Search form

Matthieu 12

Ièsu Mâ Nédaa Ar̂ii

Mar 2.23-28; Luk 6.1-5

1Tèi ö nédaa-ré, na bör̂i vi na Ièsu rö néjêr̂ê kaa mar̂a bélé tèi nédaa ar̂ii. Cér̂é bör̂i mêr̂ê na pâr̂â pâi pa pâgür̂ü xi-e, cér̂é bör̂i mö rhavûû ké ya pwêê bélé mâ ara. 2Cér̂é bör̂i tö rhûû-r̂é na pâr̂â farésaiö, cér̂é bör̂i vi êr̂ê yè-è, êr̂ê: «Gè tö rhûû pâr̂â kâmö xi-i, wè cér̂é tuwir̂i kââ ka da e na ké mâ tuwir̂i rèi nédaa ar̂ii?» 3Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é na ce, êr̂ê: «Gëve da tö vâr̂â röi ka é waa i David, tö ka mêr̂ê xi-e mâ pa béé vâr̂â xi-e, 4rö ké vi ru xi-e rö mwâ i Bâô, mâ kâi pâr̂â var̂awa né êê vië, ka ar̂ii yè-è na ki mâ kâi mâ pa béé vâr̂â xi-e, na kâi rhar̂i rö na paxa nâânévâ? 5Gëve da vâr̂â bar̂ee rö néé mââyöö, êr̂ê, tèi nédaa ar̂ii, wè, cér̂é da rheewaa ar̂ii na paxa nâânévâ tö léwé mwâ ka ar̂ii, wè cér̂é târi? 6Gö êr̂ê yè-ve na gènyâ, Ökââ kâmö ka kau rai mwâ waa ar̂ii. 7Gëve yè tâwai nô né ké êr̂ê, êr̂ê: “Na e yè-nya na vi méar̂i, aè na da vi ye êê pwaér̂ö”, gëve yè bör̂i da aʼvè yaané pâr̂â kâmö paxa da yaané. 8Wè o i kâmö, wè ör̂ökau né ar̂ii.»

Kâmö Ka Mé Na Köwi-E

Mar 3.1-6; Luk 6.6-11

9Na bör̂i vi xè ré é na ce, na bör̂i virù rö mwâ waa ar̂ii xé-r̂é. 10Tö rhûû, dèxâ kâmö ka mé na köwi-e, cér̂é bör̂i ërëwaa Ièsu, mâ êr̂ê yè-è, êr̂ê: «Na ar̂ii na ki mâ pè mör̂u kâmö rèi nédaa ar̂ii?» Cè ké-r̂é rhööwir̂i yè-è. 11Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é, êr̂ê: «Wîr̂î rai-ve ré wii na mutô xi-e? Nè yè bèi ria ö néwô na dèxâ rèi nédaa ar̂ii, na nè yè da vi na ce na ka tuwir̂i-e mâ rhèè rua? 12Ö jië, na da vi kwéjî na kâmö rai mutô? Ökâré, na dè târi na ké mâ waa nô ka e rèi nédaa ar̂ii.» 13Na bör̂i êr̂ê na ce yè kâmö-ré, êr̂ê: «Yùù köwi-i.» Na bör̂i yùù, na bör̂i e tëë ûr̂û dèxâ. 14Cér̂é bör̂i tù rua na pâr̂â farésaiö na ka vi êr̂ê: “É yè yö vè mii-e tâîî?”

Kâmö Yar̂i Ré Na Pâbir̂i Na Bâô

15Aè na wê rhî tâwai na Ièsu, na bör̂i vi xè ré é na ce, aè na pôr̂ô yéyé na pâr̂â kâmö ré vi ua-è, na bör̂i pè mör̂u-r̂é wânii na ce, 16mâ aʼrhua-r̂é cè ké-r̂é da êr̂ê vèa-è, 17cè ki yexèvè ké êr̂ê i Isaia pérövéta, êr̂ê:

18«Ökââ kâmö yar̂i xi-nya, wè gö pâbir̂i-e, na êr̂ê na Bâô,

Wè, dö wêê nénââ xi-nya ré é, mâ na pè vi or̂o-nya;

Gö nââ ko-nya rö bwêêwé-é,

Nè yè mâ vi na ce na ka êr̂ê vèa târi yè pâr̂â névâ.

19Nè yè da vi na ce na ka vi caa, mâ tëvë vè kau,

Nè yèri bar̂ee kâmö ré yè pwêr̂ê mêr̂ê aʼ xi-e rö kaa jana.

20Na da vi na ce na ka carher̂e udövi ka bia,

Mâ da vi na ce na ka ya vè mii wêr̂ê kudö ka mö ké u,

Cêmè rèi ö ké yè vi xi-e na ka pè gu i nô ka târi.

21Cér̂é yè bör̂i vi na pâr̂â névâ na ka tâ néwèi néé-é.»

Na AʼCëi Ké AʼVè Yaané-É Na Ièsu

Mar 3.22-30; Luk 11.14-23

22Cér̂é bör̂i rhèè mi yè-è dèxâ kâmö ka oè-è na u, mâ ka bwi mâ nimâ, na bör̂i waa e-é, na bör̂i rhî na bwi mâ aʼ na nimâ. 23Cér̂é bör̂i buèi na pâr̂â kâmö pa pôr̂ô yéyé, mâ êr̂ê: «Ö jië, na da o i David na wi-a?» 24Cér̂é wê pwêr̂ê na pâr̂â farésaiö, mâ êr̂ê: «Na da yayâwâ pâr̂â u na wi-a, aè dè Bélésébul, ör̂ökau né pâr̂â u.» 25Na rhî tâwai wêê nénââ xé-r̂é na Ièsu, na bör̂i êr̂ê yè-r̂é na ce, êr̂ê: «Ö mwâcir̂i é vi ya-è, wè nè wê yèri mör̂u-é, aè dèxâ névâ töwè dèxâ wêê mwâ ka rhaaxâ ka dè vi ya-è, wè nè da tömâ vè mör̂ö. 26Nè yayâwâ méavor̂a na méavor̂a, wè na dè vi ya-è na ce, nè bör̂i tömâ vè mör̂ö tâîî na mwâcir̂i xi-e? 27Gö yè yayâwâ pâr̂â u na gènyâ xè-i Bélésébul, aè pâr̂â pâlè-ve, wè cér̂é yayâwâ pâr̂â kââ-ré xè xi-ya? Ökâré, cér̂é yè bör̂i vi na ka rhôôr̂u-ve vè târi na cér̂é. 28Aè gö yè yayâwâ pâr̂â u na gènyâ xè-i ko i Bâô, ëi, na wê dè pwa yèr̂i-ve na mwâcir̂i i Bâô.»

29«Nè vi ru tâîî na dèxâ kâmö rö mwâ i kâmö ka mör̂ö, mâ muui pâr̂â nékwêêr̂ê-ê, na ki mâ da pöi-e baayê, cè ki mâ wê muui pâr̂â nékwêêr̂ê-ê? 30Ö kâmö ré da viâ-nya, wè na rhîaa xi-nya, aè ö kâmö ré da tö vèâ gövu, wè na pi töö. 31Tö ökâré, gö êr̂ê yè-ve na gènyâ, êr̂ê: è yè cöö wânii pâr̂â nô ka yaané mâ vi pè kau-r̂é i pâr̂â kâmö, aè é yè da cöö aau nô ka yaané i pâr̂â kâmö ré tëvë vè yaané yè ko. 32Ö kâmö ré tëvë vè yaané yè o i kâmö, wè é yè cöö rai-e; aè ö kâmö ré yè tëvë vè yaané yè Ko-Ar̂ii, wè é yè da cöö aau rai-e rö mör̂u rö-a mâ mör̂u rö rua.»

Kêê Mâ Pâr̂â Pwêê

Luk 6.43-45

33«Aʼvè e kêê xè-i pwêê mâ aʼvè yaané kêê xè-i pwêê; é rhî tâwai kêê xè-i pwêê. 34Pâr̂â pâlè mârhùr̂ii éé! Gëve yè tëvë e tâîî, na gëve yaané rö, wè na tëvë na néwâ xè-i wêê nénââ ka vi rhâri. 35Na pè tù na kâmö pâr̂â lèèwi xi-e ka e xè-i nékwêêr̂ê-ê ka e, aè na pè tù na kâmö pâr̂â lèèwi ka yaané xè-i pâr̂â nékwêêr̂ê-ê ka yaané. 36Gö êr̂ê yè-ve na gènyâ, êr̂ê pâr̂â tëvë vi bwir̂i wânii ré cér̂é êr̂ê na pâr̂â kâmö, wè cér̂é yè vi tëë na ka êr̂ê rèi ö nédaa né vi rhôôr̂u nô. 37É yè aʼvè e-i xè-i ké tëvë xi-i, aè é yè rhôôr̂u-i xè-i ké tëvë xi-i.»

É Pëër̂ii Rhaaxâ Pètâbâ Ka Ar̂inadö

Mar 8.11-12; Luk 11.29-32

38Cér̂é bör̂i aʼcëi na bör̂i pa yu ga mâ pâr̂â farésaiö, êr̂ê: «Ka vi pur̂â éé gèvé bar̂i tö rhûû dèxâ pètâbâ.» 39Na bör̂i a kurher̂e yè-r̂é na Ièsu, mâ êr̂ê: «Cî kani ka yaané mâ ka cuu, wè cér̂é éyè pètâbâ, aè é yè da nââ yè-r̂é pètâbâ, aè na e na pètâbâ i wi-a Iona, pérövéta. 40Wè wi-a Iona, na tö pwéé êêwâ ka kau karir̂i karèè mâ karir̂i bwê, nè yè mâ ûr̂û-ré na o i kâmö, wè nè yè mâ tö léwé néjë karir̂i karèè mâ karir̂i bwê. 41Cér̂é yè vi na pâr̂â pâi xè Ninivé na ka rhau tömâ vèâ cér̂é cî kani-â tèi nédaa né rhôôr̂u nô, mâ cér̂é yè rhôôr̂u-r̂é, wè cér̂é wê vipââr̂i xè-i vi vaa i Iona, tö rhûû ökââ rö ka vi kwéjî rai Iona. 42Nè vi na bwè ör̂ökau xè rua na ka rhau tömâ vèâ cér̂é cî kani-â tèi nédaa né rhôôr̂u nô, na nè yè rhôôr̂u-r̂é, wè na vi mi na ce xè pûûner̂ekö na ka pwêr̂ê ké gaamëë i wêê nénââ i Solomona, tö rhûû, ökââ rö ka vi kwéjî rai Solomona.»

Na Rhöö É Mi Tëë Na Ko Yaané

Luk 11.24-26

43«Nè yè vi rua na ko yaané xè-i léwé kâmö, na bör̂i vi na ce rö néjêr̂ê névâ ka karher̂e na ka mèyè kaa tâ mui xi-e, na bör̂i da cêmèèr̂i na ce. 44Na bör̂i êr̂ê na ce: “Gö yè vi a mwâr̂â tëë na mwâ xi-nya, ré gö tù rua xè-i xiréé”. Na bör̂i pwa na ce, mâ rhûû, na yèri êê, wè é wê nyââmöi röi mâ waa e. 45Na bör̂i vi na ce, na bör̂i pè bör̂i ko paxa paxanii na ma kaar̂u, mâ vi cér̂é paxa vi kwéjî na nô xé-r̂é ka yaané rai-e, cér̂é bör̂i vi ru mâ tö-i, na bör̂i vi kwéjî na nô ka yaané i kâmö-a rai nô xi-e baayê. Nè ûr̂û-ré bar̂ee na cî kani ka yaané-a.»

Pâni Ièsu Mâ Pâr̂â Pâvâdii-E.

Mar 3.31-35; Luk 8.19-21

46Na mö ké êr̂ê ûr̂û-ré na Ièsu yè pâr̂â kâmö pa pôr̂ô, tö rhûû, na tömâ rö bwêê wêyê na pâni-e mâ pâr̂â pâvâdii-e ru, cér̂é bar̂i vi tëvë cér̂é-é. 47Na bör̂i êr̂ê yè-è na dèxâ kâmö, êr̂ê: «Tö rhûû waanawê pâni-i, mâ pâvâdii-i ré tömâ rö rua bwêê wêyê, wè cér̂é bar̂i pè aʼ-i.» 48Na bör̂i kurher̂e na ce, mâ êr̂ê yè kâmö ré pè aʼ-è, êr̂ê: «Wîr̂î ré pâni-nya? Mâ wîr̂î ré pâvâdii-nya?» 49Na bör̂i yùù köwi-e yè pâr̂â kâmö xi-e, mâ êr̂ê, êr̂ê: «Tö rhûû rö pâni-nya mâ pâr̂â pâvâdii-nya. 50Ö kâmö ré waa kââ ka é rhî vè e i Pevaa xi-nya rö rua nékö, wè pâdii-nya ré é, mâ béé ër̂i-nya mâ pâni-nya.»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index