Search form

Matthieu 23

Na Yakoa Kâmö Na Ièsu Rai Pâi Pa Yu Ga Mâ Pâr̂â Farésaiö

Mar 12.38-39; Luk 11.43,46; 20.45,46

1Na bör̂i êr̂ê na Ièsu yè pâr̂â kâmö pa pôr̂ô yéyé mâ pâr̂â pâi pa pâgür̂ü xi-e, êr̂ê: 2«Pâi pa yu ga mâ pâr̂â farésaiö, wè cér̂é êr̂ê cér̂é ré tâwai mââyöö i Mosé. 3Tö ökâré, pâr̂â kââ wânii ré cér̂é yè êr̂ê yè-ve, wè waa na gëve, mâ tö rhûû e; aè koa yè waa ké waa xé-r̂é. Wè cér̂é êr̂ê, aè cér̂é da waa rö. 4Wè cér̂é u kaxe nékaxe ka yéé, na bör̂i tâ cérè na ké yè kaxe, mâ nââ rö bèègûr̂û pâr̂â kâmö, aè cér̂é viö na cér̂é rai kâ vè gë rha mèè â-r̂é. 5Aè cér̂é waa rö pâr̂â nêr̂ê-r̂é cè ké-r̂é rhûû na pâr̂â kâmö. Cér̂é waa cè ki bavar̂a vè kau na pâr̂â filakétéri xé-r̂é, mâ waa vè kau pâr̂â kâr̂âwâ mêr̂ê-r̂é; 6cér̂é bar̂i cuè rö pâr̂â kaa cuè ka vi kwéjî tèi pâr̂â nédaa né vi ara, mâ pâr̂â dö kaa cuè rö léwé pâr̂â mwâ waa ar̂ii; 7mâ vi javirù rö pâr̂â kaa jana, cér̂é rhî vè e na ki mâ vi aʼyè-r̂é na kâmö, êr̂ê, “Rabbi”. 8Koa yè vi aʼyè-ve, êr̂ê, “Rabbi”, wè na rhaaxâ rö na kâmö ka vi pur̂â xe-ve, aè gëve pâi pa ar̂ii na gëve. 9Koa yè aʼyè dèxâ kâmö rö-a bwêê jë, êr̂ê, “Pevaa”, wè na rhaaxâ rö na Pevaa xe-ve rö rua nékö. 10Koa yè aʼyè-ve bar̂ee vè pâi pa “vi aʼpâgür̂ü”, wè na rhaaxâ rö na kâmö ka vi aʼpâgür̂ü-ve, wè Mésia. 11Aè ö kâmö ré vi kwéjî rai-ve, wè nè yè kâmö yar̂i xe-ve. 12Aè é yè pè ria kâmö ré pè kau-é, aè é yè pè kau kâmö ré pè yar̂i-e.»

Na Êr̂ê Vèa Na Ièsu Ké Wakè Vee I Pâi Pa Yu Ga Mâ Pâr̂â Farésaiö

Mar 12.40; Luk 11.38-52; 20.45-47

13«Aauu mwêê, gëve pâi paxa yu ga mâ pâr̂â farésaiö pâi pa vee! Wè gëve yâwîî mwâcir̂i xè nékö rai kâmö; aè gëve da vi ru rö-i bar̂ee na gëve, mâ gëve aʼrhua-r̂é bar̂ee cè ké-r̂é da vi ru rö-i.»

14«Aauu mwêê, gëve pâi paxa yu ga, mâ pâr̂â farésaiö, pâi pa vee! Wè gëve yâkëi wêê mwâ i powè pa jâmé, mâ pwaér̂ö vee mâ pè pèr̂èwîî câwâ xe-ve. Nè yè wii yè-ve na vi rhôôr̂u ka yè mör̂ö aau.»

15«Aauu mwêê, gëve pâi paxa yu ga, mâ pâr̂â farésaiö, pâi pa vee! Wè gëve rhâmâ köiwaa nérhëë mâ névâ cè ke-ve mè béé-ve rhaaxâ kâmö, nè yè bör̂i wii na kâmö, gëve bör̂i pugèwè-è cè ki kâmö né yerii kaar̂u vi kwéjî rai-ve.»

16«Aauu mwêê, gëve pâi pa vi yörhèè, na gëve bwi rö, pâi pa êr̂ê, êr̂ê: “Nè yè kîbô na dèxâ kâmö mâ êr̂ê, mwâ ka ar̂ii, wè nè yè yerii, aè nè yè kîbô na ce mâ êr̂ê mwâné mii né mwâ ka ar̂ii, wè nè yè da gë aau tëë.” 17Gëve pâi pa bwéjé mâ pâi pa bwi, ö jië ré vi kwéjî, wè mwâné mii, aè mwâ ka ar̂ii ré rheewaa mwâné mii ré é? 18Aè nè yè kîbô na dèxâ kâmö mâ êr̂ê: “Kaa yâmar̂a, wè nè yè yèri; aè nè yè kîbô na ce mâ êr̂ê kwââvâr̂â rö bwêêwé kaa yâmar̂a, wè nè yè da gë aau tëë.” 19Gëve pâi pa bwi, ö jië ré vi kwéjî, wè kwââvâr̂â, ra kaa yâmar̂a ré rheewaa kwââvâr̂â-ré é? 20Tö ökâré, ö kâmö ré kîbô mâ êr̂ê kaa yâmar̂a, wè na kîbô bar̂ee yè pâr̂â kââ wânii ré tö bwêêwé. 21Aè ö kâmö ré kîbô, mâ êr̂ê mwâ ka ar̂ii, wè na kîbô yè mwâ ka ar̂ii mâ yè Bâô ré tö-i bar̂ee. 22Aè ö kâmö ré kîbô, mâ êr̂ê nékö, wè na kîbô mâ êr̂ê bar̂ee kaa per̂e i Bâô mâ kâmö ré cuè rö-i bar̂ee.»

23«Aauu mwêê, gëve pâi pa yu ga mâ pâr̂â farésaiö pâi paxa vee! Wè gëve wê nââ pè pârör̂ö pâr̂â mente, mâ anèt mâ kumen, pâr̂â kêê ka borhêê, aè gëve kâyâi rö pâr̂â kââ ka yéé né mââyöö, wè nô ka târi, mâ vi méar̂i, mâ tâ néwèi: na e na ke-ve waa pâr̂â kââ-ni, aè koa yè kâyâi bar̂ee pâr̂â kââ-ré. 24Gëve pâi paxa vi yörhèè, aè gëve bwi rö, aè gëve pè jö rhëë rai nââ, aè gëve niwîr̂i kaméla.»

25«Aauu mwêê, gëve pâi pa yu ga mâ pâr̂â farésaiö pâi paxa vee! Wè gëve gââ rö dèè kaméâ, aè tö léwé, wè na rhâri xè-i pâr̂â, mâ nô ka yaané wânii. 26Farésaiö ka bwi éé, gââ baayê léwé kaméâ, cè ki rhau e na dèè mâ léwé é.»

27«Aauu mwêê, gëve pâi pa yu ga mâ pâr̂â farésaiö, pâi pa vee! Wè gëve ûr̂û pâr̂â kaa vi uyû, wè é ja e pâr̂â bwêêwé cè ki uè, wè na rhî e rö na dèè, aè léwé é, wè na rhâri xè-i pâr̂â juu bâô mâ pâr̂â kââ ka miir̂i. 28Gëve ûr̂û-ré bar̂ee na gëve, wè na tö vèa na nô ka târi yè pâr̂â kâmö xè-i dèè-ve, aè na rhâri na pwéé-ve xè-i pâr̂â nô ka vee mâ ka yaané.»

29«Aauu mwêê, gëve pâi pa yu ga mâ pâr̂â farésaiö, pâi pa vee! Wè gëve ja e bwêêwé kaa vi uyû i pâr̂â pérövéta, mâ pè rhî e kaa vi uyû i pâr̂â kâmö pa târi, mâ êr̂ê, 30êr̂ê: “Gèvé yè tö-i mâ nédaa i pâr̂â pevaa xe-ve, wè gèvé yè da nââbéé pâi ré yö vè mii mâ pâr̂â pérövéta.” 31Tö ökâré, wè gëve dè vi êr̂ê vèa-ve, êr̂ê, gëve pâlè pâi ré yö vè mii mâ pâr̂â pérövéta. 32Ëi, gëve dè pè rhâri dâ-i pâr̂â pevaa xe-ve. 33Gëve pâr̂â mârhùr̂ii, pâlè mârhùr̂ii ka vi kùxè, gëve yè ör̂ö tâîî rai yerii rö gééna? 34Tö rhûû, gö tùr̂ùwaa pâr̂â pérövéta wa-ve, mâ pâr̂â pa gaamëë na wêê nénââ xé-r̂é mâ pâi pa yu ga. Gëve yè mâ yö vè mii mâ yö pè mör̂u bör̂i rai-r̂é, aè gëve rhauʼbör̂i rö pâr̂â mwâ waa ar̂ii xe-ve, mâ gëve yè mâ kôjuwaa-r̂é rö dèxâ névâ mâ dèxâ névâ, 35nè yè bör̂i pwa yèr̂i-ve na war̂a ka târi é piyöwîî rö-a bwêê jë na rhavûû xè-i war̂a i Abéla kâmö ka târi, léé rö war̂a i Zakaria, o i Barakia, kâmö ré gëve yö vè mii-e rö néjêr̂ê mwâ ka ar̂ii mâ kaa yâmar̂a. 36Avâr̂i gö êr̂ê yè-ve na gènyâ, êr̂ê, nè yè pwa na pâr̂â kââ-ré yè pâr̂â cî kani-â.»

Ièsu Mâ Iérusalèm

Luk 13.34,35

37«Iérusalèm, Iérusalèm éé, kâmö ré yö vè mii pâr̂â pérövéta, mâ rhaxè-r̂é é tùr̂ùwaa-r̂é yè-i, wè gö rhî vè e vè kau ké yè ka vèâi pâr̂â pâlè-i, ûr̂û pâni méyë, wè, na yakôwîî olè-è i duö rhèrhee-é, aè gëve bör̂i viö na gëve. 38Tö rhûû, é yè kâyâi yè-ve mwâ xe-ve ka aauu rö-i. 39Wè gö êr̂ê yè-ve na gènyâ, êr̂ê, gëve yè da tö rhûû-nya tëë, cêmè rö ké yè êr̂ê xe-ve, êr̂ê: “Na kau mâmâ na ko kâmö ré yè pwa rö néé Ör̂ökau!”»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index