Search form

Marc 16:1

Ké Mör̂u Tëë I Ièsu

Mat 28.1-8; Luk 24.1-12; Ioan 20.1-10

1Tèi nédèè nédaa ar̂ii, cér̂é bör̂i urhii pâr̂â deewi ka borhêê na Maria Magadaléna, mâ Maria pâni Iakobo, mâ Salomé, cè ké-r̂é waa e kar̂ö Ièsu.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index