Search form

Matthieu 13

Yeyèè Né Kâmö Ka Yer̂e Pwêê

Mar 4.1-9; Luk 8.4-8

1Tèi ö nédaa-ré, na bör̂i tù rua mi na Ièsu xè-i mwâ, mâ cuè rö pwar̂awiè. 2Cér̂é bör̂i ka vèâi vè rhaaxâ yè-è na pâr̂â kâmö pa pôr̂ô yéyé, na bör̂i tèi rua na ce rö kwâ, mâ cuè rö-i, aè pâr̂â kâmö pa pôr̂ô yéyé, wè cér̂é cuè rö é ria pwar̂a rhëë. 3Na bör̂i tëvë yè-r̂é na Ièsu, wè na êr̂ê pâr̂â nô ka pôr̂ô yéyé rö-i pâr̂â yeyèè, na êr̂ê: «Tö rhûû, na bör̂i vi na kâmö ka mar̂a na ka yer̂e pwêê. 4Na bör̂i yer̂e na ce, na bör̂i maʼ na bör̂i rö pwar̂a wêyê, na bör̂i pwa na pâr̂â mür̂ü ka cêê rö wêêwa mâ ara. 5Na bör̂i maʼ na bör̂i mâ kè rö né pèyaa ka ar̂anabi na jë rö-i, na bör̂i tuö vi bèr̂éé wè na da yivèè na jë rö-i. 6Na bör̂i tè na karèè, na bör̂i mür̂ü mâ pèii, wè na yèri kwèè. 7Na bör̂i maʼ na bör̂i mâ kè rö néjêr̂ê pâr̂â kêê ka köyir̂ida, na bör̂i tuö rua na pâr̂â kêê ka köyir̂ida, na bör̂i vi yaako. 8Na bör̂i maʼ na bör̂i mâ kè rö néjë ka e, na bör̂i pwa, bör̂i wè kanii kâmö, bör̂i wè karir̂i kâmö, bör̂i wè tâwarè rha kâmö na ma pârör̂ö.» 9«Ö kâmö ré wii na böödê ka pwêr̂ê, pwêr̂ê na ce.»

Ki-Yé Ré Na Tëvë Rö-I Pâr̂â Yeyèè Na Ièsu

Mar 4.10-12; Luk 8.9,10

10Cér̂é bör̂i pwa yèr̂i-e na pâr̂â kâmö xi-e, mâ êr̂ê yè-è, êr̂ê: «Gè êr̂ê yè-r̂é pâr̂â yeyèè-ré cè-yé?» 11Na bör̂i kurher̂e yè-r̂é na ce, mâ êr̂ê, êr̂ê: «É nââ yè-ve mwâcir̂i cè ke-ve rhîâgür̂ü pâr̂â kââ ka tö yêr̂ê né mwâcir̂i xè nékö, aè é da nââ yè-r̂é. 12É yè nââ yè kâmö ré wii na nékwêêr̂ê-ê, cè ki pôr̂ô yéyé rö pwar̂a-è, aè é yè pè rai kâmö ré yèri nékwêêr̂ê-ê pâr̂â kââ ré wii rö pwar̂a-è. 13Tö ökâré, gö êr̂ê yè-r̂é pâr̂â yeyèè-ré, wè cér̂é tö rhûû, aè cér̂é da rhîâgür̂ü rö, mâ cér̂é wê dè pwêr̂ê, aè cér̂é bör̂i da tö pwêr̂ê rö, mâ na da tâ mwér̂é rö pwéé-r̂é. 14Wè na yexèvè yè-r̂é na ké êr̂ê i Isaia pérövéta, êr̂ê:

“Gëve yè bâ pwêr̂ê rö, aè nè da tâ mwér̂é aau rö pwéé-ve,

Gëve yè bâ rhûû rö, aè gëve yè da tâwai.

15Wè na wâréuu na pwéé pâr̂â kâmö-a

Mâ wâré na pâr̂â böödê-r̂é ka pwêr̂ê,

Mâ cér̂é rhèwir̂i pâr̂â pièmè-r̂é,

Wi rhûû na pièmè-r̂é,

Mâ pwêr̂ê na pâr̂â böödê-r̂é,

Mâ tâ néxâi na pâr̂â pwéé-r̂é,

Mâ vipââr̂i, wè-nya pè mör̂u-r̂é, na êr̂ê na Bâô”.»

16«Na kau mâmâ na ko pâr̂â pièmè-ve, wè, cér̂é rhûû, mâ pâr̂â böödê-ve, wè cér̂é pwêr̂ê. 17Avâr̂i ré gö êr̂ê yè-ve na gènyâ, êr̂ê, cér̂é pôr̂ô yéyé na pâr̂â pérövéta mâ pâr̂â kâmö pa târi, cér̂é bar̂i rhûû ka é rhûû xe-ve, cér̂é bör̂i da rhûû rö, mâ bar̂i pwêr̂ê ka é pwêr̂ê xe-ve, cér̂é bör̂i da pwêr̂ê rö.»

Na Vi Yëwaa Na Ièsu Dö Êê Né Yeyèè Né Kâmö Ka Yer̂e Pwêê

Mar 4.13-20; Luk 8.11-15

18«Tö ökâré, pwêr̂ê wîr̂î na gëve yeyèè né kâmö ka nai. 19Nè yè pwêr̂ê na dèxâ kâmö nô né mwâcir̂i, na da bör̂i tâ mwér̂é yè-è, na bör̂i pwa na kâmö ka veevee na ka vi muui pâr̂â kââ ré é nai rö pwéé, kâmö ré wê cëi ka é nai rö pwar̂a wêyê. 20Aè bör̂i ka é nai rö bwêê pèyaa, kâmö ré pwêr̂ê nô mâ cëi vi bèr̂éé, mâ vi or̂o. 21Aè na yèri kwèè rö pwéé-é, mâ na tuö pwâmii, na bör̂i pwa na pâr̂â mâ kôjuwaa xè-i nô, na bör̂i bèi na ce. 22É nai bör̂i rö néjêr̂ê pâr̂â kêê ka köyir̂ida, kâmö ré pwêr̂ê nô, mâ na tuö tawawir̂i-e na pâr̂â kââ rö-a bwêê jë, mâ ârui-e na pâr̂â lèèwi, na bör̂i da pwa na ce. 23É nai bör̂i rö néjë ka e, kâmö ré pwêr̂ê nô mâ tâ néxâi-e, mâ pwa e na pwêê, bör̂i wè kanii kâmö, bör̂i wè karir̂i kâmö, bör̂i wè tâwarè rha kâmö na ma pârör̂ö.»

Yeyèè Né Deewi Ka Yaané

24Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é tëë na Ièsu dèxâ yeyèè, êr̂ê: «Mwâcir̂i xè nékö, wè na ûr̂û kâmö ré nai pwêê ka e rö néjë xi-e. 25Cér̂é mö ké kur̂u na pâr̂â kâmö, na bör̂i pwa na rhîaa xi-e, mâ nai deewi ka yaané rö néjêr̂ê bélé, na bör̂i ör̂ö tëë na ce. 26Na bör̂i tuö rua na mèè mâ pwa, na bör̂i tö vèa bar̂ee na deewi ka yaané. 27Cér̂é bör̂i pwa na pâr̂â kâmö yar̂i i kaavûû wêê mwâ, mâ êr̂ê yè-è: “Ör̂ökau, ö jië, gè da nai mâ pwêê ka e rö néki-i? Aè kè-wè na pâr̂â deewi ka yaané?” 28Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é na ce, êr̂ê: “Na waa na rhîaa”. Cér̂é bör̂i êr̂ê yè-è, êr̂ê: “Ö jië, nè yè e yè-i na ké-vé tèwi virai pâr̂â deewi ka yaané?” 29Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é na ce, êr̂ê: “Aè, koa yè tèwi deewi ka yaané, wè, wè-ve tèwi bar̂ee bélé. 30Kâyâi-r̂é wîr̂î ké-r̂é rhau tuö cêmè rèi ö nédaa né vi yiur̂u, aè tèi ö nédaa né vi yiur̂u, gö yè mâ dè vi êr̂ê yè pâr̂â kâmö pa vi yiur̂u, êr̂ê, ka vèâi baayê pâr̂â deewi ka yaané mâ nââ vè rhaaxâ, mâ pöi mâ kèr̂i rö kêmör̂u, aè ka vèâi vè rhaaxâ bélé mâ nââ rö mwâ pwêê kaaxür̂ü xi-nya.”»

Yeyèè Né Pwêê Jâmâvu

Mar 4.30-32; Luk 13.18,19

31Na bör̂i êr̂ê vèa yè-r̂é dèxâ yeyèè na ce, êr̂ê: «Mwâcir̂i xè nékö, wè na ûr̂û pwêê jâmâvu, wè, na pè na dèxâ kâmö mâ nai rö néjë xi-e. 32Pwêr̂ê mö pwêê ka yar̂i aau ré é rai pâr̂â pwéé wânii; na bör̂i wê tuö rua mâ kau aau rai pâr̂â kââ rö döwö, na bör̂i kêê ka kau aau, na bör̂i pwa na pâr̂â mür̂ü mi xè rua wêêwa mâ tee rö pâr̂â jîî-e.»

Yeyèè Né Lévèn

Luk 13.20,21

33Na bör̂i êr̂ê bar̂ee yè-r̂é dèxâ yeyèè na Ièsu, êr̂ê: «Mwâcir̂i xè nékö, wè, na ûr̂û lévèn na pè na dèxâ bwè mâ nââ uyûi rö léwé var̂awa, karir̂i na dâ, cêmè rö ké cuu rua xi-e.»

Na Tëvë Na Ièsu Rö-I Pâr̂â Yeyèè

Mar 4.33,34

34Pâr̂â nô ré na êr̂ê na Ièsu yè pâr̂â kâmö rö pâr̂â yeyèè, aè na da tëvë yè-r̂é na ce na ki yèri yeyèè. 35Cè ki yexèvè ka é êr̂ê i pérövéta, êr̂ê:

«Gö vi na ka cîî rua néwâ-nyâ rö-i pâr̂â yeyèè,

Gö vi na ka êr̂ê pâr̂â nô ré tö yêr̂ê rö ka rhavûû yùè kavèè bwêê jë.»

Na Êr̂ê Na Ièsu Dö Êê Né Yeyèè Né Deewi Ka Yaané

36Na bör̂i kâyâi pâr̂â kâmö pa pôr̂ô yéyé na Ièsu, na bör̂i vi ru rö mwâ na ce. Cér̂é bör̂i pwa yèr̂i-e na pâr̂â pâi pa pâgür̂ü xi-e, mâ êr̂ê yè-è êr̂ê: «Êr̂ê vèa yè-vé nô né yeyèè né deewi ka yaané rö döwö.» 37Na bör̂i kurher̂e na ce, mâ êr̂ê yè-r̂é, êr̂ê: «Ö kâmö ré nai pwêê kêê ka e, wè o i kâmö; 38ö döwö-ré, wè bwêê jë; ö pwêê ka e, wè pâr̂â pâlè mwâcir̂i; aè deewi ka yaané, wè pâr̂â pâlè kâmö ka yaané. 39Ö rhîaa ré wê nai, wè méavor̂a; ö yiur̂u-a wè léé bwêê jë; aè pâr̂â kâmö ré vi yiur̂u wè pâr̂â angéla. 40Ö deewi ka yaané-ré, wè é ka vèâi na ka kèr̂i rö kêmör̂u, é yè waa ûr̂û-ré rö léé bwêê jë. 41Nè vi na o i kâmö na ka tùr̂ùwaa pâr̂â angéla xi-e cè ké-r̂é vi na ka ka vèâi xè-i mwâcir̂i xi-e pâr̂â kâmö pa wii na vi kââr̂â xè-i xé-r̂é, mâ pâr̂â kâmö pa waa nô ka miir̂i, 42mâ yer̂e-r̂é rö ur̂ö kêmör̂u; cér̂é bör̂i tââ mâ ke vè aʼ pèè wâ-r̂é rö-i. 43Aè pâr̂â kâmö pa târi, wè cér̂é yè kar̂a ûr̂û mèèxa rö mwâcir̂i i Pevaa xé-r̂é. Ö kâmö ré wii na böödê ka pwêr̂ê, pwêr̂ê na ce.»

Lèèwi Ré É Nââ Uyûi Mâ Perle

44«Ökââ tëë mwâr̂â mwâcir̂i xè nékö, wè na ûr̂û dö lèèwi ré tö yêr̂ê rö dèxâ döwö. Na bör̂i rhûû na dèxâ kâmö, mâ nââ uyûi; na bör̂i vi or̂o na ce, na bör̂i vi na ka vi rhöwöi pâr̂â nékwêêr̂ê-ê, mâ urhii döwö-ré.» 45«Ökââ tëë mwâr̂â mwâcir̂i xè nékö, wè na ûr̂û kâmö ka vi rhöwö, na éyè pâr̂â perle ka dö e. 46Na bör̂i cêmèèr̂i na ce dèxâ perle ka dö kââ, na bör̂i vi na ce na ka vi rhöwöi pâr̂â néki-e wânii vè pè kwê.»

Yeyèè Né Poè

47«Ökââ tëë mwâr̂â mwâcir̂i xè nékö, wè, na ûr̂û poè é ör̂öi rö nérhëë, na bör̂i ye bwir̂i rö-i na pâr̂â êêwâ. 48Na bör̂i dö rhâri, cér̂é bör̂i rhèè rua na bwêê dââwê, cér̂é bör̂i cuè mâ cöö ka e xè-i ö karé, aè cér̂é bör̂i virai pâr̂â ka yaané. 49Aè é yè ûr̂û-ré rö léé bwêê jë, wè cér̂é vi na pâr̂â angéla na ka pâbir̂i pâr̂â pa yaané mâ pâr̂â pa târi. 50É yè yer̂e rö ur̂ö kêmör̂u pâr̂â kâmö pa yaané, cér̂é yè bör̂i tââ mâ ke vé aʼ pèè wâ-r̂é rö-i.»

Pâr̂â Lèèwi Ka Döwöö Mâ Ka Cirhâr̂â

51«Na wêr̂êi, gëve wê dè rhîâgür̂ü e pâr̂â kââ-ré?» Cér̂é bör̂i êr̂ê yè-è, êr̂ê: «Üüwa, wè Ör̂ökau.» 52Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é na ce: «Tö ökâré, ö kâmö ka yu ga ré tâ pâgür̂ü-e rö-i pâr̂â kââ né mwâcir̂i xè nékö, wè, na ûr̂û dèxâ kâmö kaavûû mwâ, na pè pâr̂â kââ ka döwöö mâ pâr̂â kââ ka cirhâr̂â xè-i karé lèèwi xi-e.»

Cér̂é Da Tâ Néwèi Ièsu Na Pâi Xè Nazarèt

Mar 6.1-6; Luk 4.16-30

53Na wê êr̂ê röi pâr̂â yeyèè-ré na Ièsu, na bör̂i vi xè-i na ce. 54Na bör̂i pwa rö névâ xi-e, na bör̂i pur̂â-r̂é na ce rö mwâ waa ar̂ii xé-r̂é, cér̂é bör̂i buèi-e, mâ êr̂ê: «Kè-wè na gaamëë? Na tâîî ké pè yexèvè xi-e pâr̂â nêr̂ê ka ar̂inadö-a rö pwar̂a kâmö-a? 55Na da o i wi ka vi rhu? Na da xa Maria na néé pâni-e? Ö jië, cér̂é da vi néparii cér̂é Iakobo, mâ Ioséfa, mâ Simona, mâ Juda? 56Cér̂é da tö pwar̂a-r̂é rö-a na pâ kür̂ü-é? Kè-wè na kaa vi winô xi-e?» 57Cér̂é bör̂i dùxè-r̂é rö xi-e. Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é na Ièsu, êr̂ê: «Na yèri pérövéta ka mâʼ na rhenô rö névâ xi-e, mâ rö pwar̂a pâ ker̂e-é.» 58Na da waa na ce pâr̂â nêr̂ê ka ar̂inadö mâ ka pôr̂ô rö-i, na pûû-é rö xè-i ké da tâ néwèi xé-r̂é.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index