Search form

Matthieu 20

Pâi Pa Mar̂a Döwö Viné

1«Wè, mwâcir̂i xè nékö, wè, na ûr̂û kâmö kaavûû mwâ, na bör̂i vi rua rèi wêê daa na ka vi tùr̂ùwaa pâr̂â pa mar̂a döwö viné xi-e. 2Na bör̂i var̂awê rö xi-e mâ pâr̂â pa mar̂a xi-e, êr̂ê, cér̂é yè cëi vidù rha dènari rèi rha nédaa, na bör̂i tùr̂ùwaa-r̂é na ce na kaa mar̂a döwö viné xi-e. 3Na bör̂i vi rua na ce, na wê mör̂ö na karèè, na bör̂i tö rhûû bör̂i kâmö na cér̂é tömâ vi bwir̂i rö kaa jana. 4Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é na ce, êr̂ê: “Gëve vi bar̂ee na gëve na ka tö vi mar̂a döwö viné xi-nya, gö yè mâ nââ yè-ve bar̂ee kââ ka yè pâr̂i-ve.” 5Cér̂é bör̂i wê vi. Aè na kaar̂u vi rua na ce rèi goowé karèè, mâ tèi rhêêrè, mâ waa ûr̂û-ré. 6Na wê rhêêrè, na bör̂i vi rua tëë na ce, mâ tö rhûû bör̂i kâmö na cér̂é tömâ vi bwir̂i, na bör̂i êr̂ê yè-r̂é na ce, êr̂ê: “Gëve wêr̂êi, gëve tömâ vi bwir̂i rèi pâr̂â nédaa.” 7Cér̂é bör̂i êr̂ê yè-è êr̂ê: “Na pûû-é xè-i ké yèri kâmö ka yè tùr̂ùwaa-vé”. Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é na ce, êr̂ê: “Gëve vi bar̂ee na ka mar̂a döwö viné xi-nya, wè nè yè mâ wii na ke-ve kââ ka yè pâr̂i-ve”.»

8«Na bör̂i wê rhîloi, na bör̂i êr̂ê na kaavûû döwö viné yè kâmö ka vi târ̂î wêê mwâ xi-e, êr̂ê: “Aʼyè vèr̂i pâr̂â pa mar̂a, mâ nââ pè urhii-r̂é, rhavûû vèr̂i rö pâr̂â kâmö ré öru rhaadè, cêmè rua i pâr̂â kâmö ré öru baayê.” 9Cér̂é bör̂i pwa na pâr̂â kâmö ré é tùr̂ùwaa-r̂é rèi rhêêrè, cér̂é bör̂i cëi vidù wânii rha dènari. 10Cér̂é bör̂i pwa na pâr̂â kâmö ré mar̂a baayê, cér̂é bör̂i tâ néxâi, êr̂ê, nè yè wii ké-r̂é ka örua; aè cér̂é dè cëi bar̂ee dènari ka virù. 11Cér̂é bör̂i cëi, aè cér̂é vi vâpèr̂u kaavûû wêê mwâ, 12mâ êr̂ê, êr̂ê: “Pâr̂â kâmö ré pwa rhaadè, mâ mar̂a rèi rhêêrè, wè gè waa yè-r̂é ûr̂û ké waa yè-vé, wè, gèvé ré pè pâr̂â kââ ka yéé rèi karèè ka pixê.” 13Na bör̂i kurher̂e na ce yè dèxâ kâmö rai-r̂é, mâ êr̂ê, êr̂ê: “Wi ker̂e-nya éé, na téé na ké waa xi-nya yè-i? Na wêr̂êi, göru da vi êr̂ê vèâ mâ nô né dènari? 14Pè vèr̂i ki-i mâ vèr̂i, wè dè nêr̂ê-nya na ké yè nââ yè kâmö ré pwa rhaadè ûr̂û-i. 15Na wêr̂êi, na da pâr̂i-nya na rhî vè e xi-nya né néki-nya? Aè na yaané na némèè-i xè-i ké kâmö ka vië xi-nya?” 16Na êr̂ê na Ièsu: “Na ûr̂û-ré bar̂ee na pâr̂â kâmö ré pwa rhaadè, wè cér̂é yè baayê, aè pâr̂â kâmö ré baayê, wè cér̂é yè vi rhaadè.”»

Na Êr̂ê Vè Pèkarir̂i Pèii Mé Mâ Mör̂u Tëë Xi-E Na Ièsu

Mar 10.32-34; Luk 18.31-34

17Na bör̂i tèi rua na Iérusalèm na Ièsu, mâ tawarher̂e rhâmâ dö wêyê xar̂a pâi pa pâgür̂ü xi-e, mâ vi xar̂a-r̂é, mâ êr̂ê yè-r̂é: 18«Tö rhûû, wè gèré yè vi na Iérusalèm, mâ é yè bör̂i kâyâi o i kâmö yè pâr̂â kâmö pa winô i pâi pa nâânévâ mâ pâr̂â kâmö pa yu ga, cér̂é yè bör̂i rhôôr̂u-é yè mé, 19Aè é yè kâyâi-e yè pâr̂â kâmö pa vi rhéwèr̂è, é yè kaʼ wa-è, mâ kujir̂è-è, mâ pè cevè-è, aè nè yè mâ mör̂u tëë na ce rèi pèkarir̂i nédaa.»

Vi Pëër̂ii I Pâni Iakobo Mâ Ioané

Mar 10.35-45

20Na bör̂i pwa yèr̂i-e na pâni dulè Zébédaio, cér̂é dulè-è, na bör̂i tâ nôô yè-è cè ki mâ pëër̂ii yè dèxâ kââ. 21Na bör̂i êr̂ê yè-è na Ièsu, êr̂ê: «Ö jië ré gè rhî vè e?» Na bör̂i êr̂ê yè-è na ce, êr̂ê: «Kur̂u vèr̂i na dulè-nya-â ua-i cè ki cuè na dèxâ rö ékar̂a i é gaamëë, aè ki cuè na dèxâ rö ékar̂a i é dara rö mwâcir̂i xi-i.» 22Na bör̂i êr̂ê na Ièsu, êr̂ê: «Göu da tâwai nô né ké pëër̂ii xi-u. Na wêr̂êi, göu yè ö mör̂ö cè göu wâyö rö mwâ wâyö ré gö yè wâyö?» Cur̂u bör̂i êr̂ê yè-è, êr̂ê: «Gövu yè mör̂ö.» 23Na bör̂i êr̂ê yè-r̂u na Ièsu, êr̂ê: «Göu yè wê wâyö mwâ wâyö xi-nya; aè ké yè cuè xi-u rö ékar̂a-nya é gaamëë mâ ékar̂a-nya é dara, wè gö yè da nââ vi bwir̂i, aè é yè nââ rö yè pâr̂â kâmö ré na kâ vè tö vâ vè ké-r̂é na Pevaa xi-nya.»

24Cér̂é bör̂i wê pwêr̂ê na pâr̂â pâi pa pâgür̂ü pa pârör̂ö, cér̂é bör̂i rhôê i dui duarii-a. 25Na bör̂i aʼyè-r̂é na Ièsu, mâ êr̂ê yè-r̂é, êr̂ê: «Gëve wê tâwai ké waa i pâr̂â ör̂ökau, wè cér̂é târ̂î mör̂ö pâr̂â ba xé-r̂é, aè pâr̂â pâvâriè-r̂é, wè cér̂é winô mör̂ö bar̂ee. 26Nè da ûr̂û-ré rö pwar̂a-ve. Aè ö kâmö ré bar̂i pè kau-é rai-ve, wè nè yè waa nêr̂ê-ve na ce. 27Ö kâmö ré bar̂i kau rö pwar̂a-ve, wè na e na ki yè kâmö yar̂i xe-ve na ce. 28Na ûr̂û-ré bar̂ee na o i kâmö, wè na da pwa cè ki wii na kâmö yar̂i xi-e, aè nè yè dè kâmö yar̂i na ce, mâ nââ mör̂u xi-e vè pè urhii mör̂u i pâr̂â kâmö pa pôr̂ô yéyé.»

Na Pè Mör̂u Dua Bwi Na Ièsu

Mar 10.46-52; Luk 18.35-43

29Cér̂é mö ké vi rua xè Iériko, cér̂é bör̂i vi ua-è na pâr̂â kâmö pa pôr̂ô yéyé. 30Aè tö rhûû dui dua bwi, wè cur̂u cuè rö arher̂e wêyê, cur̂u bör̂i pwêr̂ê, êr̂ê, nè yè vi pwa yèr̂i-r̂u na Ièsu, cur̂u bör̂i yër̂ëi, mâ êr̂ê, êr̂ê: «Ör̂ökau, o i David mwêê, méar̂i-vu.» 31Cér̂é bör̂i aʼrhua-r̂u na pâr̂â kâmö pa pôr̂ô yéyé cè kur̂u tâwâdê; aè cur̂u bör̂i dè yër̂ëi vidii vè mör̂ö, êr̂ê: «Ör̂ökau, o i David mwêê, méar̂i-vu.» 32Na bör̂i tömâ na Ièsu, mâ aʼyè-r̂u, mâ êr̂ê yè-r̂u, êr̂ê: «Ö jië ré göu rhî vè e cè göi waa yè-u?» 33Cur̂u bör̂i êr̂ê yè-è, êr̂ê: «Ör̂ökau mwêê, cè gèi pè rhî duö pièmè-vu.» 34Na bör̂i méar̂i-r̂u na Ièsu mâ paxè duö pièmè-r̂u, cur̂u bör̂i wê rhî mâ vi ua-è.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index