Search form

Matthieu 17

Na Pi Vi Dèxâ Na Kétöné Ièsu

Mar 9.2-13; Luk 9.28-36

1Tèi nédèè kanii na ma rhaaxâ nédaa, na bör̂i paur̂u Pètèru, Iakobo mâ Ioané pâdii-e na Ièsu, mâ pè xé-r̂é koa na dèxâ gwêêwè ka yèri kâmö rö-i. 2Na bör̂i pi dèxâ na ké tö xi-e rö némèè-r̂é; wè na kar̂a na némèè na ûr̂û mèèxa, aè na uèuu na pâr̂â mêr̂ê na ûr̂û daa. 3Aè tö rhûû Mosé mâ Élia, wè cur̂u wê tö vèa yè-r̂é, mâ vi tëvë vèâ cér̂é Ièsu. 4Na bör̂i êr̂ê yè Ièsu na Pètèru, êr̂ê: «Ör̂ökau éé, na e na ki gèré tö-a; gè yè ö rhî vè e, wè gö yè pè tömâ rö-a karir̂i mwâ tâ mui, wè mwâ xi-i na dèxâ, aè mwâ i Mosé na dèxâ, aè mwâ i Élia na dèxâ.» 5Na mö ké êr̂ê ûr̂û-ré na ce, tö rhûû kö ka kar̂a, wè na bör̂i tawarui-r̂é. Aè tö rhûû waanawê, mêr̂ê tëvë mi xè léwé kö, wè na êr̂ê, êr̂ê: «Ökâré o xi-nya, wè dö o xi-nya, dö wêê nénââ xi-nya, pwêr̂êwaa-è na gëve.» 6Cér̂é bör̂i wè pwêr̂ê na pâr̂â kâmö xi-e, cér̂é bör̂i tawawîî némèè-r̂é ria rö bwêê jë mâ bar̂a vè kau. 7Na bör̂i vi na Ièsu, mâ paxè-r̂é, mâ êr̂ê yè-r̂é, êr̂ê: «Tömâ rua na gëve, aè koa yè bar̂a.» 8Cér̂é bör̂i komwââda rua, aè cér̂é da rhûû dèxâ kâmö, aè Ièsu rhar̂i rö. 9Cér̂é bör̂i vi ria mi xè gwêêwè, na bör̂i êr̂ê yè-r̂é na Ièsu: «Koa yè vi êr̂ê yè dèxâ kâmö ir̂i ö kââ ra tö vèa, cêmè rö-i ké yè tömâ rua tëë i o i kâmö xè ka pèii mé.»

10Cér̂é bör̂i ërëwaa-è na pâr̂â pâi pa pâgür̂ü, êr̂ê: «Xi-yé ré cér̂é êr̂ê na pâi pa vi yu ga, êr̂ê, nè pwa baayê na Élia?» 11Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é na Ièsu, êr̂ê: «Avâr̂i nè yè pwa baayê na Élia, nè yè vi waa e pâr̂â kââ wânii. 12Aè gö êr̂ê yè-ve na gènyâ êr̂ê na wê pwa na Élia, mâ cér̂é da rhîâgür̂ü-é na pâr̂â kâmö, aè cér̂é wê waa yè-è pâr̂â rhî vè e xé-r̂é. Nè ûr̂û-ré bar̂ee na o i kâmö, wè nè pwa yèr̂i-e na pâr̂â vi nénââwêr̂ê xè xé-r̂é.» 13Cér̂é bör̂i wê pwêr̂ê tâwai-e na pâr̂â pâi pa pâgür̂ü, êr̂ê, Ioané Batiyi ré na êr̂ê yè-r̂é na ce.

Na Pè Mör̂u Dèxâ O Yar̂i Ka Oè Na U Na Ièsu

Mar 9.14-29; Luk 9.37-43a

14Cér̂é bör̂i pwa yèr̂i pâr̂â kâmö pa pôr̂ô yéyé, na bör̂i vi na dèxâ kâmö, mâ yùù béé â-ê yè Ièsu, mâ êr̂ê: 15«Ör̂ökau mwêê, méar̂i o xi-nya, wè na vi nyêê, mâ na waa vè yaané-é, wè na wê bâ bèi ö kêmör̂u mâ nérhëë. 16Gö wê mi xè ka nââ-ê yè pâr̂â pâi pa pâgür̂ü xi-i, cér̂é bör̂i da tâwai waa e-é.» 17Na bör̂i kurher̂e na Ièsu, êr̂ê: «Cî kani ka da tâ néwèi éé, nè tö gèré-nya kwéyë rua wanéyé? Aè gö yè pè mör̂ö-nya rai-ve cêmè rua wanéyé? Pè xi-e mi yè-nya.» 18Na bör̂i yayâwâ u na Ièsu, na bör̂i vi rua xè xi-e, na bör̂i wê mör̂u tëë na o yar̂i rèi ö nédaa-ré. 19Cér̂é bör̂i vi uyûi wa Ièsu na pâr̂â pâi pa pâgür̂ü xi-e, na ka êr̂ê, êr̂ê: «Gèvé da tâwai xi-yé yayâwâ ko ré é?» 20Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é na ce, êr̂ê: «Na pûû-é na ké tâ néwèi vè yar̂i xe-ve, aè, na avâr̂i na ké êr̂ê yè-ve xi-nya, êr̂ê, nè yè wii na tâ néwèi xe-ve ûr̂û pwêê jâmâvu, na gëve yè bör̂i êr̂ê yè gwêêwè-a, êr̂ê ki vi xè-a na ré é, nè yè bör̂i vi, aè nè yèri dèxâ kââ ré gëve yè da tâwai. 21Aè u ka ûr̂û-ré, wè é yayâwâ-ê rö rö-i pwaér̂ö mâ tö mêr̂ê.»

Na Êr̂ê Tëë Na Ièsu Pèii Mé Mâ Mör̂u Tëë Xi-E

Mar 9.30-32; Luk 9.43b-45

22Cér̂é mö ké tö Galilé, na bör̂i êr̂ê yè-r̂é na Ièsu, êr̂ê: «É yè ârui o i kâmö yè néxar̂a â pâr̂â kâmö; 23mâ cér̂é yè yö vè mii-e, aè nè yè mâ mör̂u tëë na ce rèi pèkarir̂i nédaa.» Na bör̂i yéé vè kau na wêê nénââ xé-r̂é.

É Nââ Mwâné Vè Ki Mwâ Ka Ar̂ii

24Cér̂é bör̂i pwa rö Kapérénaum, cér̂é bör̂i vi wa Pètèru na pâr̂â kâmö paxa vi cëi êê vië, mâ êr̂ê yè-è êr̂ê: «Na da nââ bar̂ee ê vië na kâmö ré pur̂â-ve?» 25Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é na Pètèru, êr̂ê: «Na dè urhii bar̂ee na ce?» Na bör̂i vi ru na mwâ na ce, na bör̂i pè aʼ-è baayê na Ièsu mâ êr̂ê: «Simona, jië na vi tâ néxâi xi-i? É pè xè xi-ya êê vië mâ vi nâânévâ ré cér̂é pè na pâr̂â ör̂ökau rö-a bwêê jë? Ö jië, kèi mi pâlè-r̂é, ra, kèi mi pa döwöö?» 26Na bör̂i êr̂ê na Pètèru, êr̂ê: «Kèi mi pa döwöö. Na bör̂i êr̂ê yè-è na Ièsu, êr̂ê: Ö kââ-ré, cér̂é wê kâyâi na pâlè-r̂é. 27Aè koa wé-r̂é kââ vè yaané pwéé-r̂é, vi na gèi na nérhëë, mâ yer̂e ria pè jé, mâ rhèè rua êêwâ ré gè yè ya baayê, mâ pè mâ cîî néwâ-ê, gè yè bör̂i tö rhûû dèxâ mwâné, mâ pè mâ nââ yè-r̂é, wè ki-nya mâ ki-i.»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index