Search form

Matthieu 14

Pèii Mé i Ioané-Batiyi

Mar 6.14-29; Luk 9.7-9

1Tèi ö nédaa-ré, na bör̂i pwêr̂ê na Héroda ké mâʼ i rhenô né Ièsu. 2Na bör̂i êr̂ê yè pâr̂â kâmö yar̂i xi-e, êr̂ê: «Ioané Batiyi-ré, ka wê mör̂u tëë na ce xè ka pèii mé. Tö ökâré, na waa pâr̂â nêr̂ê ka ar̂inadö na ce.»

3Wè na wê tuwir̂i Ioané mâ' na Héroda, mâ pöi-e, mâ nââ-ê rö mwâ pö kâmö, wa Hérodias, bwè i Filipo pâdii-e, 4xè-i ké aʼrhua Héroda i Ioané, êr̂ê: «Na da târi na gèi pè xi-e vè ki-i.» 5Na bör̂i wê rhî vè e ki yè yö vè mii-e, aè na bar̂a i pa pôr̂ô yéyé, wè cér̂é cëi Ioané, na ûr̂û pérövéta. 6É bör̂i waa nédaa né vi yaxör̂i Héroda, na bör̂i kwé na pûr̂ûbwè i Hérodias rö néjêr̂ê-r̂é, mâ pè pwérhar̂a Héroda, 7ökâré na bör̂i kîbô na Héroda cè ki mâ nââ yè-è kââ ré nè yè pëër̂ii yè-è na ce. 8Na bör̂i ârui-e na pâni-e, cè ki mâ êr̂ê, êr̂ê: «Nââ mi yè-nya gwâ Ioané Batiyi rö dèxâ kaméâ.» 9Na bör̂i yéé na pwéé ör̂ökau, aè xè-i ké kîbô xi-e rö némèè pâr̂â kâmö pa tö cér̂é-é, na bör̂i vi câwâ cè ki mâ nââ yè-è. 10Na bör̂i vi tùr̂ù na ka yörher̂e kwèègûr̂û Ioané rö mwâ pö kâmö. 11É bör̂i pè mi gwâ-ê rö kaméâ, mâ nââ yè bwè dowa, na bör̂i xa nââ yè pâni-e na ce. 12Aè pâr̂â pâi pa pâgür̂ü i Ioané, wè cér̂é bör̂i vi pè kar̂ö-è, mâ kérui-e, mâ vi êr̂ê vèa yè Ièsu.

Na Pè Ara Kanii Mille Kâmö Na Ièsu

Mar 6.30-44; Luk 9.10-17; Ioan 6.1-14

13Na bör̂i wê pwêr̂ê na Ièsu, na bör̂i oè kwâ xè ré é na ce, na dèxâ bwêê dè ka yèri kâmö rö-i; cér̂é bör̂i pwêr̂ê na pâr̂â kâmö pa pôr̂ô yéyé, cér̂é bör̂i ua-è mi xè pâr̂â névâ. 14Na bör̂i vi rua xè-i kwâ na Ièsu, mâ tö rhûû pâr̂â kâmö pa pôr̂ô yéyé, na bör̂i méar̂i-r̂é na ce, mâ cöö virai pâr̂â pèii xé-r̂é. 15Na wê rhêêrè, cér̂é bör̂i pwa yèr̂i-e na pâr̂â kâmö xi-e, mâ êr̂ê yè-è, êr̂ê: «Na nékaê rö-a mâ na wê rhêêrè; aè kâyâi ö ba-a, cè ké-r̂é vi a mwâr̂â na pâr̂â wêê mwâ xé-r̂é, na ka urhii ara-r̂é.» 16Na bör̂i kurher̂e na Ièsu, mâ êr̂ê: «Aè cér̂é yè da vi, aè pè ara-r̂é wîr̂î na gëve.» 17Cér̂é bör̂i êr̂ê yè-è, êr̂ê: «Na da pôr̂ô rö pwar̂a-vé, aè kanii rö var̂awa mâ kaar̂u êêwâ.» 18Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é na ce, êr̂ê: «Pè mi yè-nya na-a.» 19Na bör̂i vi câwâ yè pâr̂â kâmö cè ké-r̂é cuè rö bwè jâwia, na bör̂i pè kanii var̂awa ré é mâ kaar̂u êêwâ, mâ komwââda rua na nékö, mâ ëi, mâ kâvii, mâ nââ pâr̂â var̂awa yè pâi pa pâgür̂ü xi-e, cér̂é bör̂i xa nââ na cér̂é yè pâr̂â kâmö pa pôr̂ô yéyé. 20Cér̂é bör̂i rhau ara röi, cér̂é wê bör̂i kiè. É bör̂i pè ka örua xè-i mâ oè rö pârör̂ö na ma kaar̂u kêbö, na bör̂i rhâri. 21Pâr̂â kâmö ré ara, wè cér̂é ûr̂û kanii mille na pâr̂â pâi, aè é da vâr̂â pâr̂â powè mâ o yar̂i.

Na Vâr̂â Rö Bwêêrher̂e Rhëë Na Ièsu

Mar 6.45-52; Ioan 6.15-21

22Na bör̂i ya tùr̂ùwaa pâr̂â pâi pa pâgür̂ü xi-e na Ièsu, cè ké-r̂é oè kwâ mâ vi baayêr̂î-e na dèxâ ékar̂aè, aè, nè yè mâ kâyâi pâr̂â kâmö na ce cè ké-r̂é wê vi. 23Na wê cowa tùr̂ùwaa-r̂é, na bör̂i tâ tèi rua na ce rö gwêêwè ka yèri kâmö rö-i na ka pwaér̂ö; aè na wê rhîloi, wè ce rhar̂i rö-i 24Aè ö kwâ, wè na wê néwâviöe né nérhëë, cér̂é rhavui-r̂é na pâr̂â kwiè, wè na tö mèè kwâ na kayâ. 25Aè tèi pè karir̂i pè mèèxa rèi bwê, na bör̂i vi ua-r̂é na Ièsu, na vâr̂â rö bwêêrher̂e rhëë. 26Cér̂é bör̂i rhûû-é na pâr̂â pâi pa pâgür̂ü xi-e, na vâr̂â mi rö bwêêrher̂e rhëë, cér̂é bör̂i cê bar̂a, mâ êr̂ê, êr̂ê: «Ö ko-a!» Cér̂é bör̂i cê kauʼ mâ bar̂a. 27Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é na Ièsu, êr̂ê: «Tâdâ, koa yè bar̂a, wè gènyâ!» 28Na bör̂i êr̂ê yè-è na Pètèru, êr̂ê: «Ör̂ökau, wè, dè gèi avâr̂i, êr̂ê yè-nya cè göi vi ria ua-i vèr̂i na bwêêrher̂e rhëë.» 29Na bör̂i êr̂ê yè na Ièsu, êr̂ê: «Vi ria mi.» Na bör̂i vi ria xè-i kwâ na Pètèru, mâ vâr̂â rö bwêêrher̂e rhëë ua Ièsu. 30Na bör̂i tö rhûû kayâ ka mör̂ö na ce, na bör̂i bar̂a, wè na teluu, na bör̂i kauʼ, mâ êr̂ê: «Ör̂ökau pè mör̂u-nya!» 31Na bör̂i yùù vèr̂i köwi-e na Ièsu, mâ tuwir̂i-e, mâ êr̂ê yè-è, êr̂ê: «Kâmö ka tâ néwèi vè yar̂i éé, gè wêr̂êi, na vi rhèè na pwéé-i?» 32Cur̂u bör̂i vi rua na kwâ na bör̂i mé na kayâ. 33Cér̂é bör̂i tâ nôô yè-è na pâi-ré tö kwâ, mâ êr̂ê yè-è, êr̂ê: «Avâr̂i, gèi rö O i Bâô!»

Na Pè Mör̂u Pâr̂â Pèii Rö Génésarèt Na Ièsu

Mar 6.53-56

34Cér̂é bör̂i pè mö kwâ, cér̂é bör̂i cir̂i rö névâ rö Génésarèt. 35Aè cér̂é wê rhîâgür̂ü-é na pâr̂â kâmö xè névâ-ré, cér̂é bör̂i nôâ pâr̂â vi rherhî vèr̂i rö névâ-ré, cér̂é bör̂i pè mi yè-è pâr̂â kâmö pa pèii. 36Cér̂é bör̂i bëia yè-è cè ké-r̂é paxè rö kâr̂âwâ mêr̂ê-ê, aè pâr̂â kâmö ré paxè, wè cér̂é rhau mör̂ö tëë.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index