Search form

Matthieu 28

Na Mör̂u Tëë Na Ièsu

Mar 16.1-10; Luk 24.1-12; Ioan 20.1-10

1Tèi nédèè ar̂ii, nédaa ka baayê rèi wêê daa, cur̂u bör̂i vi na Maria Magadaléna mâ dèxâ Maria bar̂ee na ka tö rhûû kaa vi uyû. 2Aè tö rhûû, wè na wê cowa na kangarè ka kau, wè na vi ria mi xè nékö na angéla i Ör̂ökau, mâ puè virai pèyaa pè yâwîî mwâér̂é, mâ cuè rö bwêêwé-é na ce. 3Némèè-è wè na e ûr̂û kaye, aè mêr̂ê-ê, wè na uèuu, na ûr̂û kiona. 4Cér̂é bör̂i keexer̂e na pâi pa vi târ̂î, cér̂é ûr̂û pa yè mé, wè cér̂é bar̂a xi-e. 5Na bör̂i êr̂ê na angéla yè pâr̂â powè, êr̂ê: «Koa yè bar̂a, wè gö tâwai, êr̂ê, gëve vi mèyè Ièsu ré é dawir̂i-e mâ pè cevè-è rö sataurö. 6Na wê yèri-e rö-a, wè na wê mör̂u tëë na ce, na dè ûr̂û ké êr̂ê xi-e mâ'. Gëve mi na ka tö rhûû kaa kur̂u i Ör̂ökau, 7aè gëve vi bèr̂éé mâ êr̂ê yè pâi pa pâgür̂ü xi-e, êr̂ê: “Na wê mör̂u tëë na ce xè ka mé mâ' xi-e. Aè tö rhûû, wè na wê tâ vi baayêr̂î-ve na ce na Galilé, gëve mâ vi rhaadè vi, gëve mâ vi tö rhûû-é rö-i.” Tö ökâré, gö wê aʼdâ yè-ve röi.» 8Cér̂é bör̂i vi rua vi bèr̂éé xè kaa vi uyû xar̂a bar̂a mâ vi or̂o vè kau, cér̂é bör̂i rhâmâ na ka vi yëwaa yè pâi pa pâgür̂ü. 9Cér̂é bör̂i mö ké rhâmâ na ka vi yëwaa yè pâr̂â kâmö xi-e, aè tö rhûû, wè na bör̂i javirù cér̂é Ièsu, na bör̂i êr̂ê yè-r̂é, êr̂ê: «Na kau mâmâ na ko-ve.» Cér̂é bör̂i vi mâ tuwir̂i duö köwi-e xè ria mâ tâ nôô yè-è. 10Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é na Ièsu, êr̂ê: «Koa yè bar̂a na gëve, aè gëve vi na ka êr̂ê yè pâi pâvâdii-nya, êr̂ê, ké-r̂é vi na Galilé, wè nè yè mâ vi javirù gèvé-r̂é rö-i.»

Cér̂é Vi Yëwaa Na Pâi Pa Vi Târ̂î Kaa Vi Uyû

11Cér̂é bör̂i wê vi, aè tö rhûû bör̂i rai pâi pa vi târ̂î kaa vi uyû, wè cér̂é vi tëë na névâ, mâ vi yëwaa yè pâi pa winô i pâi pa nâânévâ pâr̂â kââ ré cér̂é tö rhûû. 12Cér̂é bör̂i vi kâ vèâi-r̂é, cér̂é pâr̂â pâi béâr̂i, cér̂é bör̂i vi tëvë, mâ nââ mwâné ka pôr̂ô yè pâi pa paa, 13mâ êr̂ê yè-r̂é, êr̂ê: «Gëve yè êr̂ê vè mör̂ö, êr̂ê, cér̂é vi rèi bwê na pâi pa pâgür̂ü xi-e na ka vi pâr̂â-ê na gëve kur̂u vèiné. 14Nè yè bör̂i tö pwêr̂ê na gavana, gèvé yè bör̂i vi na ka tëvë e yè-è cè ki pè mör̂u-ve.» 15Cér̂é bör̂i pè pâr̂â mwâné-ré, mâ waa ö kââ-ré cér̂é pâgür̂ü yè-r̂é, aè ö nô ré é, wè é bâ êr̂ê rö pwar̂a pâi xè Juda cêmè rua rèi ö nédaa xina.

Na Vi Pèri-E Na Ièsu Yè Pâi Pa Pâgür̂ü Xi-E

Mar 16.14-18; Luk 24.36-49; Ioan 20.19-23; Apos 1.6-8

16Cér̂é bör̂i vi na pâi pa pârör̂ö na ma rhaaxâ, pâr̂â pâi pa pâgür̂ü xi-e na Galilé, na gwêêwè ré na aʼdâ yè-r̂é na Ièsu. 17Cér̂é bör̂i tö rhûû-é mâ rhè nôô yè-è, aè bör̂i, wè na vi rhèè na wêê nénââ xé-r̂é. 18Na bör̂i pwa yèr̂i-r̂é na Ièsu, mâ êr̂ê yè-r̂é, êr̂ê: «É wê cowa nââ yè-nya kaa vi winô rö rua nékö mâ tö-a bwêê jë. 19Ökâré, gëve vi na ka vi pur̂â pâr̂â névâ wânii, mâ batiyi-r̂é rö-i néé Pevaa, mâ o, mâ Ko-Ar̂ii, 20mâ vi pur̂â-r̂é cè ké-r̂é köiwaa pâr̂â nô wânii ré gö wê vi câwâ yè-ve. Aè tö rhûû, gö yè bâ tö pwar̂a-ve rèi pâr̂â nédaa wânii cêmè rö léé bwêê jë.»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index