Search form

Matthieu 2

Pâi Pa Gaamëë Cér̂é Pwa Na Ka Rhûû Ièsu

Luk 2.22-38; Num 24.17; Sal 72.10,11

1É wê ër̂i Ièsu rö Bétéléma rö Juda, rèi pâr̂â nédaa i Héroda ör̂ökau, tö rhûû, wè cér̂é bör̂i pwa na pâr̂â mâgöi, wè cér̂é mi xè-ye-a na Iérusalèm, 2cér̂é bör̂i cêmè vi ërëwaa, êr̂ê: «Âri kâmö ré é ër̂i-e cè ki ör̂ökau i pâi xè Juda? Wè gèvé wê tö rhûû mi xè-ye-a âr̂âwir̂è xi-e, wè gèvé wê pwa mi na ka tâ nôô yè-è.» 3Na wê tö pwêr̂ê na Héroda ör̂ökau, na vi wâré mâ wâré na ce, cér̂é pâi xè Iérusalèm wânii. 4Na bör̂i kâ vèâi wânii na ce pâr̂â kâmö paxa vi kwéjî rai pâi paxa nâânévâ mâ pâr̂â kâmö ré vi yu pèci né névâ, na bör̂i ërëwaa-r̂é na ce, êr̂ê: “É ër̂i Kérisö rö-wè?” 5Cér̂é bör̂i êr̂ê yè-è, êr̂ê: «Tö Bétéléma rö Juda cè ki ûr̂û ka yu i mâ' xiréé pérövéta, êr̂ê:

6“Gèi Bétéléma, névâ rö Juda,

Gè da yar̂i aau rai paxa winô rö Juda;

Nè yè mâ pwa rö pwar̂a-i na kâmö ka vi winô,

Nè yè mâ vi na ka ër̂i pâr̂â kâmö xi-nya rö Israèl.”»

7Héroda wè na wê cowa aʼyè uyûi pâr̂â mâgöi, na tâ pâwir̂i wa nédaa né ké tö vèa i âr̂âwir̂è. 8Na bör̂i tùr̂ùwaa-r̂é na Bétéléma, na bör̂i êr̂ê yè-r̂é, êr̂ê: «Vèr̂i na gëve na ka mèyè-è nô né o yar̂i, gëve bör̂i pwa yèr̂i-e, mâ êr̂ê yè-nya tëë, cè göi vèr̂i bar̂ee na ka tâ nôô yè-è.»

9Cér̂é wê pwêr̂ê nô i ör̂ökau, cér̂é bör̂i wê vi tö rhûû âr̂âwir̂è ré cér̂é wê tö rhûû mi mâ' xiréé xè-ye-a, wè na vi baayêr̂î némèè-r̂é, cêmè rö ö kââ-ré na tö vër̂ëë yè o yar̂i, na bör̂i tömâ rö-i. 10Cér̂é tö rhûû âr̂âwir̂è, cér̂é bör̂i vi or̂o vè kau. 11Cér̂é bör̂i pwa ru rö mwâ, cér̂é vi tö rhûû o yar̂i mâ Maria pâni-e, cér̂é bör̂i rhawir̂i-r̂é mâ pè kau-é, cér̂é bör̂i cîî mwâ nékwêêr̂ê-r̂é, mâ nââ yè-è pâr̂â kwââvâr̂â xé-r̂é, mwâné mii mâ borhêê mâ muro. 12Na wê cowa pè bwayûi-r̂é na Bâô rö ngëxë, êr̂ê, koa yè vi tëë na pwar̂a Héroda, cér̂é bör̂i vi a mwâr̂â na névâ xé-r̂é rö-i dèxâ wêyê.

É Ör̂ö Na Aigupito

És 1.15 etc; Sal 2.2-4,10-12; 76.11

13Cér̂é bör̂i wê vi, tö rhûû, na bör̂i tö vèa yè Ioséfa na angéla i ör̂ökau rö ngëxë, na bör̂i êr̂ê yè-è êr̂ê: «Tömâ rua, mâ pè vèr̂i o yar̂i mâ pâni-e, mâ ör̂ö xar̂a-r̂u na Aigupito, mâ tö-i cêmè rèi ö nédaa ré gö yè mâ pè bwayûi-i rèi, wè nè vi na Héroda na ka mèyè o yar̂i cè ki yö vè mii-e.» 14Na bör̂i tömâ rua na ce, mâ rhèè o yar̂i mâ pâni-e tèi bwê na Aigupito. 15Na bör̂i tö-i kwéyë rua rèi ö nédaa ré na mé rèi na Héroda, na bör̂i yexèvè ö nô ré na êr̂ê mâ' xiréé na ör̂ökau, wêyê na pérövéta, êr̂ê: «Gö wê cowa aʼyè o xi-nyâ mi xè Aigupito.»

Ké Yö vè mii Pâr̂â O Yar̂i

16Na wê tâwai na Héroda, cér̂é vi aʼnévua yè-è na pâr̂â mâgöi, na bör̂i rhôê vè kau mâmâ, na bör̂i kâ vè târi ké yè vi yö vè mii pâr̂â o yar̂i wânii rö Bétéléma, mâ pâr̂â wêê mwâ wânii ka tö vè ubwa, na bör̂i rhavûû rö-i cî kani ka kaar̂u na nédö xé-r̂é, na bör̂i a cêê yè pâr̂â o yar̂i aau, cè ki ûr̂û rèi ö nédaa-ré na ërëwaa e mâ pâr̂â mâgöi rèi na ce. 17Na bör̂i yexèvè na ké êr̂ê i Iérémia pérövéta, êr̂ê:

18«É pwêr̂ê mêr̂ê tââ rö névâ rö Rama

Mâ tââ yimémé mâ vi nénââwêr̂ê vè kau,

Wè Rakéla, wè na tâârùù pâr̂â pâlè-è,

Na bör̂i viö rai tââmêr̂ê, wè na wê yèri-r̂é röi.»

Na Rhöö É Mi Tëë Xè Aigupito.

Pèii Mé I Héroda

Luk 2.39 etc.

19Na wê mé na Héroda, tö rhûû, wè na bör̂i tö vèa yè Ioséfa na angéla i Ör̂ökau rö ngëxë rö névâ rö Aigupito. 20Na bör̂i êr̂ê yè-è, êr̂ê: «Tömâ rua, mâ pè vèr̂i o yar̂i mâ pâni-e na névâ rö Israèl, wè cér̂é wê mé na pâi ré vi mèyè mâ o yar̂i cè ké-r̂é yö vè mii-e.» 21Na bör̂i tömâ rua, mâ pè o yar̂i mâ pâni-e, mâ vi na névâ rö Israèl. 22Aè na bör̂i pwêr̂ê na ce, êr̂ê, na ör̂ökau xè Juda na Arékélao, pè bawi Héroda pevaa xi-e, na bör̂i bar̂a rai vi nai, wè na wê cowa ké pè bwayûi-e rö ngëxë, na bör̂i vi teyâ na ce na ékar̂aè rö Galilé. 23Na bör̂i pwa rö dèxâ névâ ré néé-é na Nazarèt, na bör̂i tö-i cè ki yexèvè pâr̂â nô ré cér̂é êr̂ê mâ na pâr̂â pérövéta, êr̂ê: «É yè ye néé-é, êr̂ê, wi xè Nazarèt.»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index