Search form

Matthieu 16

Cér̂é Pëër̂ii Na Pâr̂â Farésaiö Mâ Pâr̂â Sadukaiö Dèxâ Pètâbâ Ka Ar̂inadö

Mar 8.11-13; Luk 12.54-56

1Cér̂é bör̂i pwa na pâr̂â farésaiö mâ pâr̂â sadukaiö na ka waa yeyèè yè-è wa, cér̂é pëër̂ii yè-è cè ki mâ êr̂ê vèa dèxâ pètâbâ mi xè nékö. 2Na bör̂i kurher̂e yè-r̂é na ce, mâ êr̂ê, êr̂ê: «Na wê rhêêrè, gëve bör̂i êr̂ê: “Nè yè e na nédaa, wè na mii na nékö.” 3Aè tèi mélöö, wè nè yaané na nédaa, wè, na mii na nékö mâ ye na kö. Gëve pâi pa vee, wè, gëve wê rhî tâwai nô né nékö, aè gëve da tâwai rö pètâbâ né pâr̂â nédaa. 4Cî kani ka yaané mâ ka pâr̂â, wè cér̂é éyè pètâbâ, aè é yè da nââ yè-r̂é pètâbâ, aè na e rö na pètâbâ wi-a Iona pérövéta.» Na bör̂i kâyâi-r̂é na ce, mâ vi.

Lévèn i Pâr̂â Farésaiö Mâ Pâr̂â Sadukaiö

Mar 8.14-21

5Cér̂é wê cir̂i na pâr̂â pâi pa pâgür̂ü rö dèxâ ékar̂aè, aè cér̂é wè tâ nénui rai ké yè pè var̂awa. 6Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é na Ièsu, êr̂ê: «Koa wè-ve waa rö pâr̂â lévèn i pâr̂â farésaiö mâ pâr̂â sadukaiö.» 7Cér̂é bör̂i vi vaa wa, êr̂ê: «Na êr̂ê ûr̂û-ré xè-i ké da pè var̂awa xé-r̂é.» 8Na bör̂i rhî tâwai na Ièsu, na bör̂i êr̂ê yè-r̂é, êr̂ê: «Pâi pa tâ néwèi vè yar̂i, gëve wêr̂êi, gëve vi vaa wa xè-i ké da pè var̂awa xe-ve? 9Gëve da tö tâ pâgür̂ü, aè gëve da tâ néxâi kanii var̂awa mâ kanii mille kâmö, aè kaniwî kêbö ré gëve pè tëë, 10na ûr̂û bar̂ee kanii na ma kaar̂u var̂awa, mâ kavùè mille kâmö, aè kaniwî na kêbö ré gëve pè tëë? 11Gëve wêr̂êi, gëve da tâ pâgür̂ü êr̂ê, gö da êr̂ê var̂awa cè gëve tö vi waa vèr̂i rai lévèn i pâr̂â farésaiö mâ pâr̂â sadukaiö?»

12Cér̂é bör̂i tâ néxâi, êr̂ê, na da êr̂ê na ce, êr̂ê, ki mâ tö rhûû lévèn né var̂awa, aè na e rö pâr̂â vi aʼpâgür̂ü i pâr̂â farésaiö mâ pâr̂â sadukaiö.

Na Êr̂ê Na Pètèru Êr̂ê Ièsu Wè Mésia

Mar 8.27-30; Luk 9.18-21

13Na wê pwa na Ièsu rö néjêr̂ê névâ rö Kaisaréa Filipo, na bör̂i ërëwaa na ce pâr̂â pâi pa pâgür̂ü xi-e, êr̂ê: «Jië na nô i pâr̂â kâmö wa-nya, wè gènyâ, o i kâmö, gö wîr̂î?» 14Cér̂é bör̂i êr̂ê yè-è, êr̂ê: «Cér̂é êr̂ê na bör̂i, êr̂ê, Ioané Batiyi, aè cér̂é êr̂ê na bör̂i, êr̂ê, Élia, aè cér̂é êr̂ê na bör̂i, êr̂ê, Iérémia, wi dèxâ pérövéta.» 15Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é na ce, êr̂ê: «Aè gëve wè, gëve êr̂ê, gö wîr̂î?» 16Na bör̂i aʼcëi na Simona Pètèru, mâ êr̂ê: «Gèi rö Mésia, O i Bâô ka mör̂u.» 17Na bör̂i êr̂ê yè-è na Ièsu, êr̂ê: «Na kau mâmâ na ko-i, wè Simona, o i Iona, wè é da êr̂ê vèa yè-i rö-i kar̂ö mâ war̂a, aè Pevaa xi-nya rö rua nékö, wè na pèri yè-i. 18Aè gö êr̂ê yè-i na gènyâ, êr̂ê, gèi Pètèru, aè rö bwêêwé pèyaa-a, wè gö yè pè tömâ Ékalésia xi-nya, aè nè da mör̂ö rai-e na pâr̂â mèö bé né névâ i pèii mé. 19Aè gö yè nââ yè-i pâr̂â kii né mwâcir̂i xè nékö; aè ö kââ-ré gè yè rhùvia rö-a bwêê jë wè é yè rhùvia bar̂ee rö rua nékö, aè ö kââ-ré gè yè cöö rö-a bwêê jë wè é yè cöö bar̂ee rö rua nékö.» 20Na bör̂i aʼrhua pâr̂â pâi pa pâgür̂ü xi-e na Ièsu, cè ké-r̂é da êr̂ê vèa-è yè dèxâ kâmö, êr̂ê, ce rö-ré.

Na Êr̂ê Baayê Na Ièsu Pèii Mé Mâ Mör̂u Tëë Xi-E

Mar 8.31--9.1; Luk 9.22-27

21Na bör̂i rhavûû na Ièsu ké êr̂ê vèa yè pâr̂â pâi pa pâgür̂ü xi-e, êr̂ê: «Nè yè vi na Iérusalèm na ce, mâ nè yè bwêêpë vè kau xè-i pâr̂â kââ ka pôr̂ô yéyé mi xè-i pâr̂â pâi béâr̂i, mâ pâr̂â pâi pa winô i pâr̂â pâi pa nâânévâ, mâ pâi pa yu ga, wè, é yè yö vè mii-e, aè nè yè mâ mör̂u tëë rèi pèkarir̂i nédaa.» 22Na bör̂i yörhèè-è na Pètèru, mâ rhavûû aʼrhua-è, mâ êr̂ê: «Aauu mwêê, Ör̂ökau, é yè da waa ûr̂û-ré yè-i.» 23Na bör̂i yabér̂é na ce mâ êr̂ê yè Pètèru, «Satana éé, vèr̂i na dèè-nya, gèi rö ré yè vi kââr̂â i-nya, wè gè da tâ néxâi pâr̂â kââ néki Bâô, aè pâr̂â néki kâmö rö.»

24Na bör̂i êr̂ê na Ièsu yè pâr̂â pâi pa pâgür̂ü xi-e: «Nè yè bar̂i mi ua-nya na dèxâ kâmö, na e na ki dè tâ néxâi-e na ce, mâ pè sataurö xi-e mâ mi ua-nya. 25Wè ö kâmö ré bar̂i pè mör̂u mör̂u xi-e, nè yè mâ yèri, aè ö kâmö ré kâyâi mör̂u xi-e, wè na pûû-é na gènyâ, wè nè yè mâ dè kwéyëër̂i. 26Wè ö jië na pè kwê yè kâmö na ki yè wii yè bwêê jë wânii, aè na kâ vè bwir̂i rö ko-é? Aè ö jië tëë kââ ré nè yè nââ vè pè urhii ko-é? 27Wè nè yè pwa na o i kâmö, cér̂é pâr̂â angéla xi-e xar̂a rhîrhér̂é xè-i Pevaa xi-e, nè yè bör̂i xa nââ vidù na ce yè pâr̂â kâmö wânii ka virù vèr̂i pâr̂â nêr̂ê-r̂é. 28Avâr̂i, gö êr̂ê yè-ve na gènyâ, êr̂ê, bör̂i rai-r̂é pa tö-a, wè cér̂é yè da tâ pêê pèii mé, na cér̂é yè da tö rhûû o i kâmö ré yè pwa mi xè mwâcir̂i xi-e.»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index