Search form

Matthieu 24

Na Êr̂ê Baayê Na Ièsu Ké Yè Yö Vè Maii Mwâ Ka Ar̂ii

Mar 13.1,2; Luk 21.5,6

1Na bör̂i tù rua na Ièsu xè mwâ ka ar̂ii, cér̂é bör̂i pwa na pâr̂â pâi pa pâgür̂ü xi-e na ka êr̂ê vèa yè-è ka vâ mwâ rö mwâ ka ar̂ii. 2Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é na Ièsu: «Gëve tö rhûû pâr̂â kââ-ré? Na avâr̂i na gö êr̂ê yè-ve na gènyâ, êr̂ê, né da kur̂u na dèxâ pèyaa rö bwêêwé dèxâ pèyaa, é yè rhau yapurhâi ria wânii.»

Ké Yè Waa Vè Yaané Mâ Ké Yè Kôjuwaa

Mar 13.3-13; Luk 21.7-19

3Na mö tö gwêêwè né Élaiö na ce, cér̂é bör̂i vi pwa yèr̂i-e vidù na pâi pa pâgür̂ü xi-e, na ka êr̂ê yè-è: «Êr̂ê yè-vé waanawê, nè yè pwa wanéyé na pâr̂â kââ-ré? Aè ö jië na pètâbâ ké yè pwa xi-i tëë mâ léé bwêê jë bar̂ee.» 4Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é na Ièsu, êr̂ê: «Koa-ve, wè wi pè vi mür̂ü-ve na dèxâ kâmö. 5Wè cér̂é yè pôr̂ô na paxa yè pwa rö néé-nyâ, mâ êr̂ê: “Gènyâ-a Kérisö!” Cér̂é yè bör̂i pè vi mür̂ü pâr̂â kâmö pa pôr̂ô yéyé. 6Gëve yè tö pwêr̂ê mar̂a paa mâ mar̂a vi vaa mâ pè paa: koa-ve, wè wè-ve bar̂a, wè nè yè dè pwa na pâr̂â kââ-ré. Aè na mö ké yèri léé bwêê jë. 7Wè nè yè tömâ na dèxâ névâ yè dèxâ névâ, mâ dèxâ mwâcir̂i yè dèxâ mwâcir̂i, aè nè yè dè pwa na nédaa né aʼvè mêr̂ê, mâ kangarè rö pâr̂â névâ. 8Aè pâr̂â kââ-ré, wè ka rhavûû rö bwêêpë. 9Wè cér̂é yè kâyâi-ve cè ki yömör̂ui-ve, mâ é yè yö vè mii-ve; mâ rhîaa xe-ve na pâr̂â névâ wânii, wè na pûû-é na néé-nya. 10Cér̂é yè pôr̂ô na pâr̂â kâmö ré cér̂é yè paxè-r̂é, mâ vi ârui-r̂é, mâ vi miir̂i xé-r̂é. 11Aè cér̂é yè pwa na pâr̂â pérövéta paxa pôr̂ô yéyé paxa vee, mâ vi pè vi mür̂ü kâmö pa pôr̂ô. 12Aè nè yè bör̂i kièo na vi méar̂i i bör̂i kâmö pa pôr̂ô yéyé kèi ké kau i nô ka yaané. 13Aè, ö kâmö ré tömâ vè mör̂ö cêmè rö léé, wè, é yè pè mör̂u-é. 14Aè é yè vi vaa i vi rherhî ka e né mwâcir̂i rö-a bwêê jë pè ye vè avâr̂i yè pâr̂â névâ, nè yè bör̂i pwa na léé bwêê jë.»

Miir̂i Né Bwêê Ya Rö Né Ar̂ii

Mar 13.14-23; Luk 21.20-24

15«Tö ökâré, gëve yè tö rhûû kââ ka miir̂i né bwêê ya rö né ar̂ii, na êr̂ê mâ na Danièla pérövéta, na e na ki tâ pâgür̂ü-e nô ré na kâmö ré vâr̂â, 16cér̂é yè bör̂i ör̂ö na pâr̂â kâmö ré töö Juda na pâr̂â gwêêwè. 17Ö kâmö ré tö gwâ mwâ, koa-wi vi ria na ce na ka pè lèèwi rö léwé mwâ xi-e. 18Aè ö kâmö ré mar̂a döwö, wè koa yè vi tëë na wêê mwâ na ka pè mêr̂ê-ê. 19Aauu mwêê, gëve pâr̂â powè ré tâwé, mâ pâr̂â powè ré vi pè ji rèi nédaa-ré. 20Pwaér̂ö na gëve cè ke-ve da ör̂ö tèi nékwénavö ar̂èè di rhâô, mâ nédaa ka ar̂ii bar̂ee. 21Xè-i ké yè pwa i nô ka dö yaané aau, wè na yèri nô ka ûr̂û-ré mâ' xiréé na é yùè kavèè bwêê jë cêmè rua rèi nédaa ré xina, aè nè yèri nô ka yè ûr̂û-ré tëë. 22Aè é yè da pè duwê pâr̂â nédaa-ré, wè nè yè da mör̂u na dèxâ kâmö; aè é yè pè duwê pâr̂â nédaa-ré xè-i pâi ré é pâbir̂i-r̂é. 23Ki bar̂i êr̂ê yè-ve na dèxâ kâmö, êr̂ê, ökââ Kérisö, wè, ökâré, koa wè-ve tâ néwèi-e. 24Wè nè yè pwa na pâr̂â Kérisö pa vee, mâ pâr̂â pérövéta pa vee, wè cér̂é yè tö-a êr̂ê vèa pâr̂â ar̂inadö ka kau, mâ pâr̂â kââ ré é yè buèi, cè ki mâ pè vi mür̂ü pâi ré é pâbir̂i-r̂é, na ké-r̂é bar̂i tâwai. 25Tö rhûû, gö wê cowa êr̂ê yè-ve baayê.»

26«Tö ökâré, cér̂é yè bör̂i êr̂ê yè-ve, êr̂ê: “Tö rhûû, wè na wê tö nékaê na ce”, koa yè vi; aè tö rhûû-é, wè na wê tö ru mwâ ka yar̂i-a, tö ka tö yêr̂ê, koa yè cëi nô xé-r̂é na gëve. 27Wè na ûr̂û kaye, wè na méâ xè-ye-a, na bör̂i waa cêmè rö möö-a, nè yè pwa ûr̂û-ré tëë na o i kâmö. 28Wè kaa töö i pâr̂â kâmö pa mé, ökâré ka vi kâ vèâi-r̂é i pâr̂â këxë.»

Ké Yè Pwa Mi Tëë O i Kâmö

Mar 13.24-27; Luk 21.25-28

29«Tèi nédèè pâr̂â nô ka yéé rèi nédaa-ré, nè yè bör̂i orê na mèèxa, aè nè yè da waa tëë na var̂ui, nè yè bör̂i bèi ria na pâr̂â âr̂âwir̂è, aè é yè rhùr̂ùù pâr̂â ar̂inadö xè nékö. 30Nè yè bör̂i tö vèa mi xè nékö na pètâbâ o i kâmö, cér̂é yè bör̂i vi tââ na pâr̂â névâ wânii rö-a bwêê jë, wè cér̂é yè tö rhûû o i kâmö na ki vi ria mi rö-i kö xar̂a pâr̂â ar̂inadö mâ pâr̂â rhîrhér̂é. 31Nè yè bör̂i tùr̂ùwaa mi pâr̂â angéla xi-e na ce xar̂a döö ka aʼvè kau, cér̂é yè bör̂i rhau vi kâ vèâi rö-i na pâr̂â kâmö ré é pâbir̂i-r̂é rö pâr̂â kavùè kayâ, rhavûû rö dèxâ pûû nékö cêmè rö dèxâ pûû nékö.»

Vi Aʼpâgür̂ü Mi Xè-i Bââwê

Mar 13.28-31; Luk 21.29-33

32«Aè tâ vi aʼpâgür̂ü na gëve nô né yeyèè né bââwê, wè na mö ké kör̂u na kwèè, mâ yâ kôr̂ô na dee-é, wè gëve wê tâwai, êr̂ê, na wê tö vè ubwa na nékarèè. 33Na ûr̂û-ré bar̂ee yè-ve, wè gëve yè tö rhûû pâr̂â kââ-ré, gëve yè bör̂i tâwai êr̂ê, êr̂ê, na wê tö vè ubwa na o i kâmö, na mö tö vè ubwa i mèö mwâ. 34Avâr̂i gö êr̂ê yè-ve na gènyâ, êr̂ê, nè yè da tö yèri cî kani-â, aè nè yè yexèvè wîr̂î pâr̂â kââ-ré. 35Nè yèri nékö mâ bwêê jë, aè nè yè da tâwai yèri pâr̂â nô xi-nya.»

Dè Bâô Rhar̂i Rö Ré Tâwai Léé Bwêê jë

Mar 13.32-37; Luk 17.26-30,34-36

36«Aè ö nédaa mâ pè mèèxa ré, wè na yèri kâmö ka yè tâwai, aè cér̂é da tâwai bar̂ee na pâr̂â angéla rö rua nékö, na ûr̂û-ré bar̂ee na O, aè, na tâwai rhar̂i rö na Pevaa xi-nya. 37Nè yè pwa tëë na o i kâmö, nè yè ûr̂û nédaa i Noa. 38Wè tèi ö nédaa-ré, wè na mö ké yèri déé, aè cér̂é vi ara, mâ wâyö, mâ vi pè öyö, mâ vi nââ bwè, cêmè rèi ö nédaa-ré na vi ru rö léwé kwâ xi-e na Noa. 39Aè cér̂é da tö tâ néxâi na pâr̂â kâmö wânii, cêmè rua rèi nédaa né ké pwa i déé, na bör̂i rhau yèri-r̂é röi, nè yè ûr̂û-ré tëë na ké yè pwa i o i kâmö. 40Tèi ö nédaa-ré, wè cur̂u tö kaa mar̂a na kaar̂u kâmö, wè é yè pè dèxâ rai-r̂u, aè nè yè tâ ta-a na dèxâ. 41Kaar̂u duwè, wè cur̂u ber̂a bélé rö kaa ber̂a, é yè pè dèxâ rai-r̂u, aè nè yè tâ ta-a na dèxâ. 42Tö ökâré, tâ rhî na gëve, wè gëve da tâwai nédaa ré nè yè pwa rèi na ör̂ökau xe-ve. 43Tâ néxâi cé-a na gëve, wè nè yè wê tâwai na kaavûû wêê mwâ pè mèèxa ré nè yè pwa rèi na kâmö ka yè vi pâr̂â, wè nè yè tâ rhî na ce, aè, nè yè da kâyâi mwâ xi-e cè ki mâ vi ru rö-i. 44Tö ökâré, cuè tö gaamëë na gëve, wè nè yè tèi ö nédaa-ré na ke-ve yè da tâ néxâi rèi, wè nè yè pwa na o i kâmö.»

Kâmö Yar̂i Ka Avâr̂i Mâ Kâmö Yar̂i Ka Veevee

Luk 12.41-48

45«Âri kâmö yar̂i ka avâr̂i mâ ka gaamëë ré na pè tömâ-ê na ör̂ökau xi-e cè ki winô yè pâr̂â kâmö rö wêê mwâ xi-e, mâ vi wii êê ara yè-r̂é rèi dö dâ né ara? 46Na kau mâmâ na ko kâmö yar̂i ré, na ki pwa na ör̂ökau xi-e mâ tö rhûû-é na waa ûr̂û-ré. 47Avâr̂i gö êr̂ê yè-ve na gènyâ, nè yè pè tömâ-ê na ce cè ki ka vi winô né pâr̂â néki-e wânii. 48Aè nè yè êr̂ê na pwéé kâmö yar̂i ka yaané, êr̂ê: “Na mö ké yidöö na ör̂ökau xi-nya.” 49Na bör̂i jöwir̂i ya pâr̂â pa béé kâmö yar̂i xi-e, mâ ara, mâ wâyö, mâ bwéjé cér̂é pâi pa vi bwéjé. 50Nè yè bör̂i pwa na ör̂ökau i kâmö yar̂i ré, rèi nédaa ré nè yè da tâ néxâi rèi na ce, mâ na da tâ rhî rèi, 51nè yè bör̂i iivèmaii i-e, mâ nââ bwêê ré wê ki-e yè pâr̂â pâi pa vee, nè yè bör̂i tââ na ce rö-i mâ ke vè aʼ pèè wâ-ê.»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index