Search form

Marc 7

Vi Aʼpâgür̂ü I Pâr̂â Bèmûû

Mat 15.1-9

1Cér̂é wê vi ya vèâi-r̂é rö pwar̂a Ièsu na pâr̂â farésaiö mâ pâi pa yu ga paxa mi xè Iérusalèm. 2Aè cér̂é tö rhûû bör̂i rai pâi pa pâgür̂ü, ré pè néara-r̂é i néxar̂a â ka miir̂i, ökââ nô-né, ka é da gââ. 3Wè cér̂é da ara na pâr̂â farésaiö mâ pâi xè Juda na cér̂é da gââ baayê néxar̂a â-r̂é, mâ cér̂é rheewaa pâr̂â ka kâ vè târi yè-r̂é ûr̂û ka é vi nimö i pâi béâr̂i; 4ké-r̂é mi xè néjana, cér̂é bör̂i da ara na ké-r̂é da piyöö. Na pôr̂ô bar̂ee na pâr̂â kââ ré cér̂é cëi mi xè-i pâi kau, na ûr̂û ké gââ xé-r̂é mwâ wâyö, mâ mwâ rhëë jë, mâ vaö mâ kaa kur̂u.

5Cér̂é bör̂i ërëwaa Ièsu na pâr̂â farésaiö mâ pâi pa yu ga êr̂ê: «Cér̂é wêr̂êi na pâi pa pâgür̂ü xi-i, wè cér̂é da köiwaa ka é vi nimö i pâi béâr̂i, mâ cér̂é tuwir̂i néara-r̂é i néxar̂a â ka miir̂i?» 6Na bör̂i aʼcëi yè-r̂é na ce: «Gëve pâi paxa vee, na tëvë vè târi wa-ve mâʼ na Isaia rö-i ké péröféta xi-e, êr̂ê:

“Cér̂é pè kau-nya i kâr̂âwâ-r̂é na ba-a,

Aè na tö koa rai-nya na wêê nénââ xé-r̂é,

7Na da dö kââ na ké waa ar̂ii xé-r̂é yè-nya,

Mâ ké vi pur̂â xé-r̂é

Xè-i mi vi aʼpâgür̂ü i kâmö.

8Gëve virai mââyöö i Bâô, aè gëve tö xar̂a vi nimö i kâmö.”»

9Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é bar̂ee na ce, êr̂ê: «Gëve dö yeyâi e mââyöö i Bâô cè ke-ve köiwaa ka vi aʼpâgür̂ü xe-ve. 10Wè na êr̂ê na Mosé, êr̂ê: “Pè kau pevaa xi-i mâ pâni-i, dèxâ, ö kâmö ré aʼvè yerii pevaa xi-e mâ pâni-e, wè é yè yö vè mii-e.” 11Aè gëve êr̂ê na gëve êr̂ê, nè êr̂ê yè pevaa xi-e mâ pâni-e na dèxâ kâmö êr̂ê, na wê ar̂ii na pâr̂â nékwêêr̂ê-nya pè nââbéé köwi-u, 12gëve bör̂i da kâyâi-e tëë cè ki yè waa dèxâ kââ pè nââbéé pevaa xi-e mâ pâni-e. 13Gëve dö yeyâi ûr̂û-ré nô i Bâô rö i ka vi nimö xe-ve. Na pôr̂ô na pâr̂â kââ ka bâ virù ré gëve waa.»

Pâr̂â Kââ Ré Waa Vè Yaané Kâmö

Mat 15.10-20

14Na bör̂i aʼyè pâr̂â kâmö pa pôr̂ô na Ièsu mâ êr̂ê yè-r̂é, êr̂ê: «Tö pwêr̂ê na gëve mâ tâ pâgür̂ü cé-a. 15Na da kââ ré tö é rua né kâmö mâ kââ ré vi ru rö xi-e ré kââ vè miir̂i kâmö, aè ö kââ-ré vi rua xè-i kâmö, ökâré ré kâ vè miir̂i kâmö. 16Ö kâmö ré wii na böödê ka yè pwêr̂ê, pwêr̂ê na ce.»

17Na vi ru na ce rö dèxâ mwâ, tö koa rai pâr̂â kâmö, cér̂é bör̂i vi ërëwaa-è na pâi pa pâgür̂ü xi-e waa yeyèè-ré. 18Na bör̂i aʼcëi yè-r̂é êr̂ê: «Gëve wêr̂êi, gëve da bâ tâ pâgür̂ü? Gëve da tâ pâgür̂ü êr̂ê, na da kââ ka mi xè é rua né kâmö mâ vi ru rö xi-e ré tâwai pè miir̂i kâmö, 19wè na da vi ru rö wêê nénââ xi-e, aè rö pwéé-é, mâ vi rua na nédeewi?» Rö-i pâr̂â nô ré, Ièsu wè na bar̂i êr̂ê, êr̂ê, na rhau e röi na pâr̂â êê ara. 20Na êr̂ê bar̂ee: «Ö kââ-ré vi rua xè-i kâmö, wè, ö kââ-ré pè miir̂i kâmö. 21Wè ka tù mi xè-i léwé mâ wêê nénââ i kâmö na pâr̂â vi tâ néxâi ka yaané, mâ cuu pâr̂â, mâ vi yôôbö, mâ vi yö vè mii, 22mâ pâr̂â, mâ vi wêêgûr̂û, vi rhôê, veevee, kwér̂ènô, mâ pièmè ka rhîaa, mâ vi vâpèr̂u, vi pè kau mâ vi bwéjé. 23Ka rhau vi rua xè-i léwé na pâr̂â kââ ka yaané ré é, wè ökâré pè miir̂i kâmö.»

Tâ Néwèi Dèxâ Bwè Ka Döwöö Yè Ièsu

Mat 15.21-28

24Na bör̂i tömâ rua na Ièsu, mâ vi xè-i na ékar̂aè né Tyro mâ Sidona. Na bör̂i vi ru rö dèxâ mwâ, mâ na da bar̂i cè ki tâwai na dèxâ kâmö; aè na da tâwai tö vèii rö. 25Na bör̂i pwa na dèxâ bwè ka wii na bwè yar̂i xi-e ré tö xi-e na ko yaané, wè na wê pwêr̂ê rhenô, na bör̂i tâ nôô ria rö duö köwi Ièsu. 26Bwè xè Héléni na bwè-ré, xè névâ rö Syro Féniki. Na bör̂i bëia yè Ièsu na ce cè ki yayâwâ u xè-i pûr̂ûbwè yar̂i xi-e. 27Aè na aʼcëi yè-è na Ièsu, êr̂ê: «Kâyâi wîr̂î pâr̂â o yar̂i cè ké-r̂é pè kiè-r̂é, wè na da e na ki mâ pè néara pâr̂â o yar̂i mâ yer̂e yè pâr̂â loova.» 28Na bör̂i kurher̂e na bwè-a, êr̂ê: «Üüwa, wè Ör̂ökau, aè pâr̂â loova, wè, cér̂é ara pâr̂â muur̂u êê ara ka mâ xè-i taapër̂ë i pâr̂â o yar̂i.» 29Na bör̂i aʼcëi yè-è na Ièsu, êr̂ê: «Xè-i nô ré gè êr̂ê, wè vi na gèi, wè na wê vi rua na u xè-i pûr̂ûbwè yar̂i xi-i.» 30Na bör̂i wê vi na bwè-a mâ pwa yèr̂i bwè yar̂i xi-e na na kur̂u rö bwêêvè, aè na wê tù xè xi-e na u.

Na Pè Mör̂u Kâmö Ka Nimâ Na Ièsu

31Na wê kâyâi ékar̂aè rö Tyro na Ièsu, na bör̂i pwa rö Sidona, mâ vi ria xè-i na nérhëë rö Galilé, mâ tawarher̂e névâ rö Dékapoli. 32Cér̂é bör̂i rhiè mi yè dèxâ kâmö ka wâré na böödê, mâ ka da tâwai tëvë e, mâ cér̂é pëër̂ii yè-è cè ki yùù néxar̂a â-ê rö bwêêwé-é. 33Na pè xi-e koa rai pâr̂â kâmö na Ièsu, mâ nââ mèè â-ê rö duö böödê-ê, mâ pè yiwâr̂i xi-e, mâ paxè kur̂umé wi-ré i. 34Na bör̂i komwââda rua na nékö, mâ mui vè kau mâ êr̂ê, êr̂ê: «Éfata!» Ökââ nô-né, «Cîî-i!» 35Na bör̂i wê bwayûi na duö böödê wi-ré, mâ cöö-è na kur̂umé, na bör̂i wê tëvë mâdër̂i e na ce. 36Aè na yakoa yè-r̂é na Ièsu cè ké-r̂é da êr̂ê vèa; rhaaxâr̂ö na yakoa, aè cér̂é bâ vi êr̂ê vèa rö. 37Na bör̂i dö vi kwéjî na ké buèi xé-r̂é, mâ cér̂é êr̂ê, êr̂ê: «Na dö waa e röi pâr̂â kââ ré na waa; wè na waa, cér̂é bör̂i pwêr̂ê nô na cér̂é paxa wâré na böödê-r̂é mâ cér̂é aʼ na cér̂é paxa nimâ.»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index