Search form

Matthieu 27

É Rhéxar̂a Ièsu Yè Pilato

Mar 15.1; Luk 23.1,2; Ioan 18.28-32

1Bör̂i tèi mélöö, wè cér̂é vi êr̂ê nô né ké yè yö vè mii Ièsu na pâi pa winô i pâi pa nâânévâ, mâ pâr̂â pâi béâr̂i né névâ. 2Aè cér̂é wê cowa pöi-e, cér̂é bör̂i yörhèè-è, mâ kâyâi-e yè Pilato, wè dè gavana na ce.

Pèii Mé I Juda

Apos 1.16-20; Zak 11.12,13

3Na bör̂i tâwai na Juda, wi ré ârui Ièsu, êr̂ê, é yè rhôôr̂u-é, na bör̂i vipââr̂i, mâ rhiè tëë rha kâmö mwâné na ma pârör̂ö yè pâi pa winô i pâi pa nâânévâ, mâ pâr̂â pâi béâr̂i. 4Na êr̂ê, yè-r̂é, êr̂ê: «Aau, gö wê yaané, wè gö ârui war̂a ka da yaané.» Cér̂é bör̂i êr̂ê yè-è, êr̂ê: «Na bör̂i tâîî yè-vé? Dè nêr̂ê-i.» 5Na bör̂i yer̂e virai pâr̂â mwâné-ré na ce rö léwé mwâ ka ar̂ii, na bör̂i tù rua mâ vi mâ vi yiwé. 6Cér̂é bör̂i pè pâr̂â mwâné-ré na pâi pa winô i pâi pa nâânévâ, mâ êr̂ê, êr̂ê: «Na da e na ki mâ nââ rö mwâ kwââvâr̂â, wè, na mwâné pè urhii war̂a.» 7Cér̂é bör̂i vi êr̂ê nô né-é, cè ké-r̂é urhii néjë rai dèxâ kâmö ka vi ja kë, cè ki kaa vi uyû i pâi pa döwöö. 8É bör̂i ye néé néjë-ré, «Néwar̂a» kwéyë rua xina. 9Na bör̂i yexèvè nô ré na êr̂ê mâ' na Iérémia pérövéta, êr̂ê: «Cér̂é pè rha kâmö mwâné na ma pârör̂ö, pè urhii ö kâmö ré é wê êr̂ê, êr̂ê nè yè pè urhii yè-è, wè cér̂é wê dâ mâ' xè-i pâi xè Israèl; 10é nââ mâ cè ki pè urhii néjë i kâmö ré ja kë, na ûr̂û ka é vi câwâ i Ör̂ökau yè-nya.»

Na Ërëwaa Ièsu Na Pilato

Mar 15.2-5; Luk 23.3-5; Ioan 18.33-38

11Na bör̂i tömâ na Ièsu rö némèè gavana, na bör̂i ërëwaa-è na gavana, êr̂ê: «Gèi ré Ör̂ökau i pâi xè Juda?» Na bör̂i êr̂ê yè-è na Ièsu, êr̂ê: «Ö kââ-ré gè wê dè êr̂ê.» 12Aè cér̂é vi kââr̂â i-e bar̂ee na pâi pa winô i pâi pa nâânévâ mâ pâr̂â pâi béâr̂i, na bör̂i tâwâdê na ce. 13Na bör̂i êr̂ê yè-è na Pilato, êr̂ê: «Gè tâwâdê xi-yé? Gè da pwêr̂ê pâr̂â nô ka pôr̂ô ré cér̂é vi kââr̂â i-i wa?» 14Na bör̂i da aʼcëi-e i dèxâ nô na ce, na bör̂i vi buèi na gavana.

É Yè Yö Vè Mii Ièsu

Mar 15.6-15; Luk 23.13-25; Ioan 18.39--19.16

15Wè ké waa i gavana rö pâr̂â némwââ bwêê né Paséka, wè na bâ cöö rha kâmö ka é pö yè pâr̂â pa rhî vè e-é. 16Ökâré dèxâ kâmö ka mâʼ na rhenô, néé-é na Barabas. 17Cér̂é wê cowa vi kâ vèâi-r̂é, na bör̂i êr̂ê yè-r̂é na Pilato, êr̂ê: «Wîr̂î ré gëve rhî vè e-é cè göi cöö-è yè-ve? Barabas ra Ièsu, é ye néé-é Kérisö?» 18Wè na wê rhî tâwai-r̂é na Pilato, êr̂ê, cér̂é wê kâyâi-e xè-i ké vi yar̂ii xé-r̂é. 19Na wê cuè rö kaa vi rhôôr̂u nô, na bör̂i vi tùr̂ù yè-è na bwè xi-e, cè ki mâ vi êr̂ê yè-è, êr̂ê: «Koa yè waa kââ yè kâmö ré târi, wè na pôr̂ô na pâr̂â kââ ré gö ngëxër̂i yè-è.»

20Aè pâi pa winô i pâi pa nâânévâ, mâ pâr̂â pâi béâr̂i, wè cér̂é yùù vè koyo pâr̂â kâmö pa pôr̂ô yéyé cè ké-r̂é pëër̂ii Barabas, aè é yè yö vè mii Ièsu. 21Na bör̂i ërëwaa-r̂é na gavana: «Gëve rhî vè e ya rai-r̂u, cè göi cöö-è yè-ve?» Cér̂é bör̂i êr̂ê yè-è, êr̂ê: «Barabas!» 22Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é na Pilato, êr̂ê: «Ö jië na kââ ré gö yè waa yè Ièsu, é ye néé-é Kérisö?» Cér̂é bör̂i aʼcëi-e, mâ êr̂ê yè-è, êr̂ê: «Pè cevè-è rö sataurö!» 23Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é na ce, êr̂ê «Jië na nô ka yaané ka é waa xi-e?» Cér̂é bör̂i êr̂ê vè mör̂ö vidii, êr̂ê: «Pè cevè-è rö sataurö.» 24Na bör̂i tâwai na Pilato, êr̂ê, cér̂é yè da pwêr̂ê-ê, wè, na wê pôr̂ô bar̂ee na vi caawîî-r̂é, na bör̂i pè rhëë na ce, mâ gââ köwi-e rö némèè-r̂é wânii, mâ êr̂ê, êr̂ê: «Na dè yèri ki-nya xè-i war̂a i kâmö ka târi-a.» 25Cér̂é bör̂i rhau êr̂ê yè-è röi na pâr̂â kâmö wânii, êr̂ê: «Na e na ki tö bwêêwé-vé vèa pâr̂â pâlè-vé na war̂a xi-e!» 26Na bör̂i cöö Barabas na ce, mâ nââ-ê yè-r̂é; aè é wê cowa kujir̂è Ièsu, na bör̂i wê kâyâi-e yè-r̂é, cè ké-r̂é wê dawir̂i-e mâ pè cevè-è rö sataurö.

Cér̂é Rhônô i Ièsu Na Pâr̂â Kâmö Né Paa

Mar 15.16-20; Ioan 19.1-3,16

27Cér̂é bör̂i wê pè Ièsu na pâr̂â paa i gavana, mâ nââ-ê rö mwâ i ör̂ökau mâ vi kâ vèâi-r̂é yè-è rö-i. 28Cér̂é bör̂i cuu virai mêr̂ê-ê, mâ pè cur̂i-e i dèxâ cur̂i ka mii aau. 29Cér̂é bör̂i waa bör̂i dee kavita vè bwaar̂a, mâ pè bar̂i-e i, mâ nââ bèè udövi rö néxar̂a â-ê é gaamëë, cér̂é bör̂i yùù béé â-r̂é rö némèè-è, mâ rhônô i-e, mâ êr̂ê yè-è, êr̂ê: «Rhaiba, ör̂ökau i pâi xè Juda!» 30Cér̂é bör̂i yiwâr̂i ö-è, mâ pè bèè udövi mâ rhau gwâ-ê. 31Cér̂é bör̂i wê cowa ké rhônô i-e xé-r̂é, cér̂é bör̂i wê cuu tëë rai-e mêr̂ê-ê, mâ pè cur̂i-e tëë i pâr̂â dö mêr̂ê-ê, cér̂é bör̂i yörhèè-è cè ké-r̂é dawir̂i-e mâ pè cevè-è.

É Wê Pè Cevè Ièsu Rö Sataurö

Mar 15.21-32; Luk 23.26-43; Ioan 19.17-27

32Cér̂é bör̂i wê tù rua mâ tö rhûû dèxâ wi mi xè Kurini, néé-é na Simona, cér̂é bör̂i êr̂ê yè-è, êr̂ê, ki tö vi kââ sataurö i Ièsu. 33Cér̂é bör̂i pwa rö dèxâ kaa yi mwâ néé-é na Golgota: «Ökââ nô-né, kaa töö i për̂ë gwâ.» 34Cér̂é bör̂i bevèâi vè rhaaxâ viné mâ pèèmèrè, mâ pè wâyö-è, na bör̂i néwâ na ce, na bör̂i viö rai wâyö.

35Cér̂é bör̂i pè xi-e, mâ dawir̂i-e, mâ pè cevè-è rö sataurö, cér̂é bör̂i vi wii pâr̂â mêr̂ê-ê, mâ vi yai mêr̂ê-ê, cè ki yexèvè ö nô ré na êr̂ê mâ' na pérövéta: “Cér̂é vi wii yè-r̂é pâr̂â mêr̂ê-nyâ, aè cér̂é vi yai cur̂i xi-nyâ.” 36Cér̂é bör̂i tö-a vi puyo tö rhûû-é. 37Cér̂é bör̂i nââ rö é rua né gwâ-ê ké vi kââr̂â i-e, é yu ûr̂û-â, êr̂ê: «Ökâré Ièsu, Ör̂ökau i pâi xè Juda.» 38Cér̂é bör̂i rhau pè cevè-r̂é vèa kaar̂u kâmö dua pâr̂â, dèxâ rö ékar̂aè é gaamëë xi-e, aè dèxâ rö ékar̂aè é dara xi-e.

39Aè pâr̂â kâmö pa mö ké pwa, cér̂é bör̂i vi vè ubwa i-e, mâ rhônô i-e, mâ rhùr̂ùù gwâ-r̂é yè-è, 40mâ êr̂ê yè-è: «Gèi kâmö ré êr̂ê, êr̂ê, gè yè rhètia mwâ ka ar̂ii mâ pè tömâ tëë rèi pèkarir̂i nédaa, pè mör̂u-i! Gè yè o i Bâô na gèi, vi ria mi xè-i sataurö ré é!» 41Cér̂é bör̂i êr̂ê ûr̂û-ré bar̂ee na pâi pa winô i pâi pa nâânévâ mâ pâi pa yu ga, mâ pâr̂â pâi béâr̂i, wè cér̂é rhônô i, mâ êr̂ê: 42«Na pè mör̂u bör̂i kâmö na ce, aè na da tâwai pè mör̂u-é! Nè yè ör̂ökau i pâi xè Israèl na ce, na e na ki vi ria mi xè-i sataurö, gèré yè bör̂i tâ néwèi-e. 43Na tâ néwèi Bâô na ce; na e na ki pè mör̂u-é xina na Bâô, na ki rhî vè e-é. Wè na wê cowa êr̂ê, êr̂ê: “Gènyâ-a o i Bâô.”» 44Aè dui dua pâr̂â ré é rhau pè cevè-r̂é vèâ rö sataurö, wè cur̂u aʼvè yaané-é bar̂ee.

Pèii Mé I Ièsu

Mar 15.33-41; Luk 23.44-49; Ioan 19.28-30

45Na bör̂i rhavûû orê na névâ wânii rèi goowé karèè cêmè rèi tè ye-a i mèèxa. 46Tèi tè ye-a i mèèxa, na bör̂i aʼvè kau na Ièsu, mâ êr̂ê, êr̂ê: «Éli, Éli, léma sabakatani!» Ökââ nô-né, «Bâô xi-nya, Bâô xi-nya mwêê, gè wê kâyâi-nya xi-yé?» 47Cér̂é bör̂i tö pwêr̂ê-ê na bör̂i kâmö paxa tömâ rö-i, cér̂é bör̂i êr̂ê, êr̂ê: «Na aʼyè Éli!» 48Na bör̂i rhâmâ na dèxâ kâmö rai-r̂é mâ pè rha pè jii rhëë mâ löö rö kââ ka némwâ, mâ nââ rö böömèè bèè udövi, mâ pè wâyö-è. 49Cér̂é bör̂i êr̂ê na bör̂i kâmö rai-r̂é, êr̂ê: «Wè kâyâi-e, cè gèré tö rhûû-é, na ûr̂û ka yè pwa na Éli na ka pè mör̂u-é!»

50Na bör̂i cowa na dèxâ ké vi aʼvè kau i Ièsu, na bör̂i wê kâyâi ko-é na ce. 51Aè tö rhûû mwââlöö pè cirher̂e mwâ ka ar̂ii, wè, é rhètia mi xè rua cêmè rö bwêê jë, mâ na keerher̂e bar̂ee na bwêê jë, mâ mee na pâr̂â pèyaa, 52mâ cîî na pâr̂â kaa vi uyû, aè na pôr̂ô yéyé na kar̂ö pâr̂â kâmö paxa ar̂ii pa mé, wè cér̂é wê mör̂u tëë. 53Mâ tömâ rua xè pâr̂â kaa vi uyû, tèi nédèè ké mör̂u tëë xi-e, mâ vi ru rö névâ ka ar̂ii, cér̂é bör̂i tö vèa yè pâr̂â kâmö pa pôr̂ô yéyé. 54Aè na tö cér̂é kénéturio na bör̂i kâmö pa târ̂î Ièsu, wè cér̂é wê tö rhûû kangarè, mâ pâr̂â kââ ré tö vèa yè-r̂é, cér̂é bör̂i cê bar̂a vè kau, mâ êr̂ê, êr̂ê: «Avâr̂i, na o i Bâô na wi-a.» 55Aè ökâré bar̂ee bör̂i powè pa pôr̂ô, wè cér̂é rhî vè kèèuu yè Ièsu, wè cér̂é wê vi ua-è mi xè Galilé, cè ki kâmö yar̂i xi-e. 56Aè cér̂é tö pwar̂a-r̂é na Maria Magadaléna, mâ Maria pâni Iakobo mâ Ioséfa, mâ pâni dulè Zébédaio.

É Nââ Ièsu Rö Dèxâ Kaa Vi Uyû

Mar 15.42-47; Luk 23.50-56; Ioan 19.38-42

57Na bör̂i wê rhêêrè, na bör̂i pwa na dèxâ kâmö xè Arimatéa, ka kigör̂ödiwi e, néé-é na Ioséfa, ökâré dèxâ kâmö ka pwêr̂êwaa Ièsu. 58Na bör̂i vi cêmèèr̂i Pilato mâ pëër̂ii yè-è kar̂ö Ièsu. Na bör̂i yakoa na Pilato cè ki mâ nââ yè-è. 59Na bör̂i pè kar̂ö Ièsu na Ioséfa mâ yayöu-é i dö mwââlöö ka uèuu, 60mâ nââ-ê rö mwâér̂é xi-e ka mö ké müü, wè ka é mö ké rhauʼxi-e rö pèyaa mâ pûû pè rhèwir̂i pèyaa vè pè puwîî kaa vi uyû i-e, na bör̂i vi tëë na ce. 61Aè ökâré Maria Magadaléna, mâ dèxâ Maria bar̂ee, wè cur̂u cuè vè pâr̂i kaa vi uyû i-e.

Pâi Pa Vi Târ̂î Kaa Vi Uyû

62Aè na gaar̂a na nédaa né kâ vè tö vâ, cér̂é bör̂i vi kâ vèâi rö pwar̂a Pilato na pâi pa winô i pâi pa nâânévâ mâ pâr̂â farésaiö. 63Mâ êr̂ê yè-è, êr̂ê: «Ör̂ökau, gèvé tâ néxâi ké êr̂ê i wi ka vee ré é, tèi ir̂i céraa na mö ké mör̂u, êr̂ê: “Nè yè mâ mör̂u tëë rèi pèkarir̂i nédaa.” 64Tö ökâré, gè êr̂ê cè ki mâ ya vè gür̂ü pè puwîî mwâér̂é kwéyë rua rèi karir̂i nédaa, wè wé-r̂é pwa na pâr̂â pâi pa pâgür̂ü xi-e na ka a vi pâr̂â-ê rèi bwê, cér̂é yè bör̂i êr̂ê yè pâr̂â kâmö, êr̂ê: “Na wê mör̂u tëë na ce xè ka mé xi-e.” Nè bör̂i kau na nô ka yaané ka taadè rai nô ka baayê.» 65Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é na Pilato, êr̂ê: «Cér̂é dè tö pwar̂a-ve na pâi pa vi târ̂î; vi na gëve, aè gëve dè târ̂î ûr̂û ka é tâwai xe-ve.» 66Cér̂é bör̂i vi na ka vi ya vè gür̂ü mèö mwâér̂é, mâ waa pètâbâ, mâ nââ rö-i kâmö ka yè vi târ̂î.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index