Search form

Marc 9

1Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é na Ièsu, êr̂ê: «Avâr̂i cér̂é tö-a na bör̂i ré yè da tâ pêê pèii mé na ké-r̂é da tö tö rhûû mwâcir̂i i Bâô ré yè pwa xar̂a awir̂è.»

Na Pi Vi Dèxâ Na Kétöné Ièsu

Mat 17.1-13; Luk 9.28-36

2Tèi nédèè kanii na ma rhaaxâ nédaa, na bör̂i paur̂u Pètèru, mâ Iakobo mâ Ioané na Ièsu, mâ pè xé-r̂é koa na dèxâ gwêêwè ka mwââ. 3Na bör̂i pi dèxâ na ké tö xi-e rö némèè-r̂é, mâ na rhîrhér̂é na pâr̂â mêr̂ê-ê, mâ uèuu, na yèri dèxâ ka yaxai rö bwêê jë ré yè waa ka uèuu ka ûr̂û-ré. 4Na bör̂i tö vèa yè-r̂é na Élia mâ Mosé, na cur̂u vi tëvë vèâ cér̂é Ièsu. 5Na bör̂i aʼ na Pètèru, mâ êr̂ê: “Ör̂ökau éé, na e na ki gèré tö-a. Gèré pè tömâ karir̂i mwâ, dèxâ vè ki-i, aè dèxâ vè ki Mosé, aè dèxâ vè ki Élia.” 6Wè na da tâwai ö kââ-ré nè yè êr̂ê xè-i ké cê bar̂a xé-r̂é. 7Na bör̂i pwa na dèxâ kö mâ uiwîî-r̂é, mâ na tö vèa na dèxâ mêr̂ê aʼ mi xè-i kö, êr̂ê: “Ökâré O xi-nya, dö wêê nénââ xi-nya, pwêr̂êwaa-è na gëve!” 8Na vi udâ na ké rhî vè rhédè wa-r̂é, cér̂é bör̂i da tö rhûû dèxâ kâmö, aè Ièsu rhar̂i rö ré tö cér̂é. 9Aè cér̂é rhèrhöö ria mi xè gwêêwè, na bör̂i yakoa yè-r̂é na Ièsu cè ké-r̂é da êr̂ê vèa yè dèxâ kâmö ö kââ-ré cér̂é wê tö rhûû, cêmè rö-i ké yè tömâ rua tëë i O i kâmö rai paxa pèii mé. 10Cér̂é bör̂i wê tö xar̂a nô-ré mâ vi ërëwaa-r̂é: “wa nô né ké mör̂u tëë rai paxa pèii mé.”

11Cér̂é bör̂i ërëwaa Ièsu, êr̂ê: «Xi-yé ré cér̂é êr̂ê na pâi pa yu ga, êr̂ê, na e na ki yè pwa baayê na Élia?» 12Aè na aʼcëi yè-r̂é êr̂ê: «Avâr̂i, ké pwa baayê i Élia, na bör̂i kâ vè e pâr̂â kââ na ce. Aè é wê yu tâîî nô né O i kâmö êr̂ê, nè yè kau na ké bwêêpë xi-e mâ ké yè yù vè yar̂i-e. 13Gö êr̂ê yè-ve na gènyâ, êr̂ê: “Na wê pwa na Élia, mâ cér̂é waa yè pâr̂â rhî vè e xé-r̂é, na ûr̂û ka yu mâ wa-è.”»

Na Pè Mör̂u Dèxâ O Yar̂i Ka Oè Na U Ka Yaané Na Ièsu

Mat 1.14-21; Luk 9.37-43a

14Cér̂é mö ké pwa yèr̂i tëë pâi pa pâgür̂ü, cér̂é bör̂i tö rhûû pâr̂â kâmö pa pôr̂ô yéyé pa tö pwânûr̂i-r̂é mâ pâr̂â pâi pa yu ga pa vi tëvë cér̂é. 15Aè cér̂é tö rhûû Ièsu na pâr̂â kâmö ré, cér̂é bör̂i dö cêrhö, mâ rhâmâ ua-è mâ cëi-e. 16Na bör̂i ërëwaa-r̂é na ce êr̂ê: «Jië ré gëve vi caa-ve wa gëve-r̂é?» 17Na bör̂i aʼcëi na dèxâ rö négomu né pâr̂â kâmö, êr̂ê: «Ka vi pur̂â éé, gö pèi mi o xi-nya yè-i, wè na tö xi-e na ko nimâ. 18Aè na ki tuwir̂i-e na ko, na bör̂i yer̂e é ria; mâ na pwé na pwaarii rö néwâ-ê, mâ na ke vè aʼ pèè wâ-ê; mâ na kiè na kar̂ö-è. Gö wê pëër̂ii yè pâi pa pâgür̂ü xi-i cè ké-r̂é yayâwâ ko ré é, cér̂é bör̂i da tâwai waa.» 19Na bör̂i aʼcëi na Ièsu, êr̂ê: «Cî kani ka da tâ néwèi éé! Kwéyë rua wanéyé nè tö gèré-nya, kwéyë rua wanéyé gö yè pè mör̂ö-nya rai-ve? Pè xi-e mi yè-nya.» Cér̂é bör̂i pè xi-e mi yè-è. 20Aè na tö rhûû Ièsu na ce, na bör̂i vi nyêê xè-i ko, mâ bèi ria na bwêê jë mâ vi pwîr̂i-e, mâ pwé na pwaarii rö néwâ-ê. 21Na bör̂i ërëwaa pevaa xi-e na Ièsu, êr̂ê: «Na kaniwî na pâr̂â nédaa né ké pwa yèr̂i-e i ö kââ-ré?» Na bör̂i aʼcëi na pevaa êr̂ê: «Rhavûû mâ' na na mö ké o yar̂i. 22Wè na wê yer̂e é na ko ö kêmör̂u mâ ö nérhëë cè ki mé na ce, aè na ki pâr̂i-i, nââbéé köwi-vé mâ kââwaa-vé.» 23Na bör̂i kurher̂e yè-è na Ièsu wa nô ré na êr̂ê, na ki pâr̂i-i, mâ aʼcëi êr̂ê: «Na rhau pâr̂i pâr̂â kââ na kâmö ka tâ néwèi.» 24Na bör̂i aʼvè kau rua na pevaa i o yar̂i, êr̂ê: «Gö tâ néwèi, mi cè gèi nââbéé ké vi rhèè xi-nya!»

25Aè na tö rhûû ké rhâmâ mi i pâr̂â kâmö pa pôr̂ô na Ièsu, na bör̂i pè aʼvè mör̂ö ko yaané êr̂ê: «Ko nimâ mâ ka wâréuu, gö vi câwâ yè-i na gènyâ. Vi koa rai-e mâ koa yè oè-è tëë.» 26Na bör̂i cê kauʼna ko, mâ pè vi nyêê o yar̂i, na bör̂i wê tù. Aè na ûr̂û kâmö ka wê mé na o yar̂i, cér̂é bör̂i êr̂ê na pa pôr̂ô êr̂ê: «Na wê mé.» 27Na bör̂i tuwir̂i néxar̂a â-ê xè rua na Ièsu, mâ rhèè vè tömâ-ê, na bör̂i dö tömâ na ce. 28Aè na wê vi ru rö dèxâ mwâ na Ièsu, cér̂é bör̂i vi ërëwaa-è vidù na pâi pa pâgür̂ü, êr̂ê: «Wè gèvé da tâwai xi-yé ké yè yayâwâ ko ré é?» 29Na bör̂i aʼcëi na Ièsu êr̂ê: «Na yèri kââ cè ki tù xè-i na ko ka ûr̂û-ré, aè dè xè-i rö pwaér̂ö.»

Na Êr̂ê Tëë Pèii Mé Mâ Mör̂u Tëë Xi-E Na Ièsu

Mat 17.22,23; Luk 9.43b-45

30Cér̂é vi xè ré-é, mâ tawarher̂e névâ rö Galilé. Aè na da bar̂i na Ièsu cè ki tâwai na dèxâ kâmö. 31Wè na wê vi aʼpâgür̂ü pâi pa pâgür̂ü xi-e êr̂ê: «É ârui o i kâmö mâ nââ-ê rö néxar̂a â pâr̂â kâmö, cér̂é yè bör̂i yö vè mii-e. Aè é yè wê yö vè mii-e rèi, nè yè bör̂i mör̂u tëë rèi pèkarir̂i nédaa.» 32Aè cér̂é da tâ pâgür̂ü nô ré na cér̂é, mâ cér̂é bar̂a rai ërëwaa-è.

Wîr̂î Ré Vi Kwéjî?

Mat 18.1-5; Luk 9.46-48

33Cér̂é bör̂i pwa rö Kapérénaum. Aè na wê tö léwé mwâ na Ièsu, na bör̂i ërëwaa-r̂é, êr̂ê: «Jië na nô ré gëve vi tëvë wa mi rö wêyê?» 34Cér̂é bör̂i tâwâdê, wè cér̂é wê vi tëvë wa mi rö wêyê êr̂ê, wîr̂î rai-r̂é yè vi kwéjî. 35Na bör̂i tâ cuè na Ièsu, mâ aʼyè pâi pa pârör̂ö na ma kaar̂u, mâ êr̂ê yè-r̂é, êr̂ê: «Ö kâmö ré bar̂i yè baayê, wè nè yè mâ taadè pâr̂â kâmö mâ waa kâmö yar̂i xé-r̂é.» 36Na bör̂i pèi dèxâ o yar̂i na Ièsu, mâ pè tömâ-ê rö négowé né-r̂é, mâ yaküi-e, mâ êr̂ê yè-r̂é, êr̂ê: 37«Ö kâmö ré yè cëi dèxâ rai pâ o yar̂i-a rö-i néé-nya, wè na cëi-nya, aè ö kâmö ré cëi-nya, na da gènyâ ré na cëi-e, aè na cëi ö ce ré tùr̂ùwaa-nya.»

Ö Kâmö Ré Da Tömâ Yè-Ré Wè Na Viâ-Ré Na Ce

Luk 9.49,50

38Na bör̂i êr̂ê yè na Ioané, êr̂ê: «Ka vi pur̂â éé, gèvé tö rhûû dèxâ kâmö ré yayâwâ pâr̂â u rö-i néé-i, aè na da vi gèvé. Gèvé bör̂i aʼrhua-è xè-i ké da vi gèvé vèâ xi-e.» 39Na bör̂i aʼcëi na Ièsu êr̂ê: «Koa yè aʼrhua-è na gëve, wè, na yèri kâmö ré yè waa pètâbâ rö-i néé-nya, mâ nè yè vi vâpèr̂u-nya rhaadè. 40Wè, ö kâmö ré da tömâ yè-r̂é, wè, na dè ké-ré na ce. 41Ö kâmö ré yè pè wâyö-ve i dèxâ mwâ wâyö rhëë rö-i néé-nya, na pûû-é xè-i ké ki Kérisö xe-ve, gö êr̂ê avâr̂i, êr̂ê, nè yè da bwir̂i na pè yadii-e.»

Na Dö Kââ Na Ké Yè Waa Tö Rhûû

Mat 18.6-11; Luk 17.1,2

42«Ö kâmö ré nè yè dùxè-è rö xi-e na dèxâ rai paxa yar̂i ré tâ néwèi-nya, na e na ki tö kwèègûr̂û-é na pèyaa pè pwavii pwêê bélé, mâ pè mû-é rö nérhëë. 43Nè yè pûû dùxè-i na néxar̂a â-i xè rua, rharher̂e virai, wè na e yè-i na ké yè vi ru rö mör̂u na ki gèi bör̂i rai ké yè rhau wii i duö köwi xè rua, mâ gè vi na gééna, na kêmör̂u ka da tâwai mé, 44tö ökâré cur̂u da tâwai mé na ja mâ kêmör̂u. 45Aè nè yè pè dùxè-i na néxar̂a â-i xè ria, rharher̂e virai, wè na e yè-i na ké yè virù rö mör̂u na ki gèi vâr̂â yivér̂a rai ké yè rhau wii i duö köwi xè ria, mâ é yè yer̂e-i ö gééna, 46tö ökâré cur̂u da tâwai mé na ja mâ kêmör̂u. 47Aè nè yè pûû dùxè-i na pièmè-i, cuur̂u virai rai-i, wè na e yè-i na ké yè vi ru rö mwâcir̂i i Bâô xar̂a rhaaxâ rö pièmè-i, rai ké yè rhau wii i duö pièmè-i, mâ é yè yer̂e-i ö gééna. 48Tö ökâré cur̂u da tâwai mé na ja mâ kêmör̂u. 49É yè rhau yer̂e kêmör̂u ö-ve, na ûr̂û ké yer̂e yöö rö êê pwaér̂ö.

50Wè kââ ka e na yöö, aè nè yè wê yèri ké yè mâi xi-e, nè yè mâ mâi tëë xè xi-yé? Na e na ki tö xe-ve na yöö mâ gëve târâdâ vè rhaaxâ xar̂a nâânévâ.»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index