Search form

Matthieu 3

Vi Pur̂â I Ioané-Batiyi

Mar 1.1-8; Luk 3.1-18; Ioan 1.19-28

1Tèi pâr̂â nédaa-ré, na bör̂i pwa na Ioané-Batiyi, na bör̂i vi vaa rö nékaê rö Juda. 2Na bör̂i êr̂ê, êr̂ê: «Vipââr̂i na gëve, wè na wê tö vè ubwa na mwâcir̂i xè nékö.» 3Wi ré na êr̂ê na Isaia pérövéta, êr̂ê:

«Mêr̂ê aʼ i ö kâmö ré aʼ rö nékaê, na êr̂ê, êr̂ê,

Waa e wêyê i Ör̂ökau,

Rhôôr̂u vè târi wêyê xi-e!»

4Ökâré Ioané wè na cur̂i mêr̂ê pûr̂û kaméla, na bör̂i pönémui kâr̂â bwâr̂âwê. Néara-è na kör̂éé mâ dörö rö néxö. 5Cér̂é bör̂i ua-è mi na pâr̂â kâmö xè Iérusalèm mâ Juda wânii, mâ pâr̂â névâ ka tö vè ubwa i Ioridanô, 6na bör̂i batiyi-r̂é na ce rö kar̂ö rhëë Ioridanô, wè cér̂é êr̂ê vèa yè pâr̂â nô ka yaané xé-r̂é.

7Na bör̂i tö rhûû na ce pâr̂â farésaiö mâ pâr̂â sadukaiö pa pôr̂ô, cér̂é ua mi vi batiyi xi-e, na bör̂i êr̂ê yè-r̂é, êr̂ê: «Pâr̂â pâlè mârhùr̂ii éé, wîr̂î ré pè bwayûi-ve cè ke-ve ör̂ö rai ö rhôê ré yè pwa? 8Pwa na gëve pwêê cè ki ûr̂û vipââr̂i, 9aè koa yè tâ néxâi mâ êr̂ê rö pwéé-ve, êr̂ê: “Abérahama pevaa xé-ré!” Wè, gö êr̂ê yè-ve, êr̂ê, na tâwai na Bâô ki yè pè tuö pâlè Abérahama xè-i pâr̂â pèyaa-a. 10É wê cowa nââ gi rö pwar̂a pûû kêê, pâr̂â kêê ré da pwa e, é yè rharher̂e virai, mâ yer̂e ö kêmör̂u. 11Gènyâ, wè gö batiyi-ve i rhëë cè gëve vipââr̂i, aè ö kâmö ré mi rhaadè-nya, wè nè yè vi kwéjî rai-nya, gövu da virù cè göi pè duö mwâ néxar̂a â-ê. Nè yè mâ batiyi-ve na ce i Ko-Ar̂ii mâ kêmör̂u. 12Na tö néxar̂a â-ê na pè ku vè puu, nè yè mâ vi na ka nyââmöi e bélé rö ka lai, mâ kâ vèâi vè rhaaxâ bélé yè pwêê kaaxür̂ü xi-e, aè nè yè mâ kèr̂i pâr̂â ùùr̂ù rö kêmör̂u ka da tâwai mé.»

Vi Batiyi I Ièsu

Mar 1.9-11; Luk 3.21,22; Ioan 1.32-34

13Na bör̂i vi na Ièsu na Ioridanô, na mi xè Galilé wa Ioané cè ki batiyi-e. 14Na bör̂i aʼlawir̂i-e na Ioané, mâ êr̂ê: «Na dö kââ yè-nya na gèi batiyi-nya, aè gè yè bör̂i a ua-nya mi na gèi?» 15Na bör̂i kurher̂e yè-è na Ièsu, mâ êr̂ê yè-è êr̂ê: «Gèi dè cëi wîr̂î xina-ré, wè na virù yè-ré na ké yè rhau köiwaa röi pâr̂â câwâ ka târi wânii.» Na bör̂i wê cëi na Ioané. 16Aè é wê batiyi-e rö-i, na bör̂i vi rua xè kar̂ö rhëë na Ièsu. Tö rhûû, na bör̂i méâ na nékö yè-è, na bör̂i wê tö rhûû na ce Ko i Bâô, na cêê ria mi, na ûr̂û mawi mâ tö bwêêwé-é. 17Aè tö rhûû dèxâ mêr̂ê aʼ mi xè nékö, na êr̂ê: «Ökâré O xi-nya, wè dö wêê nénââ xi-nya, gö vi or̂o wa-è.»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index