Search form

Matthieu 4

Yeyèè Yè Ièsu

Mar 1.12,13; Luk 4.1-13

1Na bör̂i paur̂u Ièsu na Ko na nékaê, cè ki waa yeyèè yè-è na méavor̂a. 2Na da ara na ce kaar̂u kâmö karèè, mâ kaar̂u kâmö bwê, na bör̂i mêr̂ê. 3Na bör̂i pwa yèr̂i-e na ce ré waa yeyèè, na bör̂i êr̂ê yè-è, êr̂ê: «Gè yè o i Bâô na gèi, gèi bör̂i êr̂ê yè waanawê pâr̂â pèyaa-a, êr̂ê, cè ki var̂awa.» 4Na bör̂i kurher̂e yè-è na Ièsu: «É wê yu röi, êr̂ê: “Nè da mör̂u na kâmö xè-i var̂awa rhar̂i, rai pâr̂â nô wânii ré tù rua xè-i néwâ Bâô.”»

5Na bör̂i pè xi-e na méavor̂a na névâ ka ar̂ii, na bör̂i pè cuè-è rua rö gwâ mwâ ka ar̂ii, 6na bör̂i êr̂ê yè-è, êr̂ê: «Gè yè o i Bâô na gèi, cêê ria waanawê, wè, é wê yu röi, êr̂ê:

“Nè yè vi na ce na ka vi câwâ yè pâr̂â angéla xi-e,

Cè ké-r̂é vi na ka cëi i pâr̂â néxar̂a â-r̂é

Wè wi paxè köwi-e rö pèyaa.”»

7Na bör̂i kurher̂e yè-è na Ièsu, na êr̂ê, êr̂ê: «É wê yu röi bar̂ee, êr̂ê, koa yè waa yeyèè yè ör̂ökau, Bâô xi-i.»

8Na bör̂i pè xi-e tëë na méavor̂a na gwêêwè ka mwââ yéyé, mâ pèri yè-è mwâcir̂i wânii rö-a bwêê jë, mâ pâr̂â rhîrhér̂é, 9na bör̂i êr̂ê: «Gö yè nââ yè-i pâr̂â kââ-ré wânii, na gèi rhè nôô mâ tâ nôô yè-nya.» 10Na bör̂i êr̂ê yè-è na Ièsu, êr̂ê: «Satana, vi koa, wè é wê yu röi êr̂ê: “Gè yè tâ nôô yè Ör̂ökau Bâô xi-i, mâ gè yè kâmö yar̂i xi-e rö.”» 11Na bör̂i wê kâyâi-e na méavor̂a. Aè tö rhûû, cér̂é bör̂i vi na pâr̂â angéla na ka kâmö yar̂i xi-e.

Na Rhavûû Nêr̂ê-Ê Na Ièsu Rö Galilé

Mar 14.15; Luk 4.14,15

12Na wê pwêr̂ê na Ièsu, êr̂ê, é wê pöi Ioané, na bör̂i wê vi na Galilé na ce. 13Na bör̂i wê vi na Nazarèt, na bör̂i pwa na ce na ka tö Kapérénaum, rö pwar̂awiè, néjêr̂ê Zabulona mâ Nafétali. 14Na bör̂i yexèvè ö nô ré na êr̂ê na Isaia pérövéta, êr̂ê:

15«Névâ Zabulona mâ Nafétali

Tö pwar̂awiè rö ékar̂aè né Ioridanô,

Mâ Galilé i pâi pa vi rhéwèr̂è

16Ö névâ-ré ka tö ka orê, wè,

Na tö rhûû daa ka kau mâmâ;

Aè pâi paxa cuè rö névâ ka kö pèii mé,

Wè na pwa yèr̂i-r̂é na daa.»

17Tèi nédaa-ré, na bör̂i rhavûû ké yè vi vaa i Ièsu, mâ êr̂ê: «Vipââr̂i na gëve, wè na wê tö vè ubwa na mwâcir̂i xè nékö.»

Na Aʼyè Pâi Pa Kwâna Pa Vùè Na Ièsu

Mar 1.16-20; Luk 5.1-11

18Na köiwaa pwar̂awiè rö Galilé na Ièsu, na bör̂i tö rhûû dui duarii, wi-a Simona, é ye néé Pètèru, mâ Adèrè pâdii-e, wè, cur̂u ye poè rö nérhëë, wè, dui dua kwâna. 19Na bör̂i êr̂ê yè-r̂u na ce: «Ua-nya mi na göu, cè göi pugèwè-u, cè ki göu kwâna kâmö.» 20Cur̂u bör̂i cê kâyâi pâr̂â poè xi-r̂u, mâ vi ua-è. 21Na bör̂i vi xè-i mi, na bör̂i rhûû tëë mwâr̂â kaar̂u dui duarii, wi-a Iakobo o i Zébédaio, mâ Ioané, pâdii-e, cur̂u oè kwâ i Zébédaio, pevaa xi-r̂u, mâ yâwîî pâr̂â poè xé-r̂é. 22Na bör̂i aʼyè-r̂u bar̂ee na ce. Cur̂u bör̂i kâyâi kwâ mâ pevaa xi-r̂u, mâ vi ua-è.

Na Aʼpâgür̂ü Mâ Pè mör̂u Na Ièsu

23Na bör̂i vi pwânûr̂i Galilé wânii na Ièsu, na bör̂i tö-a vi pur̂â rö pâr̂â mwâ waa ar̂ii, mâ vi vaa i vi rherhî ka e né mwâcir̂i, na bör̂i pè mör̂u pâr̂â pèii wânii, mâ pâr̂â kâmö paxa yör̂a rö névâ. 24Na bör̂i mâ pwânûr̂i Syria wânii na ce, cér̂é bör̂i pè mi yè-è pâr̂â pèii wânii mâ pâr̂â kâmö ré tawawir̂i-r̂é na pèii, mâ bör̂i pèii ka pôr̂ô na nô-né, mâ pâr̂â kâmö paxa oè-r̂é na u, mâ pâr̂â kâmö ré métê, mâ pâr̂â kâmö paxa vikeya, na bör̂i pè mör̂u-r̂é na ce. 25Cér̂é bör̂i vi ua-è na pâr̂â kâmö pa pôr̂ô yéyé mi xè Galilé, mâ Dékapoli, mâ Iérusalèm, mâ ékar̂aè é ye néé Ioridanô.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index