Search form

Matthieu 19

Vi Aʼpâgür̂ü I Ièsu Rö-I Ké Cöö Kaa Vi öyö

Mar 10.1-12

1Na êr̂ê vè cowa röi pâr̂â nô ré na Ièsu, na bör̂i wê vi xè Galilé mâ pwa rö néjêr̂ê Juda rö é ye né Ioridanô. 2Cér̂é bör̂i vi ua-è na pâr̂â kâmö pa pôr̂ô yéyé, na bör̂i pè mör̂u-r̂é röi na ce. 3Cér̂é bör̂i pwa na pâr̂â farésaiö mâ waa yeyèè yè-è mâ êr̂ê: «Nè wêr̂êi, nè târi na ké yè virai kui-e i dèxâ kâmö, na ki pûû-é na pâr̂â kââ bwir̂i?» 4Na bör̂i kurher̂e yè-r̂é na ce, mâ êr̂ê yè-r̂é, êr̂ê: «Na wêr̂êi, gëve da tâ pâwir̂i bar̂ee, ö ce ré rhavûû yaxai kâmö, wè, na yaxai wi mâ bwè na ce, 5xèi ökâré, nè kâyâi pevaa xi-e mâ pâni-e na wi, mâ vi rhùvia-r̂u cur̂u bwè xi-e, na bör̂i rhaaxâ na kar̂ö-r̂u? 6Ökâré cur̂u da kaar̂u tëë, aè cur̂u rhaaxâ kar̂ö. Tö ökâré ka rhùvia i Bâô, wè nè yè da cöö tëë na dèxâ kâmö.» 7Cér̂é bör̂i êr̂ê yè-è, êr̂ê: «Ké xi-yé na vi câwâ mâ na Mosé, êr̂ê, ki mâ nââ pèci né ké yè virai bwè mâ cöö kaa vi öyö?» 8Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é na ce, êr̂ê: «Kèi ké mör̂ö i wêê nénââ xe-ve, na bör̂i kâyâi-ve na Mosé, cè ke-ve virai pâr̂â bwè xe-ve, aè é da waa ûr̂û-ré mâ' rö ka rhavûû. 9Wè, gö êr̂ê yè-ve na gènyâ, êr̂ê, ö kâmö ré virai bwè xi-e, na ki da cuu, mâ pè tëë dèxâ bwè, wè na pâr̂â.»

10Cér̂é bör̂i êr̂ê yè-è na pâr̂â pâi pa pâgür̂ü xi-e, êr̂ê: «Nè ûr̂û-ré na nô né dèxâ kâmö mâ kui-e, nè bör̂i da dö e na ké yè mâ vi öyö.» 11Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é na ce, êr̂ê: «Cér̂é yè da cëi nô ré na pâr̂â kâmö wânii, aè na e yè pâr̂â kâmö ré é nââ yè-r̂é. 12Wè, na wii na eunuka ka ûr̂û-ré mâ' xè-i pwéé pâni-e na ër̂i-e, aè cér̂é eunuka na bör̂i, wè ka é waa i kâmö, aè bör̂i, wè cér̂é dè eunuka, ka é waa xé-r̂é wa mwâcir̂i xè nékö. Ö kâmö ré yè tâwai cëi nô ré, wè na e na ki cëi na ce.»

Na Aʼvui Pâr̂â O Yar̂i Na Ièsu

Mar 10.13-16; Luk 18.15-17

13Cér̂é bör̂i rhiè mi yè-è pâr̂â o yar̂i, cè ki nââ néxar̂a â-ê na ce rö bwêêwé-r̂é, mâ pwaér̂ö vè ké-r̂é. Cér̂é bör̂i aʼrhua-r̂é na pâr̂â pâi pa pâgür̂ü xi-e. 14Na bör̂i êr̂ê na Ièsu, êr̂ê: «Kâyâi pâr̂â o yar̂i cè ké-r̂é mi ua-nya, aè koa yè aʼrhua-r̂é, wè, nè yè ké-r̂é na mwâcir̂i xè nékö pâr̂â kâmö pa ûr̂û-ré.» 15Na bör̂i yùù néxar̂a â-ê na ce rö bwêêwé-r̂é mâ vi xè-i.

Wi Dowa Ka Kigör̂ödiwi

Mar 10.17-31; Luk 18.18-30

16Aè, tö rhûû, na bör̂i pwa na dèxâ kâmö mâ êr̂ê yè-è, êr̂ê: «Kâmö ka e mwêê, jië na kââ ka e ré gö yè waa cè ki wii na mör̂u xi-nya ka yè da tâwai yèri?» 17Na bör̂i êr̂ê yè-è na Ièsu, êr̂ê: «Gè wêr̂êi, gè êr̂ê yè-nya, êr̂ê, gö kâmö ka e? Na yèri kâmö ka e, aè rhaaxâ rö na Bâô, gè yè bar̂i vi ru rö mör̂u, pwêr̂êwaa pâr̂â mââyöö.» Na bör̂i aʼcëi, êr̂ê: «Ka wêr̂êi?» 18Na êr̂ê yè-è na Ièsu, êr̂ê: «Ökââ, koa yè vi yö vè mii; koa yè waa nô ka yaané, koa yè pâr̂â; koa yè vië i vee; 19pè kau pevaa xi-i mâ pâni-i; aè gèi méar̂i bar̂ee kâmö ré tö vè ubwa i ûr̂û ké méar̂i i xi-i.» 20Na êr̂ê yè-è na wi dowa, êr̂ê: «Gö wê cowa köiwaa röi pâr̂â nô ré, aè, ö jië bar̂ee kââ ré yèri rö pwar̂a-nya?» 21Na bör̂i êr̂ê yè-è na Ièsu, êr̂ê: «Gè yè bar̂i târi, vi na gèi na ka vi rhöwöi pâr̂â nékwêêr̂ê-i, mâ nââ yè pâr̂â kâmö pa rhauadè, wè nè yè mâ wii na pè urhii yè-i rö rua nékö. Aè ua-nya mi.» 22Na bör̂i wê pwêr̂ê nô ré na wi dowa, na bör̂i yéé na pwéé-é, wè na ö kâmö ka kigör̂ödiwi na ce.

23Na bör̂i êr̂ê yè pâr̂â pâi pa pâgür̂ü xi-e na Ièsu, êr̂ê: «Avâr̂i gö êr̂ê yè-ve na gènyâ, nè yè kau aau na nêr̂ê i kâmö ré kigör̂ödiwi e na ké yè vi ru rö mwâcir̂i xè nékö. 24Aè gö êr̂ê tëë yè-ve na tâvèr̂ii yè kaméla na ké yè vi ru rö mèö kaju, aè nè yè cee yè kâmö ré kigör̂ödiwi e na ké yè vi ru rö mwâcir̂i i Bâô.» 25Cér̂é wê pwêr̂ê na pâr̂â pâi pa pâgür̂ü, cér̂é bör̂i cêrhö vè kau, mâ êr̂ê, êr̂ê: «Wîr̂î ré yè tâwai ké yè vi na ka mör̂u?» 26Na bör̂i rhî tâwai-r̂é na Ièsu, mâ êr̂ê yè-r̂é, êr̂ê: «Na da tâwai na kâmö, aè na tâwai rhar̂i rö na Bâô pâr̂â kââ wânii.» 27Na bör̂i êr̂ê yè-è na Pètèru êr̂ê: «Tö rhûû, gèvé wê kâyâi pâr̂â kââ wânii, cè gèvé vi ua-i; aè nè yè wii na jië yè-vé?» 28Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é na Ièsu, êr̂ê: «Avâr̂i gö êr̂ê yè-ve, êr̂ê, rèi ö nédaa né vi rhôôr̂u nô, wè nè yè cuè rö kaa per̂e xi-e ka rhîrhér̂é na o i kâmö, aè gëve pâr̂â kâmö pa ua-nya mi, wè, é yè pè cuè-ve rö bwêêwé pâr̂â kaa per̂e ka pârör̂ö na mâ kaar̂u, aè gëve yè rhôôr̂u pâr̂â névâ i pâi xè Israèl ka pârör̂ö na mâ kaar̂u. 29Aè ö kâmö ré kâyâi wêê mwâ, mâ pâvâdii-e, mâ pa béé ër̂i-e, mâ pevaa xi-e, mâ pâni-e, mâ bwè xi-e, mâ pâlè-è, mâ pâr̂â döwö, wè na pûû-é na néé-nya, wè nè yè mâ cëi vidù pè urhii kanii kâmö vi kwéjî mâ nè yè wii ki-e mör̂u ka da tâwai yèri. 30Aè, cér̂é pôr̂ô yéyé na pâr̂â pa baayê, wè cér̂é yè mâ vi rhaadè, aè pâr̂â pa vi rhaadè, wè cér̂é yè mâ baayê.»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index