Search form

Matthieu 21:23

Na Kè-Wè Na Kaa Vi Winô Ièsu?

Mar 11.27-33; Luk 20.1-8

23Na bör̂i vi ru rö mwâ ka ar̂ii na Ièsu, cér̂é bör̂i vi ua-è na pâi pa winô i pâi pa nâânévâ, mâ pâr̂â pâi béâr̂i né névâ, na mö ké vi pur̂â na ce, cér̂é bör̂i êr̂ê yè-è êr̂ê: «Wîr̂î ré vi winô yè-i cè gèi waa pâr̂â nêr̂ê ka ûr̂û-ré? Wîr̂î ré nââ yè-i ké vi winô-ré?»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index