Search form

Matthieu 26

Pâi Pa Vi Winô Cér̂é Mèyè Cè Ki Yö Vè Mii Ièsu

Mar 14.1,2; Luk 22.1,2; Ioan 11.45-53

1Na wê êr̂ê röi pâr̂â nô ré na Ièsu, na bör̂i êr̂ê yè pâr̂â pâi pa pâgür̂ü xi-e, êr̂ê: 2«Gëve wê tâwai, êr̂ê, na mö kaar̂u nédaa na Paséka, aè é yè ârui o i kâmö cè ki mâ yömör̂ui-e.»

3Cér̂é bör̂i vi kâ vèâi-r̂é na pâi pa winô i pâi pa nâânévâ, mâ pâi pa yu ga, mâ pâr̂â pâi béâr̂i né névâ rö mwâ i dèxâ wi ka vi winô i pâi pa nâânévâ, néé-é na Kaifa, 4mâ vi êr̂ê nô né ké yè tuwir̂i Ièsu rö-i vi ârui cè ké-r̂é yö vè mii-e. 5Cér̂é bör̂i êr̂ê, êr̂ê: «Nè da tö-i nédaa né bwêê, wè, wii pôr̂ô na nô.»

Na Rhèi Gwâ Ièsu I Rhëë Ka Borhêê Na Dèxâ Bwè

Mar 14.3-9; Ioan 12.1-8

6Na tö Bétani na Ièsu, rö mwâ i Simona ka kö pâr̂ê. 7Na bör̂i mi wa-è na dèxâ bwè xar̂a dèxâ rhëë pèyaa uè ka rhîrhér̂é, ka rhâri i borhêê ka kau na pè urhii, na bör̂i piyöwîî rö gwâ-ê na mö ké cuè cè ki ara. 8Cér̂é bör̂i tö rhûû-é na pâr̂â pâi pa pâgür̂ü, cér̂é bör̂i rhôê xi-e, mâ êr̂ê: «Na kâgayu xi-yé? 9É yè rhöwöi mâ', nè yè bör̂i dö kau na pè urhii na ki mâ nââ yè pâi pa rhauadè!»

10Na bör̂i tâwai-r̂é na Ièsu, mâ êr̂ê yè-r̂é, êr̂ê: «Gëve aʼvè yaané xi-yé bwè-a na waa nêr̂ê ka e yè-nya? 11Tö ökâré, nè yè dè bâ tö gëve pâr̂â pa rhauadè, aè gènyâ, wè, gö yè da tö vè mwââ rö pwar̂a-ve. 12Wè ö ké piyöwîî xi-e rhëë pèyaa uè ka rhîrhér̂é rö kar̂ö-nya, wè, na waa vè némui-nya na ka kérui-nya. 13Avâr̂i gö êr̂ê yè-ve na gènyâ, êr̂ê é yè vi vaa i vi rherhî ka e rö-a bwêê jë, wè é yè êr̂ê vèa bar̂ee ké waa i bwè-a cè ki pè tâ néxâi-e.»

Na Tö Vâ Na Juda Cè Ki Ârui Ièsu Yè Pâi Pa Vi Winô I Pâi Pa Nâânévâ

Mar 14.10,11; Luk 22.3-6

14Na bör̂i vi na dèxâ kâmö rai pâi pa pârör̂ö na ma kaar̂u, néé-é na Juda Iskariot, mâ i vi cêmèèr̂i pâi pa winô i pâi pa nâânévâ, 15mâ êr̂ê yè-r̂é, êr̂ê: «Gëve yè mâ nââ ki-nya-yé na göi vi na ka ârui-e yè-ve?» Cér̂é bör̂i nââ yè rha kâmö mwâné na mâ pârör̂ö. 16Bör̂i tèi nédèè nédaa-ré, na bör̂i vi mèyè wêyê né ké yè ârui-e.

Na Cëi Paséka Na Ièsu Vèr̂i Pâi Pa Pâgür̂ü Xi-E

Mar 14.12-21; Luk 22.7-14,21-23; Ioan 13.21-30

17Tèi nédaa ka baayê, nédaa né kâi var̂awa ka yèri lévèn rö-i, cér̂é bör̂i mi wa Ièsu na pâr̂â pâi pa pâgür̂ü xi-e, mâ êr̂ê yè-è, êr̂ê: «Âri wêê mwâ ré gè rhî vè e cè ké-vé vi na ka nyââmöi cè ki ka vi ara xi-i rèi nédaa né Paséka?» 18Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é na ce, êr̂ê: «Gëve vi na névâ, mâ pwa yèr̂i dèxâ kâmö, mâ êr̂ê yè-è, na êr̂ê mi na kâmö ka vi pur̂â, êr̂ê: “Na wê tö vè ubwa na nédaa né ké yè waa Paséka xi-nya rö pwar̂a-i, gèvé pâr̂â pâi pa pâgür̂ü xi-nya.”» 19Cér̂é bör̂i waa kââ ka é êr̂ê i Ièsu yè-r̂é na pâr̂â pâi pa pâgür̂ü, mâ kâ vè tö vâ Paséka.

20Na bör̂i wê rhêêrè, cér̂é bör̂i cuè vè rhaaxâ rö taapër̂ë, cér̂é pâi pa pârör̂ö na ma kaar̂u. 21Cér̂é bör̂i mö ké rhavûû ara, na bör̂i êr̂ê yè-r̂é na ce, êr̂ê: «Gö êr̂ê avâr̂i yè-ve, êr̂ê, nè yè ârui-nya na dèxâ rai-ve.» 22Cér̂é bör̂i vipââr̂i na cér̂é, mâ rhavûû ké dè vi êr̂ê vidù yè-è mâ êr̂ê: «Ör̂ökau, wîr̂î-ré, gènyâ?» 23Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é na ce, êr̂ê: «Ö kâmö ré rhau löö gövu êê ara rö kaméâ, wè wi-ré yè ârui-nya. 24Nè yè wê vi na o i kâmö, wè é wê yu mâ'. Aè aauu mwêê ö kâmö ré yè ârui o i kâmö! É yè da ër̂i-e mâ', wè nè dè e yè-è.» 25Na bör̂i êr̂ê yè-è na Juda, wi-ré ârui-e, êr̂ê: «Kâmö ka vi pur̂â éé, wîr̂î gènyâ?» Na bör̂i êr̂ê yè-è na Ièsu: «Üüwa, ö kââ-ré gè dè êr̂ê.»

Pè maaxé

Mar 14.22-26; Luk 22.14-22; 1Kor 11.23-25

26Cér̂é bör̂i mö ké ara, na bör̂i pè var̂awa na Ièsu mâ ëi, mâ kâvii, mâ nââ yè pâr̂â pâi pa pâgür̂ü, mâ êr̂ê, êr̂ê: «Pè vèr̂i, mâ ara, ökâré kar̂ö-nya.» 27Na bör̂i pè bar̂ee mwâ wâyö na ce, mâ ëi, mâ nââ yè-r̂é, mâ êr̂ê: «Rhau wâyö röi na gëve. 28Ökâré war̂a xi-nya, vi kîbô né nâânévâ ka mö ké döwöö é piyöwîî vè ki pâr̂â kâmö pa pôr̂ô pè cöö nô ka yaané. 29Gö yè da wâyö tëë pwêê viné-a kwéyë rua rèi nédaa ré gö yè mâ wâyö tëë rèi ka mö ké döwöö, gèré vèâ rö mwâcir̂i i Pevaa.» 30Cér̂é wê cowa rhe i rhe, cér̂é bör̂i vi na gwêêwè né Élaiö.

Na Êr̂ê Baayê Na Ièsu Ké Yè Yiâwîî-E I Pètèru

Mar 14.27-31; Luk 22.31-34; Ioan 13.36-38

31Na bör̂i êr̂ê na Ièsu, êr̂ê: «Gëve yè rhau virai-nya röi rèi bwê-a, wè na pûû-é na gènyâ; wè é wê cowa yu mâ, êr̂ê: Gö yè ya kâmö ré târ̂î mutô, nè yè bör̂i mâi vi bwir̂i na pâr̂â mutô. 32Aè gö yè bör̂i mör̂u tëë, mâ tâ vi baayêr̂î-ve na Galilé, aè gëve yè mâ wê mi rhaadè-nya na gëve.» 33Na bör̂i êr̂ê yè-è na Pètèru, êr̂ê: «Cér̂é yè rhau paxè-r̂é röi na pâi-â, wè na pûû-é na gèi, aè gènyâ wè gö yè da paxè-nya.» 34Na bör̂i êr̂ê yè-è na Ièsu, êr̂ê: «Avâr̂i gö êr̂ê yè-i, êr̂ê, gè yè karir̂i vi yiâwîî-nya rèi bwê-a, rèi ar̂èè da tö ya i méyë.» 35Na bör̂i êr̂ê yè-è na Pètèru êr̂ê: «Göru yè mâ dè rhau mé vèâ, wè gö yè da yiâwîî-i aau.» Cér̂é êr̂ê ûr̂û-ré bar̂ee na pâr̂â pâi pa pâgür̂ü xi-e.

Pwaér̂ö I Ièsu Rö Gétésémané

Mar 14.32-42; Luk 22.39-46

36Na bör̂i vi cér̂é Ièsu na dèxâ kaa yi mwâ, néé-é na Gétésémané, na bör̂i êr̂ê yè pâr̂â pâi pa pâgür̂ü xi-e, êr̂ê: «Cuè wir̂i ra na gëve, wè gö yè vi wîr̂î na ka pwaér̂ö.» 37Na bör̂i paur̂u Pètèru na ce, mâ dulè Zébédaio, na bör̂i rhavûû ké yéé xi-e, mâ nénââwêr̂ê vè kau. 38Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é na ce, êr̂ê: «Na nénââwêr̂ê vè kau na ko-nya, gö ûr̂û ka yè mé; cuè ria rö-a na gëve cè ki rhau tâ rhî gèré-nya.» 39Na bör̂i ré pwêr̂ê vèr̂i vee rai-r̂é, mâ tâ nôô ria, mâ pwaér̂ö mâ êr̂ê: «Pevaa éé, é yè tâwai, na e na ki mâ pè vèr̂i rai-nya mwâ wâyö-a! Aè koa yè waa ka é rhî vè e xi-nya, aè dè waa rhî vè e xi-i.» 40Na bör̂i mi tëë na ce na pwar̂a pâr̂â pâi pa pâgür̂ü, mâ tö rhûû-r̂é, na cér̂é kur̂u, na bör̂i êr̂ê yè Pètèru, êr̂ê: «Gëve wêr̂êi, gëve da tâwai rhau tâ rhî gèré-nya rèi rhaaxâ pè mèèxa! 41Tâ rhî na gëve, mâ pwaér̂ö, cè ke-ve mör̂ö rai yeyèè, wè na rhî vè e na ko, aè na yör̂a na kar̂ö.»

42Na bör̂i dè vi tëë na ce na ka pwaér̂ö, mâ êr̂ê: «Pevaa éé, é yè da tâwai pè rai-nya mwâ wâyö-a, wè gö yè dè wâyö, aè dè waa ka é rhî vè e xi-i.» 43Na bör̂i mi tëë bar̂ee na ce, mâ tö rhûû-r̂é mwâr̂â na cér̂é kur̂u tëë, wè cér̂é dâr̂âxur̂u. 44Na bör̂i virai-r̂é tëë mwâr̂â na ce, mâ vi karir̂i vi waa ar̂ii, mâ bâ êr̂ê rö rhaaxâ nô. 45Na bör̂i mi wa tëë pâr̂â pâi pa pâgür̂ü xi-e, mâ êr̂ê yè-r̂é, êr̂ê: «Wê kur̂u na gëve, mâ tâ mui! Tö rhûû, na wê tö vè ubwa na pè mèèxa, né ké yè ârui o i kâmö i néxar̂a â pâr̂â kâmö pa yaané. 46Tömâ rua na gëve, gèré vi, wè tö rhûû, na wê vi vè ubwa mi na kâmö ré yè ârui-nya.»

Ké Tuwir̂i Ièsu

Mar 14.43-50; Luk 22.47-53; Ioan 18.3-12

47Na mö ké tëvë ûr̂û-ré na Ièsu, tö rhûû, na bör̂i pwa na Juda, béé pâi pa pârör̂ö na ma kaar̂u, cér̂é bör̂i pâi pa pôr̂ô yéyé, na cér̂é kââ o taua mâ pâr̂â dö o, wè, cér̂é rai pâi pa winô i pâi pa nâânévâ, mâ pâr̂â pa béâr̂i né névâ. 48Wi-ré ârui-e, wè na wê cowa êr̂ê yè-r̂é pètâbâ, êr̂ê: «Ö kâmö ré gö yè ji vè biö, wè wi ré-ré, gëve yè bör̂i tuwir̂i-e.» 49Na bör̂i vi vè ubwa i Ièsu na ce, mâ êr̂ê yè-è, êr̂ê: “Rabbi”, mâ ji vè biö rö xi-e. 50Na bör̂i êr̂ê yè-è na Ièsu, êr̂ê: «Wi ker̂e-nya éé, waa vi bèr̂éé kââ ré gè mi na ka waa rö-a.» Cér̂é bör̂i vi vè ubwa i-e, mâ yùù köwi-r̂é rö-i Ièsu mâ tuwir̂i-e. 51Aè tö rhûû dèxâ kâmö ker̂e pâi ré tö cér̂é Ièsu, wè na tùr̂ùyè o taua xi-e, mâ rhau dèxâ wi kâmö yar̂i i wi ka winô i pâi pa nâânévâ, na bör̂i yöör̂u dèxâ böödê-ê. 52Na bör̂i êr̂ê yè-è na Ièsu, êr̂ê: «Nââ tëë o taua xi-i rö mwââ-ê, wè pâi ré pè o taua, wè cér̂é yè dè mé xè-i o taua. 53Na wêr̂êi, gè tâ néxâi êr̂ê, gö yè da tâwai pëër̂ii yè Pevaa, xina, nè yè bör̂i nôâ mi ua-nya pâr̂â angéla pa pôr̂ô yéyé rai pârör̂ö na mâ kaar̂u cî angéla. 54Aè é yè bör̂i yexèvè tâîî pâr̂â ka yu mâ' xiréé? Êr̂ê, na e na ki yè dè ûr̂û-ré.» 55Tèi ö nédaa-ré, na bör̂i êr̂ê na Ièsu yè pâr̂â kâmö pa pôr̂ô yéyé, êr̂ê: «Gëve pè mi pâr̂â o taua, mâ pâr̂â dö o, mâ tuwir̂i-nya, wè, gö ûr̂û kâmö ka pâr̂â? Aè, gèré tö vèa yawi rö mwâ ka ar̂ii, mâ vi pur̂â, gëve bör̂i da tuwir̂i-nya. 56Aè é rhau waa ûr̂û-ré, cè ki rhau yexèvè ka yu mâ' i pâr̂â pérövéta.» Cér̂é bör̂i kâyâi-e na pâr̂â pâi pa pâgür̂ü mâ ör̂ö.

Na Tömâ Na Ièsu Rö Kaa Vi kâ Vèâi Ka Kau

Mar 14.53-65; Luk 22.63-71; Ioan 18.13-14,19-24

57Aè pâi ré tuwir̂i Ièsu, wè, cér̂é yörhèè-è yè Kaifa, wi ka winô i pâi pa nâânévâ, cér̂é bör̂i vi kâ vèâi-r̂é na pâi pa yu ga, mâ pâr̂â pâi béâr̂i. 58Aè Pètèru, wè na vi yidöö rhaadè Ièsu na mwâ caxé i wi ka vi winô i pâi pa nâânévâ, na bör̂i vi ru, mâ tö cér̂é pâr̂â kâmö yar̂i rö-i, na ka tö rhûû léé. 59Aè pâi pa winô i pâi pa nâânévâ mâ pâi pa rhôôr̂u nô wânii, wè cér̂é vi mè dèxâ kâmö ka yè vee i Ièsu cè ki mâ yö vè mii-e. 60Cér̂é bör̂i mè vè yèri, aè cér̂é pôr̂ô rö na pâi pa mö ké pwa na ka veevee i e. 61Tèi ö nédaa-ré, wè, cur̂u bör̂i pwa na duö kâmö ré yè vee i-e, cur̂u bör̂i êr̂ê, êr̂ê: «Na êr̂ê na ö wi-ré, gö tâwai ké yè rhètia mwâ ka ar̂ii i Bâô, mâ pè tömâ tëë rèi pèkarir̂i nédaa.» 62Na bör̂i tömâ rua na wi ka vi winô i pâi pa nâânévâ, mâ êr̂ê yè Ièsu, êr̂ê: «Gè yè xö aʼcëi-r̂é? Âri nô ré cér̂é êr̂ê yè-i?» 63Na bör̂i tâwâdê na Ièsu. Na bör̂i êr̂ê yè-è na wi ka winô i pâi pa nâânévâ, êr̂ê: «Gö yè kîbô yè-i rö Bâô ka mör̂u, cè gèi êr̂ê vèa yè-vé ka tâ mwér̂é, êr̂ê, gèi Kérisö, O i Bâô?» 64Na bör̂i êr̂ê yè-è na Ièsu, êr̂ê: «Ökâré gè wê dè êr̂ê, aè, avâr̂i gö êr̂ê yè-ve na gènyâ, êr̂ê, gëve yè tö rhûû o i kâmö na ki cuè rö é gaamëë i Bâô ka ar̂inadö, mâ nè yè vi ria mi rö léwé pâr̂â kö mi xè nékö.» 65Na bör̂i rhètia mêr̂ê-ê na kâmö ka vi winô i pâi pa nâânévâ, mâ êr̂ê: «Na wê cowa ké tëvë pè kau-é yè Bâô; cè-yé tëë na ké yè kââr̂â i-e? Tö rhûû, gëve wê dè rhau pwêr̂ê xina na tëvë pè kau-é yè Bâô? 66Aè jië na wêê nénââ xe-ve?» Cér̂é bör̂i êr̂ê yè-è êr̂ê: «Na e na ki mé.» 67Cér̂é bör̂i yiwâr̂i ö némèè-è, mâ dèi-e, aè, cér̂é jâxai-e na bör̂i, mâ êr̂ê yè-è, êr̂ê: 68«Kérisö, êr̂ê yè-vé waanawê wîr̂î ré dèi-i?»

Na Vi Yiâ I Ièsu Na Pètèru

Mar 14.66-72; Luk 22.54-62; Ioan 18.15-18,25-27

69Aè na cuè rö kaa vi puyo tö némwâ caxé na Pètèru, na bör̂i vi vè ubwa i-e na dèxâ bwè dowa, mâ êr̂ê yè-è, êr̂ê: «Gèi ré tö göu bar̂ee yawi Ièsu rö Galilé.» 70Na bör̂i vi yiâ na ce rö némèè-r̂é wânii, mâ êr̂ê: «Gö da tâwai nô ré gè êr̂ê.» 71Na bör̂i vi rua na ce na bar̂aadè, na bör̂i tö rhûû-é tëë mwâr̂â na dèxâ bwè, mâ êr̂ê yè-è, êr̂ê: «Wi ré tö cur̂u bar̂ee Ièsu-a rö Nazarèt.» 72Na bör̂i vi yiâ tëë mwâr̂â na ce mâ kîbô mâ êr̂ê, êr̂ê: «Gö da tâwai ö wi-ré.» 73Na bör̂i da tö vè mwââ, cér̂é bör̂i pwa na pâr̂â kâmö mâ vi vè ubwa i-e, mâ êr̂ê yè Pètèru, êr̂ê: «Avâr̂i gè wi ker̂e-r̂é, wè na pè tö vèa-i na ar̂èwa-i.» 74Na bör̂i rhavûû vi yiâ vè mör̂ö, mâ êr̂ê, êr̂ê: «Gö da tâwai ö wi-ré!» Na bör̂i ya na méyë. 75Na bör̂i cê tâ néxâi na Pètèru nô ré na êr̂ê yè-è mâ na Ièsu, «Gè yè karir̂i vi yiâwîî-nya na ki da tö ya na méyë.» Na bör̂i tù rua na ce mâ tââ nénââwêr̂ê.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index