Search form

Matthieu 18

Kâmö Ka Vi Kwéjî Aau Rö Mwâcir̂i Xè Nékö

Mar 9.33-37; Luk 9.46-48

1Tèi ö nédaa-ré, cér̂é bör̂i pwa yèr̂i Ièsu na pâr̂â pâi pa pâgür̂ü xi-e, mâ êr̂ê yè-è, êr̂ê: «Wîr̂î ré vi kwéjî rö mwâcir̂i xè nékö?» 2Na bör̂i aʼyè dèxâ o yar̂i na Ièsu, mâ pè tömâ-ê rö négowé né-r̂é, 3mâ êr̂ê yè-r̂é, êr̂ê: «Avâr̂i, gö êr̂ê yè-ve na gènyâ, êr̂ê, gëve yè da pugèwè-ve cè ké-ve ûr̂û o yar̂i-a, gëve yè da tâwai vi ru rö mwâcir̂i xè nékö. 4Tö ökâré, ö kâmö ré pè yar̂i-e ûr̂û o yar̂i-a, wè nè yè kau na ce rö mwâcir̂i xè nékö. 5Aè kâmö ré cëi o yar̂i ka ûr̂û-â rö-i néé-nya, wè na cëi-nya bar̂ee na ce.»

Na Dö Kââ Na Ké Yè Waa Tö Rhûû

Mar 9.42-48; Luk 17.1-2

6«Aè ö kâmö ré nè yè dùxè rö xi-e na dèxâ kâmö ka yar̂i rö-a ka tâ néwèi-nya, wè na e na ki yè pè niè rö kwèègûr̂û-é dèxâ pèyaa pè pwavii pwêê bélé, mâ pè mû-é rö nérhëë ka tù. 7Aauu mwêê bwêê jë, wè nè yè wii na vi kââr̂â! Aè nè yè dè pwa na vi kââr̂â, aauu mwêê kâmö ré pwa xè-i xi-e na vi kââr̂â. 8Nè yè pè dùxè-i na néxar̂a â-i xè rua ra wi yè néxar̂a â-i xè ria, rharher̂e virai; wè na e yè-i na ké yè vi ru rö mör̂u na ki wê yèri dèxâ köwi xè rua ra wii köwi xè ria, rai ké yè rhau wii duö köwi xè rua mâ duö köwi xè ria, é yè bör̂i rhau yer̂e-i ö kêmör̂u ka da tâwai mé. 9Aè nè vi kââr̂â i-i na pièmè-i, cuur̂u virai rai-i, wè na e yè-i na gèi vi ru rö mör̂u xar̂a rhaaxâ rö pièmè-i, rai ké yè rhau wii mâ i duö pièmè-i, é yè bör̂i rhau yer̂e-i ö kêmör̂u rö gééna.»

Yeyèè Né Mutô Ka Bwir̂i Mâ É Pwa Yèri E Tëë

Luk 15.3-7

10«Koa wè-ve rhî vè yaané dèxâ kâmö ka yar̂i rö-a, wè gö êr̂ê yè-ve na gènyâ, pâr̂â angéla xé-r̂é rö rua nékö, wè cér̂é bâ rhûû némèè Pevaa xi-nya rö rua nékö. 11Wè na wê pwa na o i kâmö na ka pè mör̂u ö kâmö ré wê bwir̂i.»

12«Wè jië na vi tâ néxâi xe-ve? Nè wii na rha kanii kâmö mutô i rha kâmö, na bör̂i bwir̂i na dèxâ rai-r̂é, na wêr̂êi, nè yè da kâyâi wîr̂î kavùè kâmö na ma pârör̂ö mâ dèxâ é â mâ kavùè na ce, mâ vi éyè rö pâr̂â gwêêwè ö kââ-ré bwir̂i? 13Nè yè bör̂i é yèr̂i-e, avâr̂i gö êr̂ê yè-ve na gènyâ, êr̂ê, nè yè vi or̂o wa na ce rai kavùè kâmö na ma pârör̂ö mâ dèxâ é â mâ kavùè ré da bwir̂i. 14Na ûr̂û-ré bar̂ee na Pevaa xe-ve rö rua nékö, wè na da bar̂i ki yèri dèxâ kâmö ka yar̂i rö-a.»

Ké Yè Cöö Nô Ka Yaané I Dèxâ Kaavèâi

15«Nè yè rhîaa xi-i na pâdii-i, vi ua-è na ka pè aʼ-è vè yar̂i göu rhar̂i, nè yè bör̂i pwêr̂ê-i na ce, göu yè bör̂i néduarii göu-é. 16Nè yè da bör̂i pwêr̂ê-i na ce, gèi pè bar̂ee dèxâ kâmö béé-i töwè kaar̂u mâ, cè ké-ve êr̂ê vè mör̂ö pâr̂â nô ré é êr̂ê mâ na kaar̂u kâmö ra wi karir̂i. 17Nè yè da bar̂i pwêr̂ê-r̂é na ce, vi êr̂ê vèa yè pâr̂â ékalésia; nè yè da bar̂i pwêr̂ê pâr̂â ékalésia na ce, nè yè bör̂i ûr̂û rha kâmö ka rhéwèr̂è yè-i mâ télöna.»

18«Avâr̂i gö êr̂ê yè-ve na gènyâ, êr̂ê, nè wii na kââ ré gëve yè rhùvia rö-a bwêê jë, wè é yè rhùvia bar̂ee rö rua nékö, aè ö kââ-ré gëve yè cöö rö-a bwêê jë, wè é yè cöö bar̂ee rö rua nékö.»

19«Ökââ tëë mwâr̂â, gö êr̂ê yè-ve na gènyâ, nè wii na kaar̂u kâmö rai-ve, cur̂u yè rhau cëi dèxâ nô ka é yè pëër̂ii xi-r̂u rö-i pwaér̂ö, wè nè yè mâ nââ yè-r̂u na Pevaa xi-nya rö rua nékö. 20Wè tö ka kâ vèâi i kaar̂u kâmö mâ karir̂i rö-i néé-nya, wè gènyâ rö ré tö négowé né-r̂é.»

Yeyèè Né Kâmö Yar̂i Ka Da Bar̂i Pè Yar̂i-E

21Na bör̂i vi na Pètèru, mâ êr̂ê yè Ièsu êr̂ê: «Ör̂ökau, nè kaniwî waa nô ka yaané yè-nya na pâdii-nya, cè göi bör̂i virai-e? Nè wêr̂êi, na ki kwéyë rua i kanii na mâ kaar̂u?» 22Na bör̂i êr̂ê yè-è na Ièsu, êr̂ê: «Gö da êr̂ê yè-i, êr̂ê, nè kwéyë rua i kanii na ma kaar̂u, aè nè kwéyë rua i karir̂i kâmö na ma pârör̂ö na ma kanii na ma kaar̂u. 23Tö ökâré, mwâcir̂i xè nékö, wè na ûr̂û dèxâ ör̂ökau, wè na rhî vè e ké yè waa e pèci né mwâné xi-e rö pwar̂a pâr̂â kâmö yar̂i xi-e. 24Na bör̂i rhavûû na ce ké waa e, é bör̂i rhiè mi yè-è dèxâ kâmö ka pè pârör̂ö mille taléna. 25Aè na yèri nékwêêr̂ê-ê cè ki urhii, na bör̂i vi tùr̂ù na ör̂ökau xi-e cè ki mâ rhöwöi-e, mâ bwè xi-e, mâ pâlè-è, mâ pâr̂â kââ ré wii rö pwar̂a-è cè ki pè urhii. 26Na bör̂i tâ nôô yè-è na kâmö yar̂i xi-e, mâ êr̂ê: “Ör̂ökau, târ̂î-nya wîr̂î rha wê ka yar̂i, wè gö yè mâ dè urhii röi yè-i.” 27Na bör̂i méar̂i kâmö yar̂i xi-e na ör̂ökau, na bör̂i cöö-è tëë, mâ kâyâi pâr̂â kââ ré na pè mâ. 28Na bör̂i vi rua na kâmö yar̂i-ré, mâ tö rhûû dèxâ kâmö yar̂i béé-é, ré yè yùè yè kanii kâmö dènari, mâ tuwir̂i-e, mâ kâ vè gür̂ü é, mâ êr̂ê yè-è, êr̂ê: “Urhii tëë mi yè-nya pâr̂â néki-nya ré gè pè mâ.” 29Na bör̂i tâ nôô yè-è na kâmö yar̂i béé-é, na bör̂i cê aauu yè-è, mâ êr̂ê yè-è: “Târ̂î-nya vè mwââ wîr̂î, gö yè mâ dè urhii yè-i röi.” 30Ëi, na bör̂i viö na ce, na bör̂i pè xi-e, mâ oè-è rö mwâ pö kâmö kwéyë rua i ké yè mâ urhii tëë pâr̂â kââ ré na pè mâ'. 31Cér̂é bör̂i tö rhûû ké waa xi-e na pâr̂â kâmö yar̂i béé-é, cér̂é bör̂i rhôê xi-e, mâ vi wa ör̂ökau xé-r̂é, mâ êr̂ê vèa yè-è ké waa xi-e. 32Na bör̂i aʼyè-è na ör̂ökau xi-e, mâ êr̂ê yè-è, êr̂ê: “Gèi rö kâmö yar̂i ka yaané, wè gö wê kâyâi yè-i röi pâr̂â néki-nya ré gè pè mâ, xè-i ké bëia xi-i yè-nya, 33na wêr̂êi, na da oè-i na ké yè méar̂i bar̂ee kâmö yar̂i béé-i, ûr̂û ké méar̂i i xi-nya?” 34Na bör̂i rhôê xi-e na ör̂ökau xi-e mâ kâyâi-e yè pâr̂â kâmö ré yè mâ wa-è vè yaané kwéyë rua i ké yè mâ urhii tëë pâr̂â kââ ré na pè mâʼ na ce.»

35Na bör̂i êr̂ê tëë na Ièsu: «Nè yè waa ûr̂û-ré yè-ve bar̂ee na Pevaa xi-nya rö rua nékö, na ke-ve da kâyâi vidù pâr̂â pâvâdii-ve rö pâr̂â pwéé-ve.»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index