Search form

Matthieu 25

Yeyèè Né Pârör̂ö Powè Dowa

1«É yè waa yeyèè né mwâcir̂i xè nékö i pârör̂ö powè dowa, wè, cér̂é pè vidù pâr̂â mwââ kêmör̂u xé-r̂é cè ké-r̂é vi javirù cér̂é wi ré mö ké öyö. 2Wè, cér̂é vi mür̂ü na paxanii rai-r̂é, aè, cér̂é e na paxanii. 3Aè powè ré vi mür̂ü, wè cér̂é pè mwââ kêmör̂u xé-r̂é, aè cér̂é da pè jâr̂â élaiö-né. 4Aè bo powè ré e, wè cér̂é pè vidù jâr̂â rö dèxâ mwâ rhëë, mâ rö mwââ kêmör̂u xé-r̂é. 5Na mö ké yidöö na wi ré mö ké öyö, cér̂é bör̂i dâr̂âxur̂u mâ kur̂u vèiné. 6Bör̂i tèi goowé bwê, é bör̂i u, mâ êr̂ê: “Na wè pwa na wi ré mö ké öyö, gëve yè vi javirù vèâ.” 7Cér̂é bör̂i rhau tömâ rua röi na pâr̂â powè dowa, mâ waa e pâr̂â mwââ kêmör̂u xé-r̂é. 8Cér̂é bör̂i êr̂ê na bô powè-ré vi mür̂ü yè bô powè-ré e êr̂ê: “Nââ ké-vé xè-i bör̂i léé jâr̂â élaiö xe-ve, wè na dö mé na pâr̂â mwââ kêmör̂u xé-vé.” 9Cér̂é bör̂i êr̂ê na powè ré e, êr̂ê: “Aè; nè da pâr̂i-vé; aè na e na gëve vi pwa yèr̂i pâi ré vi rhöwö, mâ vi urhii ke-ve rö-i.” 10Cér̂é mö ké vi na ka vi rhöwö, na bör̂i pwa rhaadè-r̂é na wi ré mö ké öyö; cér̂é bör̂i rhau vi ru cér̂é powè dowa-ré kâ vè tö vâ yè bwêê né vi pè öyö, é bör̂i yâwîî mèö mwâ. 11Tèi nédèè ré, cér̂é bör̂i xa pwa na bör̂i powè dowa, mâ êr̂ê: “Ör̂ökau éé, cîî yè-vé.” 12Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é na ce, êr̂ê: “Avâr̂i gö êr̂ê yè-vé, êr̂ê, gö da tâwai-ve”. 13Tö ökâré, tâ rhî na gëve, wè, gëve da tâwai nédaa mâ pè mèèxa ré nè yè pwa rèi na o i kâmö.»

Yeyèè Né Parir̂i Kâmö Yar̂i

Luk 19.11-27

14«Wè, na virù na mwâcir̂i xè nékö mâ dèxâ kâmö ré vi na ka tö vè mwâi, na bör̂i aʼyè pâr̂â kâmö yar̂i xi-e, mâ vi wii yè-r̂é pâr̂â néki-e. 15Na bör̂i nââ yè dèxâ kâmö kanii taléna, aè na nââ kaar̂u yè dèxâ, aè na nââ rhaaxâ yè dèxâ, na bör̂i pâr̂i-r̂é, wè cér̂é yè mâ dè tâwai vidù. Na bör̂i vi na ka tö vè mwâi na ce. 16Na bör̂i vi na kâmö ré cëi kanii taléna, mâ vi urhii kanii taléna. 17Na bör̂i ûr̂û-ré bar̂ee na kâmö ré cëi kaar̂u, wè, na vi urhii tëë kaar̂u na ce. 18Aè, ö kâmö ré cëi rhaaxâ, wè, na vi kî néjë mâ kérui mwâné i ör̂ökau xi-e.»

19«Tèi nédèè pâr̂â nédaa ka wê pôr̂ô, na bör̂i pwa mi na ör̂ökau xé-r̂é, mâ vi tâwai pèci né-é rö pwar̂a-r̂é. 20Na bör̂i mi na kâmö ré cëi kanii taléna, mâ pè mi bar̂ee kanii taléna, mâ êr̂ê, êr̂ê: “Ör̂ökau, gè kâyâi yè-nya mâ xiréé kanii taléna, gè bör̂i tö rhûû, wè gö wê cowa urhii tëë kanii taléna vè béé.” 21Na bör̂i êr̂ê yè-è na ör̂ökau xi-e, êr̂ê: “Ëi, gèi kâmö yar̂i ka e mâ ka avâr̂i, gè avâr̂i i pâr̂â kââ ka duwê, gö yè pè tömâ-i yè pâr̂â kââ ka pôr̂ô, vi ru mi na ka vi or̂o i vi or̂o i ör̂ökau xi-i.” 22Na bör̂i mi bar̂ee na kâmö ré cëi kaar̂u taléna, mâ êr̂ê: “Ör̂ökau, gè kâyâi yè-nya mâ xiréé kaar̂u taléna, gè bör̂i tö rhûû, wè gö wê cowa urhii tëë kaar̂u taléna vè béé.” 23Na bör̂i êr̂ê yè-è na ör̂ökau xi-e, êr̂ê: “Ëi, gè kâmö yar̂i ka e mâ ka avâr̂i, wè, gè avâr̂i yè kaar̂u kââ, aè gö yè pè tömâ-i yè pâr̂â kââ ka pôr̂ô, vi ru mi na ka vi or̂o i vi or̂o i ör̂ökau xi-i.” 24Na bör̂i mi bar̂ee na kâmö ré cëi rha taléna, mâ êr̂ê: “Ör̂ökau, gö wê rhîâgür̂ü-i, wè gè kâmö ka mör̂ö na némèè-è, wè gè yiur̂u pâr̂â kââ ka é da nai xi-i, mâ gè ka vèâi pâr̂â kââ ka é da yer̂e xi-i. 25Gö bör̂i bar̂a, gö waa mâ kérui taléna xi-i rö néjë; bör̂i ökââ tëë néki-i mâ'”. 26Na bör̂i êr̂ê yè-è na ör̂ökau xi-e, êr̂ê: “Gè kâmö yar̂i ka yaané mâ ka rhauadè, gè wê rhîâgür̂ü-nya, êr̂ê, gö kâmö ka yiur̂u kââ ka é da nai xi-nya, mâ ka vèâi vè ki-nya kââ ka é da tâwai xi-nya? 27Tö ökâré, na e gè vi nââ mwâné xi-nya yè pâi ré vi rhöwö i mwâné, wè, cè ki wii na ki-nya mâ béé na ki göi pwa tëë. 28Tö ökâré, öxar̂a rai-e taléna, mâ nââ yè kâmö ré tö xar̂a pârör̂ö taléna. 29Wè é yè nââ rö yè pâr̂â kâmö ré wii na nékwêêr̂ê-r̂é, cè ki bâ vi örua rö pwar̂a-r̂é, aè ö kâmö ré yèri rai-e, wè, é yè bâ pè rai-e kââ ré yè wii rö pwar̂a-è. 30Aè yer̂e kâmö yar̂i ka rhauadè na ka orê, nè yè bör̂i tââ mâ ke vé aʼ pèè wâ-ê rö-i”».

Vi Rhôôr̂u Ka Taadè

31«Aè nè yè pwa na o i kâmö rö-i rhîrhér̂é xi-e, cér̂é pâr̂â angéla xi-e wânii, wè, nè yè cuè rö kaa per̂e xi-e ka rhîrhér̂é. 32É yè kâ vèâi vè rhaaxâ pâr̂â névâ wânii rö némèè-è. Nè yè bör̂i pârher̂e-r̂é, na ûr̂û kâmö ka vi târ̂î mutô, wè na vi pârher̂e mutô mâ nani. 33Na bör̂i nââ pâr̂â mutô rö é gaamëë xi-e, aè na nââ pâr̂â nani rö é dara xi-e. 34Na bör̂i êr̂ê na ör̂ökau yè pâr̂â kâmö ré tö é gaamëë xi-e, êr̂ê: “Mi na gëve, gëve pâr̂â kâmö ré na aʼvui ko-ve na Pevaa, wè cè ki wii yè-ve mwâcir̂i, wè é wê cowa kâ vè tö vâ vè cowa vè ki-ve, wè na rhavûû mâ' xiréé na é mö ké yùè kavèè bwêê jë. 35Wè gö mêr̂ê, gëve bör̂i nââ ara-nya; aè gö bar̂i wâyö, gëve bör̂i nââ wâyö-nya; gö kâmö ka döwöö, gëve bör̂i aʼyè-nya; 36gö rhéwèr̂è, gëve bör̂i nââ mêr̂ê-nya; gö pèii, gëve bör̂i vi rhâi-nya; gö tö mwâ pö kâmö, gëve bör̂i mi na ka cêmèèr̂i-nya.” 37Cér̂é bör̂i êr̂ê na pâr̂â kâmö pa târi, êr̂ê: “Ör̂ökau, gèvé tö rhûû-i rö-wè na gè mêr̂ê, gèvé bör̂i nââ arai? Mâ gè bar̂i wâyö, gèvé bör̂i nââ wâyö-i rö-wè? 38Aè gèvé tö rhûû-i rö-wè na gè kâmö ka döwöö, gèvé bör̂i aʼyè-i, mâ gè rhéwèr̂è, gèvé bör̂i nââ mêr̂ê-i rö-wè? 39Aè gèvé tö rhûû-i rö-wè na gè pèii, mâ gè tö mwâ pö kâmö, gèvé bör̂i vi na ka tö rhûû-i?” 40Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é na Ör̂ökau, êr̂ê: “Avâr̂i gö êr̂ê yè-ve ö ké waa xe-ve yè dèxâ pâdii-nya ka yar̂i aau rai pâi-â, wè gëve waa yè-nya bar̂ee.”»

41«Na bör̂i êr̂ê na ce yè pâr̂â kâmö ré tö é dara xi-e, êr̂ê: “Vi koa vèr̂i rai-nya, gëve pâi pa yerii, vèr̂i na gëve na kêmör̂u ka yè da mé, é wê cowa kâ vè tö vâ vè ki méavor̂a mâ pâr̂â angéla xi-e. 42Wè gö mêr̂ê, gëve bör̂i da nââ ara-nya; gö bar̂i wâyö, gëve bör̂i da pè wâyö-nya; 43gö kâmö döwöö, gëve bör̂i da aʼyè-nya; gö rhéwèr̂è, gëve bör̂i da nââ mêr̂ê-nya; gö pèii mâ gö tö mwâ pö kâmö, gëve bör̂i da mi na ka pwa yèr̂i-nya.” 44Cér̂é bör̂i êr̂ê yè-è, êr̂ê: “Ör̂ökau gèvé tö rhûû-i rö-wè na gè mêr̂ê, mâ gè bar̂i wâyö, mâ gè kâmö döwöö, mâ gè rhéwèr̂è, mâ gè pèii, mâ gè tö mwâ pö kâmö, gèvé bör̂i da nââbéé köwi-i?” 45Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é na ce, êr̂ê: “Avâr̂i gö êr̂ê yè-ve na gènyâ, êr̂ê, ö ké da waa xe-ve yè dèxâ kâmö ka yar̂i bo rai pâi-â, wè, gëve da waa yè-nya bar̂ee.” 46Aè cér̂é yè vi na ka tö yerii ka da tâwai yèri na pâi-ré, aè pâr̂â kâmö pa târi, wè cér̂é yè vi na ka tö mör̂u ka yè da tâwai yèri.»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index