̂i yayâwâ pâr̂â u, mâ vi aʼi pâr̂â mêr̂ê aʼ ka döwöö, 18cér̂é yè tuwir̂i pâr̂â mârhùr̂ii; mâ na ké-r̂é wâyö yanô, nè yè bör̂i da yaané yè-r̂é; aè cér̂é yùù néxar̂a â-r̂é rö bwêêwé paxa pèii, cér̂é yè bör̂i mör̂u.»

Na Vi Tëë Na Ièsu Na Pwar̂a Bâô

Luk 24.50-53; Apos 1.9-11

19Na wê êr̂ê röi pâr̂â nô-ré na ör̂ökau Ièsu, é bör̂i pè xi-e rua na nékö, na bör̂i cuè na ce rö é gaamëë i Bâô. 20Cér̂é bör̂i wê vi na cér̂é mâ vi vaa rö pâr̂â ékar̂aè wânii. Aè na waa nêr̂ê-ê na Ör̂ökau mâ nââbéé rö-i nêr̂ê né pâr̂â vi pur̂â xé-r̂é mâ ye vè avâr̂i nô rö-i pâr̂â pètâbâ.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index