Search form

Matthieu 11

Pâi Ré Na Tùr̂ùwaa Ré Na Ioané-Batiyi

Luk 7.35

1Na wê cowa aʼpâgür̂ü na Ièsu yè pâr̂â pâi pa pâgür̂ü xi-e pa pârör̂ö na ma kaar̂u, na bör̂i vi xè ré é na ce, na ka vi pur̂â mâ vi vaa rö pâr̂â névâ xé-r̂é.

2Na wê tâwai na Ioané rö mwâ pö kâmö pâr̂â nêr̂ê Kérisö, na bör̂i tùr̂ùwaa duö kâmö xi-e na ce, 3na ka êr̂ê yè-è, êr̂ê: «Gèi ré gè yè pwa mi, ra, gèvé yè dè târ̂î dèxâ?» 4Na bör̂i kurher̂e na Ièsu, mâ êr̂ê yè-r̂u, êr̂ê: «Vi na göu mâ êr̂ê yè Ioané pâr̂â kââ-ré göu rhûû mâ pwêr̂ê. 5Cér̂é wê rhî na pâr̂â paxa bwi, cér̂é wê vâr̂â na pâr̂â paxa vi yöi, na bör̂i câ vè lë na pâr̂â pâr̂ê, mâ pwêr̂ê nô na pâr̂â paxa nimâ, cér̂é wê mör̂u tëë na pâr̂â paxa mé, cér̂é bör̂i vi vaa i vi rherhî yè pâr̂â kâmö pa dö vi töö. 6Na kau mâmâ na ko kâmö ré da vi kââr̂â i-e rö xi-nya.»

7Cur̂u bör̂i wê vi, na bör̂i êr̂ê na Ièsu yè pâr̂â kâmö pa pôr̂ô xè-i Ioané, êr̂ê: «Gëve vi na nékaê na ka rhûû-yé? Udövi ka gë xè-i kayâ? 8Gëve bör̂i vi na ka rhûû-yé? Ö kâmö ré cur̂i mêr̂ê ka yör̂a? Tö rhûû, cér̂é tö wêê mwâ i pâr̂â ör̂ökau na pâr̂â kâmö ré cur̂i mêr̂ê ka yör̂a. 9Gëve vi waa-yé? Gëve vi rhûû pérövéta? Üüwa, gö yè êr̂ê yè-ve na gènyâ, êr̂ê, na vi kwéjî na ce rai pâr̂â pérövéta. 10Ir̂i ce ra é yu é: “Tö rhûû, gö tùr̂ùwaa ka vi pè nô xi-nya rö némèè-i na êr̂ê na Bâô, ka vi waa e wêyê xi-i rö némèè-i”. 11Avâr̂i gö êr̂ê yè-ve na gènyâ, na da tö vèa na dèxâ kâmö ka é ër̂i pâr̂â powè, cè ki vi kwéjî rai Ioané. Aè kâmö ka yar̂i ger̂e rö mwâcir̂i xè nékö, wè na vi kwéjî rai-e. 12Na rhavûû rö pâr̂â nédaa i Ioané Batiyi cêmè rèi ö nédaa xina, wè, é vi öxar̂a mwâcir̂i xè nékö, cér̂é bör̂i öxar̂a na pâr̂â kâmö pa mör̂ö. 13Wè cér̂é ye vè avâr̂i na pâr̂â pérövéta wânii mâ pâr̂â mââyöö bar̂ee cêmè na ki pwa na Ioané. 14Aè gëve yè bar̂i cëi-e, na dè Élia ré, wè, ce ré yè pwa. 15Ö kâmö ré wii na böödê ka pwêr̂ê, pwêr̂ê na ce.»

16«Gö yè pè virù cî kani-â vèr̂i-ya? Cér̂é ûr̂û pâr̂â pâi yar̂i ré vi cuè rö kaa jana, mâ vi tëvë vèâ cér̂é pa béé köyö xé-r̂é: 17“Gèvé ku döö röi yè-ve, gëve bör̂i da kwé, gèvé wê tââ röi yè-ve, na gëve bör̂i da vi yimémé”. 18Na wê pwa na Ioané, na bör̂i da ara mâ wâyö, cér̂é bör̂i êr̂ê yè-è êr̂ê: “Na wii na u rö xi-e”. 19Na bör̂i pwa na o i kâmö, mâ ara mâ wâyö, cér̂é bör̂i êr̂ê yè-è êr̂ê: “Tö rhûû, kâmö ka vi yâwâ mâ bar̂i wâyö viné, wi ker̂e pâi pâ télöna mâ pâr̂â kâmö pa yaané-a”. Na aʼvè târi-e na gaamëë rö-i pâr̂â nêr̂ê-ê.»

Pâr̂â Névâ Pa Da Bar̂i Tâ Néwèi

Luk 10.3-15

20Na bör̂i rhavûû na ce ké aʼvè yaané pâr̂â névâ, êr̂ê na waa röi pâr̂â nêr̂ê ka ar̂inadö xi-e ka pôr̂ô, mâ cér̂é da vipââr̂i. 21Aauu mwêê, gèi «Korasia! Aauu mwêê Bétsaïda! É yè waa rö Tyro mâ Sidona pâr̂â nêr̂ê ka ar̂inadö ré é waa rö pwar̂a-ve, cér̂é wê cowa vipââr̂i xar̂a mâ' xiréé mwââlöö ka kau na ker̂e-é, mâ dè. 22Gö êr̂ê yè-ve êr̂ê, nè mâmâ yè Tyro mâ Sidona rai-ve rèi nédaa né vi rhôôr̂u nô. 23Wè gèi Kapérénaum é pè kau-i na nékö ra? Bwaa. É yè pè vi ria i tëë na yerii; é yè a waa rö Sodoma pâr̂â nêr̂ê ka ar̂inadö ré é waa rö pwar̂a-i, nè yè dè mör̂ö kwéyë rèi ö nédaa xina. 24Gö êr̂ê yè-ve na gènyâ, êr̂ê, nè mâmâ yè névâ rö Sodoma rèi nédaa né rhôôr̂u nô rai-i.»

Mi Ua-Nyâ Na Gëve Na Ka Tâ mui

Luk 10.21,22

25Tèi ö nédaa-ré, na bör̂i kurher̂e na Ièsu, êr̂ê: «Gö ëi yè-i, wè, Pevaa, Ör̂ökau né nékö mâ bwêê jë, wè gè uyûi pâr̂â kââ-ré rai pâr̂â kâmö pa gaamëë na wêê nénââ xé-r̂é, mâ pâr̂â kâmö pa gaamëë, aè gè wê êr̂ê vèa röi yè pâr̂â o yar̂i! 26Üüwa, wè Pevaa, wè na târi ûr̂û-ré rö némèè-i.»

27«Na wê kâyâi röi yè-nya pâr̂â kââ wânii na pevaa, aè na yèri rha kâmö ka rhî tâwai o xi-e, aè dè Pevaa xi-e rhar̂i; na yèri bar̂ee rha kâmö ka rhî tâwai pevaa xi-e, aè dè o xi-e rhar̂i, mâ yè ö kâmö bar̂ee ré na rhî vè e-é na o cè ki pè tö vèa-è yè-è.»

28«Mi ua-nya na gëve wânii pâr̂â pa yör̂a mâ nékaxe xe-ve ka yéé, cè göi pè tâ mui-ve. 29Pè vèr̂i kaa jir̂è vè rhaaxâ xi-nya rö bwêêwé-ve, mâ pâgür̂ü rö pwar̂a-nya, wè gö kièo na gènyâ mâ na yar̂i ria na wêê nénââ xi-nya; cè ke-ve pwa yèr̂i pè tâ mui pâr̂â ko-ve. 30Wè na wê iwa na kaa jir̂è xi-nya, mâ na wê mâmâ na nékaxe xi-nya.»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index