Search form

Marc 8

Na Pè Ara Kavùè Mille Kâmö Na Ièsu

Mat 15.32-39

1Tèi nédaa-ré, cér̂é wê pôr̂ô tëë mwâr̂â na pâr̂â kâmö, aè na wê yèri néara-r̂é. Na bör̂i aʼyè pâi pa pâgür̂ü xi-e na Ièsu, mâ êr̂ê yè-r̂é, êr̂ê: 2«Gö kââwaa ö ba-a, wè na karir̂i na pâr̂â nédaa né ké tö gèré-r̂é, aè na yèri-a ara-r̂é. 3Gö yè kâyâi-r̂é na wêê mwâ xé-r̂é na ké-r̂é mêr̂ê, cér̂é yè bör̂i yör̂a rö wêyê, wè cér̂é mi xè ka tö mwâi na bör̂i.» 4Cér̂é bör̂i aʼcëi yè-è na pâi pa pâgür̂ü xi-e: «Gèré yè tâîî ké yè pè kiè-r̂é i var̂awa rö nékaê-â?» 5Na bör̂i kurher̂e na Ièsu êr̂ê: «Na kaniwî na var̂awa rö pwar̂a-ve?» Cér̂é bör̂i êr̂ê: «Kanii na ma kaar̂u.» 6Na bör̂i a yù pèri yè pâr̂â kâmö cè ké-r̂é cuè ria, na bör̂i pè kanii na ma kaar̂u var̂awa, mâ ëi, mâ kâvii, mâ nââ yè pâi pa pâgür̂ü xi-e cè ké-r̂é vi wii, cér̂é bör̂i vi wii yè pâr̂â kâmö. 7Na mö tö-i bar̂ee na bör̂i êêwâ xé-r̂é ka yar̂i, na bör̂i aʼvui, mâ êr̂ê cè ké-r̂é vi wii yè-r̂é bar̂ee. 8Cér̂é bör̂i rhau ara röi mâ kiè. É bör̂i pè vi kanii kêbö na ma kaar̂u ka rhâri xè-i pâr̂â pârê ka örua. 9Aè ké pôr̂ô i pâr̂â kâmö ré wè cér̂é kavùè mille. Na bör̂i kâyâi-r̂é na Ièsu cè ké-r̂é wê vi. 10Aè na oè kwâ na ce cér̂é pâi pa pâgür̂ü xi-e, mâ vi na ékar̂aè rö Dalmanuta.

Cér̂é Pëër̂ii Rhaaxâ Pètâbâ Ka Ar̂inadö Na Pâr̂â Farésaiö

Mat 16.1-4

11Cér̂é bör̂i pwa na pâr̂â farésaiö mâ rhavûû ké yè tëvë cér̂é Ièsu mâ waa yeyèè yè-è, mâ pëër̂ii yè-è êr̂ê, ki tö vèa na dèxâ pètâbâ mi xè nékö. 12Na bör̂i yipwâr̂âni na Ièsu rö ko-é, mâ êr̂ê, êr̂ê: «Xi-yé ré na ërëyè pètâbâ na cî kani-â? Avâr̂i gö êr̂ê yè-ve êr̂ê, é yè da nââ pètâbâ yè cî kani-â.» 13Na bör̂i kâyâi-r̂é na ce, mâ oè kwâ mâ vi na dèxâ ékar̂aè.

Lévèn I Pâr̂â Farésaiö Mâ Héroda

Mat 16.5-12

14Aè cér̂é wê tâ nénui na pâi pa pâgür̂ü rai ké yè pè var̂awa, aè rhaaxâ r̂ö var̂awa ré tö pwar̂a-r̂é rö kwâ. 15Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é na Ièsu êr̂ê: «Koa wè-ve waa rö lévèn i pâr̂â farésaiö mâ lévèn i Héroda.» 16Cér̂é bör̂i vi vaa wa, êr̂ê, na êr̂ê ûr̂û-ré xè-i ké da pè xé-r̂é var̂awa. 17Aè na rhî tâwai na Ièsu, na bör̂i êr̂ê yè-r̂é: «Xi-yé ré gëve vi vaa wa, xè-i ké da pè var̂awa xe-ve? Gëve da tö rhîâgür̂ü mâ tâ pâgür̂ü? 18Na wêr̂êi, na mör̂ö na wêê nénââ xe-ve? Na wii na pièmè-ve, gëve bör̂i da rhî? Mâ böödê-ve, gëve bör̂i da pwêr̂ê? Aè gëve da tâ néxâi tëë ra? 19Tèi ökâré gö kâvii kanii var̂awa pè pâr̂i kanii mille kâmö, na bör̂i kaniwî na pâr̂â kêbö ka rhâri xè-i pârê ré gëve wê pè tëë?» Cér̂é bör̂i aʼcëi: «Pârör̂ö na ma kaar̂u.» 20«Aè tèi ökâré gö kâvii kanii na ma kaar̂u var̂awa pè pâr̂i kavùè mille kâmö, na bör̂i kaniwî na pâr̂â kêbö ka rhâri xè-i pârê ré gëve pè tëë?» Cér̂é bör̂i aʼcëi êr̂ê: «Kanii na ma kaar̂u.» 21Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é êr̂ê: «Na wêr̂êi, gëve da tö tâ pâgür̂ü?»

Na Pè Mör̂u Kâmö Ka Bwi Xè Bétsaïda Na Ièsu

22Cér̂é bör̂i cir̂i rö Bétsaïda. É bör̂i rhiè mi yè dèxâ kâmö ka bwi, mâ pëër̂ii yè-è cè ki dö paxè-è. 23Na bör̂i tuwir̂i néxar̂a â kâmö ka bwi na ce, mâ yörhèè-è vi na dèè névâ. Na bör̂i nââ pè yiwâr̂i xi-e rö duö pièmè-è, mâ yùù néxar̂a â-ê rö bwêêwé-é, mâ ërëwaa-è êr̂ê: «Gè wê xö tö rhûû dèxâ kââ?» 24Na bör̂i rhîwaa mâ êr̂ê: «Gö rhûû kâmö na cér̂é vâr̂â, cér̂é ûr̂û pâr̂â kêê.» 25Na bör̂i nââ bar̂ee duö néxar̂a â-ê na Ièsu rö duö pièmè-è, na bör̂i wê rhî e rö-i pâr̂â kââ. 26Na bör̂i kâyâi-e na mwâ xi-e na Ièsu, mâ êr̂ê yè-è êr̂ê: «Gè da vi ru tëë rö névâ-â.»

Na Êr̂ê Na Pètèru Ièsu Wè Mésia

Mat 16.13-20; Luk 9.18-21

27Na wê vi na Ièsu cér̂é pâi pa pâgür̂ü xi-e na pâr̂â wêê mwâ rö névâ rö Kaisara Filipo, na bör̂i ërëwaa-r̂é tâ vâr̂â vi rö wêyê na Ièsu êr̂ê: «Pâr̂â kâmö, wè, cér̂é êr̂ê, gö wîr̂î?» 28Cér̂é bör̂i aʼcëi yè-è êr̂ê: «Ioané Batiyi, aè cér̂é êr̂ê na bör̂i êr̂ê, Élia, aè cér̂é êr̂ê na bör̂i êr̂ê, dèxâ rai pâr̂â pérövéta.» 29Na bör̂i ërëwaa-r̂é êr̂ê: «Aè gëve, wè gëve êr̂ê gö wîr̂î? Na bör̂i aʼcëi na Pètèru: “Gèi rö Kérisö.” 30Na bör̂i yakoa mâ pur̂â-r̂é cè ké-r̂é da êr̂ê vèa-è yè dèxâ kâmö.»

Na Êr̂ê Baayê Na Ièsu Pèii Mé Mâ Mör̂u Tëë Xi-E

Mat 16.24-28; Luk 9.23-27

31Na bör̂i rhavûû na Ièsu ké aʼpâgür̂ü yè-r̂é êr̂ê: «Na e na ki bwêêpë na o i kâmö, mâ ké yè virai-e i pâi béâr̂i, mâ paxa némèè pâi pa vi ye êê pwaér̂ö, mâ pâi pa yu ga, mâ na e na ki mâ yö vè mii-e, aè nè yè mâ mör̂u tëë rèi pèkarir̂i nédaa.» 32Na êr̂ê vè tö vèa yè-r̂é pâr̂â nô ré. Na bör̂i yörhèè-è vèr̂i na Pètèru mâ rhavûû ké yè aʼrhua-è. 33Aè na yabér̂é na Ièsu, mâ tö rhûû pâi pa pâgür̂ü mâ karher̂e yè Pètèru: «Vèr̂i na dèè-nya Satana, wè gè da tâ néxâi pâr̂â kââ ré néki Bâô, aè pâr̂â néki kâmö!»

34Na bör̂i aʼyè pâr̂â kâmö na ce cér̂é vèâ pâi pa pâgür̂ü xi-e, mâ pè aʼ-r̂é: «Ö kâmö ré bar̂i köiwaa-nya, na e na ki dè vi yiâ xi-e, mâ kââ sataurö xi-e mâ vi ua-nya. 35Wè ö kâmö ré bar̂i pè mör̂u mör̂u xi-e, nè yè kâ vè bwir̂i, aè ö kâmö ré yè kâ vè bwir̂i dö mör̂u xi-e wa-nya mâ waa vi rherhî ka e, nè yè pè mör̂u mör̂u xi-e na ce. 36Wè ö jië na pè kwê yè dèxâ kâmö na ki wii yè bwêê jë wânii, aè nè kâgayu rö ko-é? 37Wè ö jië tëë kââ ré nè yè nââ vè pè kwê ko-é? 38Ö kâmö ré köö xi-nya mâ köö i pâr̂â nô xi-nya rö-i cî kani-â ka cuu mâ ka yaané, nè yè köö xi-e na o i kâmö tèi ökâré nè yè pwa rö rhîrhér̂é i Pevaa xi-e mâ pâr̂â angéla pa ar̂ii.»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index