Search form

Marc 5

Na Pè Mör̂u Kâmö Ka Oè Na Pâr̂â U Ka Yaané Na Ièsu

Mat 8.28-34; Luk 8.26-39

1Cér̂é bör̂i cir̂i rö dèxâ ékar̂aè nérhëë rö névâ i pâi xè Gérasa. 2Na wê koyo ria xè kwâ na Ièsu, na bör̂i pwa yèr̂i-e na dèxâ kâmö ka oè-è na ko yaané, mâ ka mi xè kaa vi uyû. 3Wè na waa vè wêê mwâ xi-e kaa vi uyû, aè na yèri dèxâ kâmö ka yè tâwai pöi-e, na virù vèr̂i bar̂ee na ki yè pè nétu vaö. 4Wè é pöi rö köwi-e xè ria mâ néxar̂a â-ê nétu vaö, na bör̂i wê rhau bërher̂e. Na yèri dèxâ kâmö cè ki pè pwêr̂ê nô-ê. 5Tèi bwê mâ daa, wè na bâ tö pâr̂â kaa vi uyû mâ pâr̂â gwêêwè, mâ kuvii mêr̂ê kauʼ, mâ bâ vi yivar̂i-e rö-i pâr̂â pèyaa. 6Aè na rhéwêr̂ê Ièsu na na tö vè mwâi na ce, na bör̂i rhâmâ mâ rhè nôô yè-è, 7mâ aʼvè kau rua, êr̂ê: «Ö jië na néjêr̂ê xi-ru vèâ, wè Ièsu o i Bâô ka tö rua aau? Gö bëia yè-i xè-i Bâô êr̂ê, koa yè kâ vè bwêêpë-nya.» 8Na êr̂ê yè-è na Ièsu, êr̂ê: «Ko yaané, tù rua xè wi-a.» 9Na ërëwaa-è na Ièsu, êr̂ê: «Jië na néé-i?» Na bör̂i aʼcëi na ce êr̂ê: «Légiona, na néé-nya ökââ nô né êr̂ê, cî kâmö pa pôr̂ô, wè gèvé pôr̂ô.» 10Na bör̂i dö bëia yè Ièsu cè ki da yayâwâ-r̂é koa rai névâ.

11Aè na tö pwar̂a gwêêwè na dèxâ bwê poka ka pôr̂ô ré wê ara vi. 12Cér̂é bör̂i pëër̂ii na pâr̂â u, êr̂ê: «Kâyâi-vé, cè ké-vé oè léwé pâr̂â poka.» 13Na bör̂i kâyâi yè-r̂é na Ièsu. Cér̂é bör̂i wê vi rua na pâr̂â ko yaané, mâ oè pâr̂â poka, cér̂é bör̂i rhâmâ vè cêê ria na nérhëë na pâr̂â poka, na ûr̂û cér̂é kaar̂u mille, cér̂é bör̂i rhau mû rö nérhëë. 14Aè pâr̂â kâmö pa wê târ̂î pâr̂â poka ré, wè cér̂é ör̂ö mâ vi yëwaa vi rö névâ mâ pâr̂â wêê mwâ pwânûr̂i. Cér̂é bör̂i vi rua na pâr̂â kâmö cè ké-r̂é tö rhûû nô ré wê pwa. 15Cér̂é bör̂i pwa yèr̂i Ièsu, cér̂é bör̂i tö-a méâwaa wi-ré wê tù xè xi-e na pâr̂â u, na na cuè, mâ cur̂i mêr̂ê, mâ na wii na vi tâ néxâi xi-e, wi-ré wê tö xi-e baayê na légiona, cér̂é bör̂i dö bar̂a. 16Aè cér̂é ré wê tö rhûû ö kââ-ré, cér̂é bör̂i vi yëi yè pâr̂â kâmö-ré, wêyê né ké wê e tëë i wi-ré wê tö xi-e na u, mâ nô né pâr̂â poka. 17Cér̂é bör̂i dö pëër̂ii yè Ièsu cè ki kâyâi névâ xé-r̂é na ce. 18Aè na wê oè tëë kwâ xi-e na Ièsu, na bör̂i pëër̂ii yè-è na wi-ré wê tö xi-e na u, cè ki tö-aau rö pwar̂a-è. 19Na bör̂i da kâyâi yè-è na Ièsu, aè na êr̂ê yè-è, êr̂ê: «Vèr̂i tëë na wêê mwâ xi-i rö pwar̂a pâ ker̂e-i, mâ êr̂ê vèa pâr̂â kââ ka kau ré na waa yè-i na Bâô, mâ ké kââwaa-i xi-e.» 20Na bör̂i wê vi, mâ bâ êr̂ê vèa rö névâ rö Dékapoli pâr̂â kââ ka kau ré na waa yè-è na Ièsu, cér̂é bör̂i rhau buèi na cér̂é wânii.

Pûr̂ûbwè Yar̂i I Jaïrus Mâ Bwè Ré Paxè Mêr̂ê Ièsu

Mat 9.18-26; Luk 8.40-56

21Na wê vi mèè tëë na dèxâ ékar̂aè ö kwâ na Ièsu, cér̂é bör̂i vi ya vèâi-r̂é rö pwar̂a-è na pâr̂â kâmö paxa pôr̂ô. Na wê tö pwar̂awiè na ce. 22Na bör̂i pwa na dèxâ ör̂ökau né mwâ waa ar̂ii, néé-é na Jaïrus, aè na tö rhûû Ièsu na ce, na bör̂i rhè nôô ria rö duö köwi-e, 23mâ bëia yè-è, êr̂ê: «Pûr̂ûbwè yar̂i xi-nya, wè nè yè wê koyo na mui-e, aè gö pëër̂ii êr̂ê, na e na gèi mi na ka yùù néxar̂a â-i rö bwêêwé-é cè ki mâ mör̂ö mâ mör̂u na ce.» 24Cur̂u bör̂i rhau vi vèâ cur̂u Ièsu. Aè cér̂é vi ua-è na pâr̂â pa pôr̂ô paxa vi payî xé-r̂é wa-è.

25Na bör̂i wii na dèxâ bwè ka jö na war̂a xi-e pârör̂ö na ma kaar̂u nédö. 26Wè na wê kau na ké bwêêpë xi-e rö pwar̂a paxa vi yakôîî-e mâ na wê kâ vè bwir̂i pâr̂â lèèwi xi-e, na bör̂i yèri ka e yè-è xè-i, aè na bâ vi kwéjî vi na ké pèii xi-e. 27Na wê pwêr̂ê rhenô né Ièsu, na bör̂i mi rö néjêr̂ê paxa pôr̂ô yéyé, mâ vi paxè mêr̂ê Ièsu rö dèè, 28Wè na wê êr̂ê, êr̂ê: «Gö yè paxè rö mêr̂ê-ê, gö yè bör̂i mör̂u.» 29Na bör̂i yèri vi udâ ké jö i war̂a xi-e, mâ na tâ pêê rö kar̂ö-è êr̂ê, na mör̂u rai pèii ré. 30Aè na cê rhîâgür̂ü na Ièsu, êr̂ê, na wê tù xè xi-e na awir̂è, na bör̂i yabér̂é waa pâr̂â kâmö mâ êr̂ê, êr̂ê: «Wîr̂î ré paxè mêr̂ê-nya?» 31Cér̂é bör̂i aʼcëi na pâi pa pâgür̂ü xi-e, êr̂ê: «Gè tö rhûû, cér̂é dö vi pavia-i na pâr̂â kâmö, gè bör̂i ërëwaa tëë, wîr̂î ré paxè-i?» 32Aè na rhî vè rhédè na Ièsu cè ki tö rhûû kâmö ré waa ûr̂û-ré. 33Na bör̂i dö bar̂a mâ keerher̂e na bwè-ré, wè na wê tâwai ö kââ-ré wê pwa yèr̂i-e, na bör̂i mi mâ kè rö duö köwi Ièsu xè ria, mâ êr̂ê vèa yè kwéyë nô xi-e. 34Na bör̂i aʼcëi yè-è na ce, êr̂ê: «Pûr̂ûbwè yar̂i xi-nya, na pè mör̂u-i na tâ néwèi xi-i. Vèr̂i röi nâânévâ. Na e na ki mö waavi na ké pèii xi-i.»

35Na mö ké tëvë ûr̂û-ré, cér̂é bör̂i mi xè wêê mwâ ör̂ökau né mwâ waa ar̂ii na ka êr̂ê, êr̂ê: «Na wê mé aau na pûr̂ûbwè xi-i. Xi-yé ré gè yè pè wi nêr̂ê bar̂ee ka vi pur̂â?» 36Aè Ièsu, wè na da bar̂i pwêr̂êwaa, na bör̂i êr̂ê yè Jaïrus na ce êr̂ê: «Koa yè bar̂a na gèi, tâ néwèi rö.» 37Na bör̂i da kâyâi dèxâ kâmö cè ki vi cér̂é-é, na e rö na Pètèru mâ Iakobo, mâ Ioané, pâdii lakobo. 38Cér̂é bör̂i pwa rö wêê mwâ i ör̂ökau né mwâ waa ar̂ii, aè na tö rhûû na Ièsu ké vi caawîî-r̂é rö-i mâ tââ vi yimémé. 39Na bör̂i vi ru na ce, mâ êr̂ê yè-r̂é êr̂ê: «Ki-yé ré gëve vi caawîî-ve mâ gëve tââ? Wè na da pèii mé, aè na dö kur̂u rö.» 40Cér̂é bör̂i kaʼ wa-è. Aè na rhau yayâwâ-r̂é na ce, mâ pèi pevaa i bwè yar̂i-ré mâ pâni-e, mâ cér̂é ré tö cér̂é-é, mâ vi ru mi na ö kââ-ré na tö-i na bwè yar̂i. 41Na bör̂i tuwir̂i néxar̂a â bwè yar̂i, mâ êr̂ê yè-è, êr̂ê: «Talitha kumi», ökââ nô-né, êr̂ê: «Bwè dowa éé, gö êr̂ê yè-i, tömâ rua!»

42Na bör̂i wê tömâ rua na bwè dowa, mâ rhavûû ké yè vâr̂â, wè na wê pârör̂ö na ma kaar̂u na pâr̂â nédö né ké kau xi-e. Cér̂é bör̂i dö i buèi vè kau aau na cér̂é. 43Aè na yakoa yè-r̂é na Ièsu cè ki yèri kâmö ka yè tâwai nô ré é; na bör̂i êr̂ê: «Pè ara-è na gëve.»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index