Search form

Marc 6

Cér̂é Da Tâ Néwèi Ièsu Na Pâi Xè Nazarèt

Mat 13.53-58; Luk 4.16-30

1Na bör̂i vi xè ré é na Ièsu, mâ pwa rö névâ xi-e, aè cér̂é vi ua-è na pâi pa pâgür̂ü xi-e. 2Na wê pwa na nédaa ar̂ii, na bör̂i vi pur̂â rö mwâ waa ar̂ii na ce. Bör̂i rhau cér̂é paxa pwêr̂ê-ê, cér̂é rhau buèi mâ êr̂ê, êr̂ê: «Kè-wè na pâr̂â kââ rö pwar̂a wi-a? Ö jië na gaamëë ré é nââ yè-è mâ pâr̂â nêr̂ê ka ar̂inadö ré tö vèa rö-i néxar̂a â-ê? 3Ârikéé, na da o i ka vi rhu na ce, mâ na da o i Maria, mâ cér̂é da vi néparii vèâ cér̂é Iakobo mâ Juda mâ Simona? Cér̂é da tö pwar̂a-ré rö-a na pa kür̂ü-é?» Cér̂é bör̂i dùxè-r̂é rö xi-e. 4Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é na Ièsu, êr̂ê: «Na yèri pérövéta ka mâʼ na rhenô rö névâ xi-e, mâ rö pwar̂a pâ ker̂e-é, mâ rö wêê mwâ xi-e.» 5Na bör̂i da tâwai waa pâr̂â nêr̂ê ka ar̂inadö rö-i, aè na yùù néxar̂a â-ê rö bwêêwé bör̂i pa duwê paxa pèii, na bör̂i pè mör̂u-r̂é. 6Aè na wê cêrhö na ce xè-i ké da tâ néwèi xé-r̂é.

Nêr̂ê Pâi Pa Pâgür̂ü Pa Pârör̂ö Na Ma Kaar̂u

Mat 10.5-15; Luk 9.1-6

Na wê vi pwânûr̂i rö pâr̂â névâ mâ vi aʼpâgür̂ü rö-i. 7Na bör̂i aʼyè mi pâi pa pârör̂ö na ma kaar̂u, mâ rhavûû ké yè tùr̂ùwaa-r̂é vè du kaar̂u, mâ nââ yè-r̂é awir̂è rö bwêêwé ko yaané, 8mâ nââ pâr̂â ka yakoa yè-r̂é: «Koa yè pè dèxâ kââ rö wêyê, na e rö na mèèjö, aè koa yè pè var̂awa, mâ karé mwââ vâr̂â, mâ mwâné ö budu xe-ve. 9Na e rö na mwâ néxar̂a â xè ria, aè koa yè cur̂i vè du kaar̂u mêr̂ê-ve.»

10Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é, êr̂ê: «Tö ökâré, gëve yè vi ru rö dèxâ wêê mwâ, cuè rö-i cêmè rèi ö ké yè vi xe-ve xè ré-é. 11Aè tö ökâré, cér̂é da cëi-ve mâ pwêr̂ê nô xe-ve, gëve vi rua mâ rhùr̂ùù jë xè-i néxar̂a â-ve xè ria vè pètâbâ yè-r̂é.» 12Cér̂é bör̂i vi mâ vi pur̂â i nô né vipââr̂i. 13Cér̂é mâ yayâwâ pâr̂â u mâ ôâ i jâr̂â élaiö pâr̂â paxa pèii pa pôr̂ô mâ pè mör̂u-r̂é.

Pèii Mé I Ioané-Batiyi

Mat 14.1-12; Luk 9.7-9

14Na wê mâʼ na rhenô né Ièsu, na bör̂i pwêr̂ê bar̂ee na Ör̂ökau Héroda, mâ na vi êr̂ê, êr̂ê: «Na mör̂u tëë rai paxa pèii mé na Ioané, wi-ré ka vi batiyi, ökâré pûû ké wii na nixâr̂â pâr̂â awir̂è rö xi-e.» 15Aè cér̂é vi êr̂ê na bör̂i êr̂ê: «Élia.» Aè bör̂i wè: «Dèxâ rai pâr̂â pérövéta.» 16Aè na wê pwêr̂ê na Héroda, na bör̂i êr̂ê: «Ö Ioané ré gö yörher̂e gwâ-ê ré wê mör̂u tëë.»

17Wè Héroda ré wê vi tùr̂ù mâ cè ki mâ pèi mi Ioané, mâ pöi-e rö mwâ pö kâmö, wa Hérodias, bwè i Filipo pâdii-e, wè na wê öyö cur̂u-é. 18Na bör̂i êr̂ê yè Héroda na Ioané, êr̂ê: «Na da târi na gèi pè bwè i pâdii-i!» 19Na bör̂i dö rhôê i Ioané na bwè-a Hérodias, mâ na bar̂i cè ki mé na ce. 20Aè na da tâwai waa rö. Wè na wê bar̂a yè Ioané na Héroda mâ tâwai-e, êr̂ê, na kâmö ka târi mâ ka ar̂ii na ce, mâ na waa tö rhûû-é e, mâ na wê vi rhèè na ki pwêr̂ê ké tëvë xi-e, wè, na wê pwêr̂ê vi or̂o. 21Aè na pwa na nédaa ka yè pâr̂i, tèi ökâré na waa bwêê né vi yaxör̂i-e na Héroda. Wè na aʼyè röi pâr̂â ör̂ökau, mâ kaavûû paa, mâ pâr̂â pa yéé rö Galilé. 22Na bör̂i vi ru mi na pûr̂ûbwè i bwè-a Hérodias mâ kwé, na bör̂i e yè Héroda mâ pâr̂â pâ béé vi ara xi-e. Na bör̂i êr̂ê yè bwè dowa-ré na ör̂ökau, êr̂ê: «Gè yè pëër̂ii rai-nya ö kââ-ré gè rhî vè e, gö yè bör̂i nââ yè-i.» 23Na kîbô yè-è êr̂ê: «Ö kââ-ré gè yè pëër̂ii, gö yè bör̂i nââ yè-i, léé rö böömèè mwâcir̂i xi-nya.» 24Na bör̂i vi rua na bwè dowa-ré, mâ vi pwa yèr̂i pâni-e, êr̂ê: «Gö yè mâ pëër̂ii jië?» Na bör̂i aʼcëi yè-è na pâni-e, êr̂ê: «Vi pëër̂ii gwâ Ioané Batiyi.» 25Na bör̂i vi ru i bèr̂éé na bwè dowa-ré wa ör̂ökau, mâ êr̂ê vèa vi pëër̂ii xi-e, êr̂ê: «Gö bar̂i cè gèi nââ yè-nya ré é gwâ Ioané Batiyi rö dèxâ kaméâ.» 26Na bör̂i yéé aau na Ör̂ökau, aè xè-i ké kîbô xi-e mâ pâr̂â pâ béé vi ara xi-e, na da tâwai pè köö bwè-a. 27Na bör̂i tùr̂ùwaa dèxâ kâmö ka vi târ̂î, ré vi mâ yörher̂e gwâ Ioané rö mwâ pö kâmö. 28Na bör̂i pè mi gwâ-ê rö dèxâ kaméâ mâ nââ yè bwè dowa-ré. Na bör̂i vi nââ yè pâni-e na bwè yar̂i-ré. 29Cér̂é wê pwêr̂ê na pâi pa pâgür̂ü i Ioané, cér̂é bör̂i mi mâ pè kar̂ö-è, mâ nââ-ê rö kaa vi uyû.

Na Pè Ara Kanii Mille Kâmö Na Ièsu

Mat 4.13-21; Luk 9.10-17; Ioan 6.1-14

30Cér̂é wê rhau pwa tëë rö pwar̂a Ièsu na pâr̂â aposetolo mâ cér̂é vi yëi yè pâr̂â kââ ré cér̂é cowa waa, mâ vi pur̂â. 31Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é na Ièsu, êr̂ê: «Mi na gëve rhar̂i na ka yèri kâmö rö-i, mâ tâ mui rö-i wîr̂î. Wè cér̂é bâ mi mâ vi na pâr̂â kâmö pa pôr̂ô, na bör̂i yèri-a nédaa né ké yè ara.» 32Cér̂é bör̂i oè kwâ na dèxâ kaa töö ka yèri kâmö rö-i. 33Aè cér̂é rhûû-r̂é na pâr̂â kâmö na cér̂é vi, mâ rhîâgür̂ü ökâré cér̂é vi nai, cér̂é bör̂i rhâmâ kwawir̂è-r̂é mi xè pâr̂â névâ mâ pwa baayêr̂î-r̂é.

34Na bör̂i vi rua na Ièsu, mâ tö rhûû ba pa pôr̂ô yéyé, na bör̂i kââwaa-r̂é, wè, cér̂é ûr̂û pâr̂â mutô ka yèri kâmö ka târ̂î-r̂é, mâ na vi pur̂â yè-r̂é i pâr̂â nô ka pôr̂ô. 35Na wê rhêêrè, cér̂é bör̂i pwa yèr̂i-e na pâi pa pâgür̂ü xi-e, mâ êr̂ê yè-è êr̂ê: «Na nékaê rö-a, aè na wê rhêêrè, 36kâyâi-r̂é cè ké-r̂é vi na pâr̂â névâ mâ wêê mwâ pwânûr̂i na ka urhii ara-r̂é.» 37Aè na kurher̂e yè-r̂é na Ièsu êr̂ê: «Pè ara-r̂é na gëve.» Cér̂é bör̂i aʼcëi yè-è, êr̂ê: «Na wêr̂êi gèvé yè vi na ka urhii var̂awa i kaar̂u kâmö kâmö dènari, mâ pè ara-r̂é?» 38Na bör̂i ërëwaa-r̂é, êr̂ê: «Kaniwî var̂awa rö pwar̂a-ve? Vi na ka tö rhûû.» Cér̂é wê vi mâ rhî tâwai, cér̂é bör̂i aʼcëi êr̂ê: «Kanii var̂awa mâ kaar̂u êêwâ.» 39Na bör̂i vi câwâ yè-r̂é na ce cè ké-r̂é cuè vè ju rö bwêê jâwia, 40cér̂é bör̂i cuè yâbèr̂i-r̂é vè cî rha kâmö kâmö na bör̂i, mâ cî kaar̂u kâmö na ma pârör̂ö na bör̂i. 41Na bör̂i pè kanii var̂awa mâ kaar̂u êêwâ na Ièsu, mâ komwââda rua na nékö, mâ aʼvui-r̂é, mâ kâvii, mâ vi wii yè pâi pa pâgür̂ü xi-e cè ké-r̂é nââ yè pâr̂â kâmö-a. 42Cér̂é bör̂i rhau ara röi na pâr̂â kâmö mâ wê kiè. 43É bör̂i pè vi pâr̂â pârê ka örua xè-i mâ êêwâ, na bör̂i pâr̂i pârör̂ö na ma kaar̂u kêbö. 44Aè cér̂é wa kanii mille na pâr̂â kâmö ré wê kâi röi var̂awa.

Na Vâr̂â Rö Bwêêrher̂e Rhëë Na Ièsu

Mat 14.22-33; Ioan 6.15-21

45Na bör̂i yatùr̂ùwaa pâi pa pâgür̂ü xi-e na Ièsu cè ké-r̂é oè kwâ mâ vi baayêr̂î-e na dèxâ ékar̂aè rö Bétsaïda, aè nè mâ tâ kâyâi pâr̂â ba cè ké-r̂é wê vi. 46Na wê kâyâi-ré rö-i, na bör̂i vi na gwêêwè na ce na ka pwaér̂ö. 47Tèi rhêêrè, na wê tö néwâviöe né nérhëë na kwâ, aè na wê tö rhâri rö némèr̂i na Ièsu. 48Na bör̂i tö rhûû ké mârhër̂ë xé-r̂é rö ka tawaur̂u; xè-i ké tö mèè kwâ i kayâ. Bör̂i tèi pèkarir̂i pè mèèxa rèi bwê, na vi ua-r̂é na ce, na na vâr̂â rö bwêêrher̂e rhëë na bar̂i cè ki kwakwéjir̂i-r̂é. 49Aè cér̂é rhûû-é na na vâr̂â rö bwêêrher̂e rhëë, cér̂é bör̂i tâ néxâi êr̂ê dèxâ ko mâ cér̂é cê kauʼ. 50Wè cér̂é rhau tö rhûû-é, mâ cê bar̂a. Na bör̂i pè aʼ-r̂é na Ièsu, mâ êr̂ê: «Tâdâ na gëve, wè gènyâ, koa yè bar̂a.» 51Na bör̂i oè kwâ na ce mâ tö cér̂é-é, na bör̂i wê aau na kayâ. Aè na vi kwéjî na ké cêrhö xé-r̂é rö pwéé-r̂é, 52wè cér̂é da rhîâgür̂ü nô né pâr̂â var̂awa, aè na wê mör̂ö na wêê nénââ xé-r̂é.

Na Pè Mör̂u Pâr̂â Pa Pèii Na Ièsu Rö Génésarèt

Mat 14.34-36

53Cér̂é wê tawarher̂e nérhëë mâ vi na némèr̂i, cér̂é bör̂i pwa vër̂ëë yè névâ rö Génésarèt mâ cir̂i rö-i. 54Aè cér̂é wê vi rua xè-i kwâ, cér̂é bör̂i rhéwêr̂ê-r̂é na pâr̂â kâmö, 55mâ rhâmâ pwânûr̂i pâr̂â wêê mwâ mâ rhavûû vi yûi mi rö-i bwêêvè xè pâr̂â ékar̂a névâ, pâr̂â paxa pèii, na pâr̂â kaa töö ré cér̂é wê pwêr̂ê êr̂ê, na tö-i vi na Ièsu. 56Aè rö pâr̂â kaa töö ré na wê vi ru rö-i na ce, ra wi wêê mwâ, mâ névâ, mâ nékaxö, cér̂é bâ nââ pâr̂â paxa pèii rö bwêê wêyê, mâ pëër̂ii yè Ièsu êr̂ê, ké-r̂é paxè rö kâr̂âwâ mêr̂ê-ê na paxa pèii. Cér̂é bör̂i wê rhau mör̂u na cér̂é ré wê paxè-è.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index