Search form

Matthieu 22

Yeyèè Né Bwêê Ka Kau Né Vi Öyö

Luk 14.15-24

1Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é tëë pâr̂â yeyèè na Ièsu, êr̂ê: 2«Mwâcir̂i xè nékö, wè na ûr̂û dèxâ ör̂ökau, wè na waa bwêê né vi pè öyö o xi-e. 3Na bör̂i tùr̂ùwaa pâr̂â kâmö yar̂i xi-e na ce cè ké-r̂é vi na ka aʼyè-r̂é mi pâi ré é nôâ yè-r̂é baayê ma' yè bwêê né vi pè öyö; cér̂é bör̂i viö rai mi. 4Na bör̂i tùr̂ùwaa tëë bör̂i kâmö yar̂i xi-e na ce, mâ êr̂ê yè-r̂é, êr̂ê: “Êr̂ê yè pâi ré é nôâ yè-r̂é baayê, wè tö rhûû, gö wê cowa kâ vè tö vâ bwêê xi-nya; é wê cowa yö vè mii pâr̂â pôr̂ômökau wi mâ bwâr̂âwê xi-nya ka dö rhér̂é, aè é wê kâ vè tö vâ vè cowa pâr̂â kââ wânii, aè ua mi bwêê né vi pè öyö.” 5Ëi, na da bör̂i dö nô yè-r̂é, cér̂é bör̂i vi vidù, dèxâ wè na vi na döwö xi-e, aè dèxâ, wè na vi na ka tö kaa vi rhöwö xi-e. 6Aè bör̂i wè cér̂é tuwir̂i pâr̂â kâmö yar̂i xi-e, mâ kââ vè yaané-r̂é, mâ yö vè mii-r̂é. 7Na bör̂i rhôê, na bör̂i nôâ paa xi-e, cè ké-r̂é yö vè mii pâi ré yö vè mii kâmö, mâ kèr̂i névâ xé-r̂é. 8Na bör̂i êr̂ê yè pâr̂â kâmö yar̂i xi-e na ce, êr̂ê: “É wê cowa kâ vè tö vâ bwêê né vi pè öyö, aè na da pâr̂i e na ir̂i pâi-â é wê aʼyè-r̂é baayê. 9Tö ökâré, gëve vi mâ köiwaa pâr̂â jöö wêyê, aè pâr̂â kâmö ré gëve yè cêmèèr̂i-r̂é, gëve bör̂i aʼyè-r̂é mi wa bwê né vi pè öyö.” 10Cér̂é bör̂i vi na pâr̂â kâmö yar̂i xi-e mâ köiwaa pâr̂â jöö wêyê, mâ kâ vèâi-r̂é wânii pâi ré é cêmèèr̂i-r̂é, paxa yaané mâ paxa e, na bör̂i xôbé na mwâ xè-i kâmö. 11Na bör̂i vi ru, mâ tö rhûû pâr̂â kâmö na cér̂é vi ara, na bör̂i tö rhûû dèxâ kâmö ka yèri mêr̂ê-ê né vi pè öyö. 12Na bör̂i êr̂ê yè-è na ce, êr̂ê: “Wi ker̂e-nya éé, gè wêr̂êi gè vi ru mi na-a, na na yèri mêr̂ê-i né vi pè öyö?” Na bör̂i tâwâdê na ce. 13Na bör̂i êr̂ê na ör̂ökau yè pâr̂â kâmö yar̂i, êr̂ê: “Pöi duö köwi-e xè rua, mâ xè ria, mâ yer̂e é na ka orê, nè yè mâ tââ mâ ke vé aʼ pèè wâ-ê rö-i.” 14Wè cér̂é pôr̂ô yéyé na pâr̂â kâmö ré é aʼyè-r̂é, aè cér̂é duwê na paxa é yè pâbir̂i-r̂é.»

Mwâné É Yùè Yè Kaisara

Mar 12.13-17; Luk 20.20-26

15Cér̂é bör̂i vi na pâr̂â farésaiö, cér̂é bör̂i vi êr̂ê nô né ké yè waa yeyèè yè Ièsu xè-i ké tëvë xi-e. 16Cér̂é bör̂i tùr̂ùwaa pâr̂â kâmö xé-r̂é, cér̂é pâr̂â kâmö i Héroda, yè Ièsu, cè ké-r̂é vi êr̂ê yè-è, êr̂ê: «Kâmö ka vi pur̂â éé, gèré wê tâwai êr̂ê, gèi rö kâmö ka avâr̂i, aè gè kâmö ka vi pur̂â avâr̂i i wêyê i Bâô, wè gè da bar̂a i kâmö, aè gè da tâ néxâi némèè kâmö. 17Ökâré, êr̂ê yè waanawê, êr̂ê, jië na wêê nénââ xi-i? Na e na ki mâ vië yè Kaisara, nè wêr̂êi, é yè virai?» 18Na bör̂i tâwai na Ièsu nô ka yaané xé-r̂é, mâ êr̂ê, êr̂ê: «Gëve pâi pa vee, gëve wêr̂êi, gëve waa yeyèè yè-nya? 19Pèri yè-nya waanawê mwâné né vië.» Cér̂é bör̂i nââ yè dènari. 20Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é na ce, êr̂ê: «Némèè-ya-a mâ ka yu vi pwânûr̂i xi-ya?» 21Cér̂é bör̂i êr̂ê yè, êr̂ê: «Kaisara.» Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é na ce, êr̂ê: «Nââ yè Kaisara pâr̂â néki Kaisara, aè nââ yè Bâô pâr̂â néki Bâô.» 22Cér̂é bör̂i wê pwêr̂ê, cér̂é bör̂i vi buèi, mâ kâyâi-e cè ki wê vi.

Dèxâ Pè Ërëwaa Rö-I Ké Mör̂u Tëë I Pa Wê Mé

Mar 12.18-27; Luk 20.27-40

23Tèi ö nédaa-ré, cér̂é bör̂i vi ua-è na pâr̂â sadukaiö, pâi ré êr̂ê, êr̂ê, na yèri ké yè mör̂u tëë, cér̂é bör̂i ërëwaa-è, mâ êr̂ê yè-è, êr̂ê: 24«Kâmö ka vi pur̂â éé, na êr̂ê na Mosé, êr̂ê, “nè yè pèii mé na dèxâ kâmö na ki yèri o xi-e, nè yè bör̂i öyö bwè xi-e na pâdii-e, cè ki ër̂i mör̂u-é.” 25Cér̂é tö pwar̂a-vé mâ' xiréé na bör̂i pâi panii na ma kaar̂u. Na bör̂i öyö na wi ka béâr̂i, na bör̂i mé tëë; na mö ké yèri mör̂u-é, na bör̂i a tö pwar̂a wi ka négo na bwè xi-e. 26Na bör̂i ûr̂û-ré tëë na pâdii-r̂u, mâ pâdii-r̂é cêmè rua pèkanii na ma kaar̂u. 27Cér̂é bör̂i wê mé röi, na bör̂i mé bar̂ee na bwè-a. 28Ö kââ-ré nè yè bör̂i vi bwè xi-ya rai pâi panii na ma kaar̂u-ré? Wè cér̂é wê rhau öyö-è mâ' xiréé.» 29Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é na Ièsu, êr̂ê: «Gëve vi bwéjé, gëve da tâwai rö pâr̂â ka yu, mâ ar̂inadö i Bâô. 30Wè cér̂é yè da öyö bwè tëë mâ vië i bwè na ki mâ mör̂u tëë, aè cér̂é yè virù cér̂é pâr̂â angéla xè rua nékö. 31Aè tèi nédaa né ké yè mör̂u tëë, wè gëve da vâr̂â kââ ré na êr̂ê yè-ve na Bâô, na êr̂ê: 32“Gènyâ rö Bâô i Abérahama, mâ Bâô i Isaka, mâ Bâô i Iakobo?” Aè na da Bâô i pâr̂â pa mé, aè Bâô i pâr̂â kâmö pa mör̂u.» 33Cér̂é bör̂i wê pwêr̂ê na pâr̂â kâmö pa pôr̂ô yéyé, cér̂é bör̂i vi buèi na cér̂é pâr̂â vi pur̂â xi-e.

Mââyöö Ka Vi kwéjî

Mar 12.28-34; Luk 10.25-28

34Cér̂é bör̂i wê pwêr̂ê na pâr̂â farésaiö, êr̂ê, na yâwîî néwâ pâr̂â sadukaiö na ce, cér̂é bör̂i vi kâ vèâi-r̂é. 35Na bör̂i ërëwaa-è na dèxâ kâmö ka vi pur̂â rö né mââyöö, na waa yeyèè yè-è, mâ êr̂ê na ce, êr̂ê: 36«Kâmö ka vi pur̂â éé, âri mââyöö ka vi kwéjî rö pâr̂â né mââyöö?»

37Na bör̂i êr̂ê yè-è na Ièsu, êr̂ê: «Gèi rhî vè e Bâô Ör̂ökau xi-i xè-i wêê nénââ xi-i, mâ ko-i, mâ vi tâ néxâi xi-i wânii. 38Ökâré rö mââyöö ka baayê ma' ka vi kwéjî. 39Na bör̂i ûr̂û-ré bar̂ee na pèkaar̂u, êr̂ê, gèi méar̂i kâmö ré tö vè ubwa i ûr̂û ké méar̂i i xi-i. 40Duö mââyöö-ré, wè na tö cör̂ö rö-i na pâr̂â mââyöö wânii mâ pâr̂â pérövéta.»

Mésia Mâ David

Mar 12.35-37; Luk 20.41-44

41Aè cér̂é mö ké vi kâ vèâi na pâr̂â farésaiö, na bör̂i ërëwaa-r̂é na Ièsu, êr̂ê: 42«Jië na wêê nénââ xe-ve wa Mésia? O xi-ya na ce?» Cér̂é bör̂i êr̂ê yè-è, êr̂ê: «O i David.» 43Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é na ce, êr̂ê: «Na wêr̂êi na êr̂ê na David wè na êr̂ê yè-è na ko, êr̂ê, ki mâ ye néé-é “Ör̂ökau”? Na êr̂ê na David:

44“Ör̂ökau Bâô wè na êr̂ê yè Ör̂ökau xi-nya.

Cuè ria na gèi rö é gaamëë xi-nya,

Kwéyë na göi nââ pâr̂â pa rhîaa xi-i cè ka tee i duö köwi-i.”»

45«Nè ye néé-é na David êr̂ê “Ör̂ökau”, wè nè yè o xi-e tâîî na ce?» 46Aè na yèri aau rha kâmö ka yè a êr̂ê yè-è dèxâ nô, wè, na yèri kâmö ka yè mör̂ö na wêê nénââ xi-e cè ki ërëwaa-è tëë rhavûû rèi nédaa-ré.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index