Search form

Matthieu 21

Na Vi Ru Rö Iérusalèm Na Ièsu

Mar 11.1-11; Luk 19.28-40; Ioan 2.12-19

1Cér̂é bör̂i vi vè ubwa i Iérusalèm, mâ pwa rö Bétfagé, tö pwar̂a gwêêwè né Élaiö, na bör̂i tùr̂ùwaa dui dua pâgür̂ü na Ièsu, mâ êr̂ê yè-r̂u, êr̂ê: 2«Vi na göu na wêê mwâ ré tö vër̂ëë yè-u, göu yè bör̂i tö rhûû rha bwir̂iko ré é jenur̂i-e mâ olè-è, göu bör̂i cöö-è, mâ rhèè-è mi yè-nya. 3Ki bar̂i ërëwaa-u na dèxâ kâmö, göu bör̂i êr̂ê yè-è, êr̂ê: “Na wii na nêr̂ê-r̂u rö pwar̂a Ör̂ökau”. Nè yè bör̂i kâyâi yè-u.» 4É waa ûr̂û-ré cè ki yexèvè nô ré na êr̂ê na pérövéta:

5«Êr̂ê yè bwè dowa xè Siona,

Tö rhûû, nè yè vi cêmèèr̂i-i na Ör̂ökau

Xi-i ka kièo, na cuè rö bwir̂iko,

Rö olè bwâr̂âwê.»

6Cur̂u bör̂i vi na dui dua pâgür̂ü xi-e, mâ waa ûr̂û ké êr̂ê Ièsu yè-r̂u, 7mâ rhèè mi ö bwir̂iko mâ olè-è, mâ nââ mêr̂ê-r̂é rö dèè-è, na bör̂i cuè rö-i na Ièsu. 8Aè pâr̂â kâmö pa pôr̂ô yéyé, wè cér̂é tö-a lai pâr̂â mêr̂ê-r̂é rö wêyê, aè bör̂i kâmö, wè cér̂é tö-a carher̂e pâr̂â dee kêê mâ yùné rö dö wêyê. 9Aè pâr̂â kâmö pa baayê, mâ bör̂i pa mi rhaadè, wè cér̂é uu vi, mâ êr̂ê: «Hosana yè o i David, na kau mâmâ na ko-é, wè na pwa rö néé Ör̂ökau; Hosana rö rua nékö.»

10Na bör̂i pwa rö Iérusalèm na Ièsu, na bör̂i kauʼ na névâ wânii, mâ êr̂ê, êr̂ê: «Wîr̂î â?» 11Cér̂é bör̂i êr̂ê na pâr̂â kâmö pa pôr̂ô yéyé, êr̂ê: «Ièsu pérövéta ré-é, wè na mi xè Nazarèt rö Galilé.»

Ièsu Rö Mwâ Ka Ar̂ii

Mar 11.15-19; Luk 19.45-48; Ioan 2.13-22

12Na bör̂i vi ru na Ièsu rö mwâ ka ar̂ii i Bâô, mâ yayâwâ röi pâr̂â kâmö pa vi rhöwöi bwâr̂âwê, na bör̂i pugèwè mâ puwir̂i ria pâr̂â taapër̂ë i pâi pa vi rhöwöi mwâné, mâ pâr̂â kaa cuè i pâi pa rhöwöi mawi. 13Mâ êr̂ê yè-r̂é, êr̂ê: «É wê cowa yu mâ, é yè êr̂ê yè mwâ xi-nya mwâ pwaér̂ö, é bör̂i a pugèwè cè ki mwâér̂é i pâr̂â kâmö pa pâr̂â!»

14Cér̂é bör̂i ua-è na mwâ ka ar̂ii na pâr̂â kâmö pa bwi, mâ pâr̂â kâmö pa méyë, na bör̂i pè mör̂u-r̂é na ce. 15Aè pâi pa winô i pâi pa nâânévâ, mâ pâi pa yu ga wè, cér̂é tö rhûû pâr̂â nêr̂ê ka é yu buèi, na waa na ce, mâ pâr̂â o yar̂i na cér̂é kauʼ rö léwé mwâ ka ar̂ii mâ êr̂ê: «Hosana yè O i David!» 16Cér̂é bör̂i rhôê vè kau mâ êr̂ê yè Ièsu êr̂ê: «Na wêr̂êi, gè wê pwêr̂ê ké êr̂ê xé-r̂é?» Na bör̂i aʼcëi yè-r̂é na Ièsu, êr̂ê: «Üüwa, gëve da tö vâr̂â bar̂ee êr̂ê: Kèi néwâ pâr̂â pâi yar̂i mâ pâr̂â pâô yar̂i ka da tö tëvë, wè gè wê rhôôr̂u vè târi pâr̂â nô né vi pè kau?» 17Na bör̂i wê kâyâi-r̂é na ce, mâ vi rua xè névâ mâ vi na Bétani mâ kur̂u rö-i.

Na Aʼvè Yerii Bââwê Na Ièsu

Mar 11.12-14,20-24

18Tèi mélöö, na bör̂i vi tëë na névâ na ce, na bör̂i mêr̂ê. 19Na bör̂i tö rhûû bââwê rö kâr̂âwâ wêyê, na bör̂i tewa rhééröö wa na ka tö rhûû, na bör̂i rhî vè yèri kââ rö-i, aè, dee-é bwar̂i. Na bör̂i êr̂ê yè-è na ce, êr̂ê: «Gè yè da pwa tëë cêmè rua i pâr̂â nédaa!» Na bör̂i ce mür̂ü na bââwê. 20Cér̂é bör̂i wê tö rhûû na pâr̂â pâi pa pâgür̂ü xi-e, cér̂é bör̂i buèi mâ êr̂ê: «Na dö mür̂ü bèr̂éé na bââwê-a?» 21Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é na Ièsu êr̂ê: «Avâr̂i gö êr̂ê yè-ve na gènyâ, êr̂ê, nè yè wii na tâ néwèi xe-ve, mâ nè yè da vi rhèè na wêê nénââ xe-ve, wè gëve yè da waa rö ké waa yè bââwê-a, aè gëve yè êr̂ê ö gwêêwè-a, êr̂ê: “Vi xè-a na gèi mâ yer̂e-i ö nérhëë, nè yè bör̂i yexèvè.” 22Aè pâr̂â kââ wânii ré gëve yè pwaér̂ö mâ pëër̂ii, é yè bör̂i nââ yè-ve, na ki wii na tâ néwèi xe-ve.»

Na Kè-Wè Na Kaa Vi Winô Ièsu?

Mar 11.27-33; Luk 20.1-8

23Na bör̂i vi ru rö mwâ ka ar̂ii na Ièsu, cér̂é bör̂i vi ua-è na pâi pa winô i pâi pa nâânévâ, mâ pâr̂â pâi béâr̂i né névâ, na mö ké vi pur̂â na ce, cér̂é bör̂i êr̂ê yè-è êr̂ê: «Wîr̂î ré vi winô yè-i cè gèi waa pâr̂â nêr̂ê ka ûr̂û-ré? Wîr̂î ré nââ yè-i ké vi winô-ré?» 24Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é na Ièsu, êr̂ê: «Gö yè ërëwaa-ve wîr̂î na gènyâ wa dèxâ kââ, gëve yè bör̂i êr̂ê yè-nya mi tëë, gö yè bör̂i êr̂ê yè-ve vi winô ré gö winô xè-i. 25Ö batiyi ré na waa na Ioané, wè kè-wè? Kè mi nékö ra, kè mi kâmö?» Cér̂é bör̂i vi êr̂ê, êr̂ê: «Gèré yè êr̂ê, kè mi nékö, na nè yè bör̂i êr̂ê yè-r̂é na ce, êr̂ê, gëve bör̂i wêr̂êi gëve da cëi-e? 26Aè gèré yè bör̂i êr̂ê kèi kâmö, wè gèré bar̂a i pâr̂â kâmö pa pôr̂ô yéyé, wè cér̂é rhau cëi röi Ioané na ûr̂û pérövéta.»

27Cér̂é bör̂i aʼcëi yè Ièsu, êr̂ê: «Gèvé da tâwai.» Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é na ce, êr̂ê: «Gö yè da êr̂ê yè-ve bar̂ee na gènyâ pâr̂â nêr̂ê ré gö winô xè-i.»

Yeyèè Né Dui Duarii

28«Aè jië na wêê nénââ xe-ve? Ökâré rha kâmö ka kaar̂u na dulè-è; na bör̂i vi na pwar̂a wi ka béâr̂i na ce mâ êr̂ê yè-è, êr̂ê: “O xi-nya, vi na ka mar̂a döwö viné xi-nya rèi ö nédaa xina.” 29Na bör̂i êr̂ê na ce, êr̂ê: “Gö viö”, na bör̂i vipââr̂i tëë, mâ vi. 30Na bör̂i xa vi na ce na pwar̂a wi ka pwêêdi, mâ êr̂ê ûr̂û-ré yè-è bar̂ee. Na bör̂i êr̂ê na ce, êr̂ê: “Ör̂ökau, gènyâ-â”, na bör̂i da vi. 31Wîr̂î rai-r̂u ré waa rhî vè e i pevaa xi-r̂u?» Cér̂é bör̂i êr̂ê yè-è, êr̂ê: «Wi ka béâr̂i.» Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é na Ièsu, êr̂ê: «Pâr̂â télöna mâ pâr̂â bwè kui dö wêyê, wè cér̂é yè vi kwéjî rai-ve rö mwâcir̂i i Bâô. 32Wè na wê pwa yèr̂i-ve na Ioané xar̂a wêyê né nô ka târi, na gëve bör̂i da cëi-e. Aè cér̂é cëi-e na pâr̂â télöna mâ pâr̂â bwè kui dö wêyê, aè gëve wê dè tö rhûû-é rö na gëve, gëve da bör̂i vipââr̂i cè ke-ve cëi-e.»

Yeyèè Né Pâi Pa Mar̂a Döwö Viné Pa Kwér̂ènô

Mar 12.1-12; Luk 20.9-19

33«Gëve tö pwêr̂ê wîr̂î dèxâ yeyèè: ö kââ dèxâ kâmö kaavûû mwâ, na mar̂a döwö viné; na bör̂i waa bé rhédè pwânûr̂i, mâ kî néwô kaa puwir̂i viné, na bör̂i pè tömâ dèxâ mwâ wè bé pè târ̂î, mâ kâyâi yè pâi paxa mar̂a döwö, na bör̂i vi na dèxâ névâ ka tö vè mwâi. 34Na bör̂i wê tö vè ubwa na nédaa né ké yè vi yiur̂u, na bör̂i tùr̂ùwaa pâr̂â kâmö yar̂i xi-e na ce yè pâi paxa mar̂a döwö, cè ké-r̂é vi na ka pè mi yè-è pâr̂â pwêê viné. 35Cér̂é bör̂i tuwir̂i pâr̂â kâmö yar̂i xi-e na pâi ré mar̂a döwö, mâ rhau dèxâ, mâ rhaxè dèxâ i pèyaa. 36Na bör̂i tùr̂ùwaa tëë bör̂i kâmö yar̂i xi-e na ce, pa pôr̂ô yéyé rai pâi ré vi baayê; cér̂é bör̂i dè waa ûr̂û-ré tëë mwâr̂â. 37Bör̂i tèi nédèè pâi-ré, na bör̂i tùr̂ùwaa tëë o xi-e na ce, mâ êr̂ê: “Cér̂é yè bar̂a i o xi-nya.” 38Cér̂é bör̂i tö rhûû o xi-e na pâi ré mar̂a döwö, cér̂é bör̂i vi êr̂ê: “Ökâré ka dowa xi-e; wê mi, gèré yö vè mii-e cè ki ké-ré na pâr̂â néki-e.” 39Cér̂é bör̂i tuwir̂i-e, mâ yayâwâ-ê xè döwö viné, mâ yö vè mii-e.»

40«Tö ökâré, nè yè bör̂i pwa na ör̂ökau né döwö viné, nè yè bör̂i cêmè vi waa-yé yè pâi ré mar̂a döwö?» 41Cér̂é bör̂i êr̂ê yè-è, êr̂ê: «Nè yè vi kâ vè bwir̂i pâi pa yaané ré é, mâ nââ döwö viné yè bör̂i pâi pa mar̂a, pâi ré yè bâ nââ pwêê yè-è tèi pâr̂â nédö.»

42Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é na Ièsu, êr̂ê «Gëve da tâ pâwir̂i rö ka yu, êr̂ê,

“Ö pèyaa-a ré cér̂é virai na pâi pa vâ mwâ,

Wè é wê cowa waa vè kavèè kaa vâ rhöö;

Ka é waa i Ör̂ökau,

Wè gèré wê tö rhûû mâ buèi?”»

43«Tö ökâré, gö êr̂ê yè-ve na gènyâ, é yè pè rai-ve mwâcir̂i i Bâô mâ nââ yè bör̂i névâ ré yè mâ nââ pwêê. 44Aè ö kâmö ré bèi xè-i bwêê pèyaa-a, wè nè yè pumir̂i na ce, aè nè yè bör̂i a bèi tawawir̂i-e na pèyaa-a nè bör̂i rhaxai e.»

45Aè cér̂é wê pwêr̂ê na pâi pa winô i pâi pa nâânévâ, mâ pâr̂â farésaiö pâr̂â yeyèè xi-e, cér̂é bör̂i cê tâwai êr̂ê na êr̂ê-r̂é. 46Cér̂é bör̂i vi mèyè wêyê né ké yè tuwir̂i-e, aè cér̂é bar̂a i rö pâr̂â kâmö pa pôr̂ô yéyé, cér̂é cëi Ièsu na ûr̂û pérövéta.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index