Search form

Matthieu 15

Vi Aʼpâgür̂ü Ré Cér̂é Vi Nimö I Mâ Na Pâr̂â Bèmûû

Mar 7.1-13

1Cér̂é bör̂i pwa yèr̂i Ièsu na pâr̂â farésaiö mâ pâr̂â kâmö pa yu ga mi xè Iérusalèm mâ êr̂ê yè-è, êr̂ê, 2«Cér̂é wêr̂êi na pâr̂â pâi pa pâgür̂ü xi-i, wè cér̂é tar̂a kwéjîr̂i ka é vi nimö i pâi béâr̂i? Wè, cér̂é da gââ wîr̂î néxar̂a â-r̂é na ké-r̂é vi na ka ara.» 3Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é na ce, êr̂ê: «Gëve wêr̂êi na gëve, gëve tar̂a kwéjîr̂i mââyöö i Bâô bar̂ee xè-i ké vi aʼpâgür̂ü xe-ve? 4Wè na êr̂ê na Bâô, “méar̂i pevaa xi-i mâ pâni-i”, aè, “ö kâmö ré aʼvè yerii pevaa xi-e mâ pâni-e, wè é yè yö vè mii-e.” 5Aè gëve êr̂ê na gëve, êr̂ê, ö kâmö ré yè êr̂ê yè pevaa xi-e mâ pâni-e, êr̂ê, na wê ar̂ii na pâr̂â nékwêêr̂ê-nya, pè nââbéé köwi-u. 6Na bör̂i yèri tëë ki yè méar̂i xi-e pevaa xi-e mâ pâni-e. Ökâré gëve yeyâi nô i Bâô xè-i ké vi aʼpâgür̂ü xe-ve. 7Gëve pâr̂â kâmö paxa vee! Na târi na ké êr̂ê i Isaia, na aʼvè néxâi mâ' xiréé nô né-ve, êr̂ê:

8“Pâr̂â kâmö, wè cér̂é tö vè ubwa i-nya xè-i néwâ-r̂é, mâ pè kau-nya i kâr̂âwâ-r̂é;

Aè pâr̂â pwéé-r̂é, wè, na tö vè mwâi rai-nya.

9Cér̂é pè kau-nya bwir̂i,

Aè cér̂é aʼpâgür̂ü rö pâr̂â mââyöö i kâmö.”»

Pâr̂â Kââ Ré Kâ Vè Yaané Kâmö

Mar 7.14-23

10Na bör̂i aʼyè na ce pâr̂â kâmö pa pôr̂ô yéyé, mâ êr̂ê yè-r̂é: «Tö pwêr̂ê na gëve mâ tâ pâgür̂ü-e cé-a. 11Na da kââ ré vi ru rö néwâ ré yè waa vè yaané kâmö, aè na e na nô ré vi rua xè-i néwâ, wè, ö kââ-ré waa vè yaané kâmö.»

12Cér̂é bör̂i vi na pâr̂â pâi pa pâgür̂ü xi-e na ka êr̂ê yè-è, êr̂ê: «Gè tö rhûû pâr̂â farésaiö, wè, cér̂é rhôê na cér̂é pwêr̂ê nô ré?» 13Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é na ce: «Pâr̂â kêê ré na da nai na pevaa rö rua nékö, wè, é yè tèèr̂u bwêê kwèè. 14Nââ-r̂é wè cér̂é paxa bwi, cér̂é dè vi yörhèè-r̂é na paxa bwi. Wè nè yè yörhèè dèxâ bwi na dèxâ bwi, na cur̂u yè rhau bèi ria rö néwô.» 15Na bör̂i aʼcëi na Pètèru, mâ êr̂ê yè-è, êr̂ê: «Êr̂ê vèa yè-vé nô né yeyèè-ré.» 16Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é na ce, êr̂ê: «Na wêr̂êi, gëve da bâ tâ pâgür̂ü? 17Gëve da tâ pâgür̂ü, êr̂ê, pâr̂â kââ ré vi ru rö néwâ, na bör̂i tö pwéé, é bör̂i virai tëë rö nédeewi? 18Aè pâr̂â kââ-r̂é tù rua rö néwâ, wè na mi xè wêê nénââ, ö kââ-ré, wè na pè miir̂i kâmö. 19Wè na tù rua mi xè pwéé na tâ néxâi nô ka yaané, mâ yö vè mii kâmö, mâ cuu, mâ waa nô ka yaané, mâ pâr̂â, mâ nââ vee yè kâmö, mâ aʼvè yaané. 20Ökâré pè miir̂i kâmö, aè é yè ara na ki mâ da gââ rö köwi, wè na da pè miir̂i kâmö.»

Dèxâ Bwè Döwöö Ka Tâ Néwèi Yè Ièsu

Mar 7.24-30

21Na bör̂i vi xè-i na Ièsu na ékar̂aè né Tyro mâ Sidona. 22Tö rhûû dèxâ bwè xè Kanana, na mi xè ékar̂aè né névâ-ré, mâ kuvii mêr̂ê tââ, mâ êr̂ê: «Ör̂ökau, o i David mwêê, méar̂i-nya, wè na wê yaané na pûr̂ûbwè xi-nya, wè na oè-è na u.» 23Na da bör̂i aʼcëi-e i dèxâ nô na Ièsu. Cér̂é bör̂i vi na pâr̂â pâi pa pâgür̂ü xi-e mâ pëër̂ii yè-è, êr̂ê: «Yayâwâ-ê tëë, wè na bâ tââ köiwaa-r̂é.» 24Na bör̂i kurher̂e na ce, mâ êr̂ê, êr̂ê: «Na yèri kââ ka e yè tùr̂ùwaa-nya yè-è, aè na e yè pâr̂â mutô ré yèri-r̂é rö wêê mwâ i pâi xè Israèl.»

25Na bör̂i vi na bwè-ré, mâ tâ nôô yè-è, mâ êr̂ê: «Ör̂ökau, nââbéé köwi-nya.» 26Na bör̂i aʼcëi yè-è na Ièsu, êr̂ê: «Na da e na ki mâ pè néara pâr̂â o yar̂i mâ yer̂e yè pâr̂â loova.» 27Na bör̂i êr̂ê na bwè-ré, êr̂ê: «Üüwa, wè Ör̂ökau, aè pâr̂â loova, wè cér̂é ara pâr̂â muur̂u êê ara ka maʼ xè-i taapër̂ë i ör̂ökau xé-r̂é.» 28Na bör̂i aʼcëi yè-è na Ièsu, mâ êr̂ê: «Bwè éé, na kau mâmâ na tâ néwèi xi-i, na e na ki mâ waa yè-i ûr̂û ö kââ-ré gè rhî vè e.» Na bör̂i mör̂u tëë na pûr̂ûbwè xi-e rèi ö nédaa-ré.

Na Pè Mör̂u Pâr̂â Pèii Ka Pôr̂ô Na Ièsu

29Na bör̂i vi xè ré é na Ièsu, na bör̂i pwa rö pwar̂awiè né nérhëë rö Galilé. Na bör̂i tèi rua rö gwêêwè na ce, mâ cuè rö-i. 30Cér̂é bör̂i pwa yèr̂i-e na pâr̂â kâmö pa pôr̂ô yéyé, na bör̂i vi cér̂é mi pâr̂â kâmö pa yör̂a, mâ pâr̂â pa nimâ, mâ pâr̂â pa bör̂i, mâ bör̂i kâmö pa pôr̂ô yéyé. Cér̂é bör̂i vi nââ-r̂é rö duö köwi-e xè ria, na bör̂i pè mör̂u-r̂é na ce. 31Cér̂é bör̂i buèi na pâr̂â kâmö pa pôr̂ô yéyé, wè cér̂é wê tö rhûû pâr̂â kâmö pa nimâ, wè cér̂é wê tëvë, mâ pâr̂â pa bör̂i, wè cér̂é wê e, mâ pâr̂â pa yör̂a, wè cér̂é wê vâr̂â, mâ pâr̂â pa bwi, wè cér̂é wê rhî, cér̂é bör̂i pè kau Bâô i pâi xè Israèl.

Na Pè Ara Kavùè Mille Kâmö Na Ièsu

Mar 8.1-10

32Na bör̂i aʼyè pâr̂â pâi pa pâgür̂ü xi-e na Ièsu, mâ êr̂ê yè-r̂é, êr̂ê: «Gö méar̂i pâr̂â kâmö pa pôr̂ô-ré; wè na wê karir̂i nédaa xé-r̂é rö pwar̂a-nya, aè na yèri ara-r̂é. Gö da bar̂i kâyâi-r̂é na ké-r̂é mêr̂ê, wè koa wé-r̂é yör̂a rö wêyê.» 33Cér̂é bör̂i êr̂ê yè-è na pâr̂â pâi pa pâgür̂ü xi-e, êr̂ê: «Nè yè wii yè-r̂é var̂awa ka pôr̂ô xè-wè rö nékaê-â, cè ki pè kiè pâr̂â kâmö pa pôr̂ô-a?» 34Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é na Ièsu, êr̂ê: «Kaniwî var̂awa rö pwar̂a-ve?» Cér̂é bör̂i êr̂ê yè-è, êr̂ê: «Kanii na ma kaar̂u, mâ bör̂i êêwâ.» 35Na bör̂i vi câwâ yè pâr̂â kâmö pa pôr̂ô yéyé na ce, cè ké-r̂é cuè ria rö bwêê jë. 36Na bör̂i pè kanii na ma kaar̂u var̂awa na ce, mâ bör̂i êêwâ, mâ ëi, mâ kâvii mâ nââ yè pâr̂â kâmö xi-e, aè pâr̂â kâmö xi-e, wè cér̂é xa nââ yè pâr̂â kâmö pa pôr̂ô rö-i. 37Cér̂é bör̂i rhau kâi röi, cér̂é bör̂i wê kiè. É bör̂i pè pâr̂â ka örua xè-i, na bör̂i rhâri na kanii kêbö na ma kaar̂u. 38Cér̂é kavùè mille na pâi ré ara, é da vâr̂â powè mâ pâr̂â o yar̂i. 39Na bör̂i kâyâi pâr̂â kâmö ré pa pôr̂ô yéyé na Ièsu, na bör̂i oè kwâ mâ pwa rö ékar̂aè rö Magadan.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index