Search form

Matthieu 8

Na Pè Mör̂u Kâmö Ka Kö Pâr̂ê Na Ièsu

Mar 1.40-45; Luk 5.12-16

1Na rhééröö ria mi xè gwêêwè na Ièsu, cér̂é bör̂i vi ua-è na pâr̂â kâmö pa pôr̂ô yéyé. 2Tö rhûû, na bör̂i vi na dèxâ kâmö ka kö pâr̂ê, mâ tâ nôô yè-è, mâ êr̂ê, êr̂ê: «Ör̂ökau mwêê, nè tövu-i, na gè yè tâwai nyââmöi-nya e.» 3Na bör̂i yu néxar̂a â-ê na Ièsu, na bör̂i paxè-è, mâ êr̂ê yè-è, êr̂ê: «Gö bar̂i cè gèi e.» Na bör̂i wê yèri pâr̂ê xi-e. 4Na bör̂i êr̂ê yè-è na Ièsu êr̂ê: «Tö rhûû rö, koa yè êr̂ê yè dèxâ kâmö, aè gè yè mâ dè vi êr̂ê vèa-i yè kâmö ka nâânévâ, mâ nââ yè kwââvâr̂â xi-i ré na êr̂ê xiréé na Mosé, cè ki pè ye vè avâr̂i yè-r̂é.»

Na Pè Mör̂u Kâmö Yar̂i I Kénéturio Xè Roma Na Ièsu

Luk 7.1-10

5Na bör̂i vi ru na Ièsu rö Kapérénaum, na bör̂i pwa yèr̂i-e na dèxâ kénéturio, 6mâ bëia yè-è, mâ êr̂ê, êr̂ê: «Ör̂ökau, wi kâmö yar̂i xi-nya, wè na kur̂u xar̂a pèii yör̂a xi-e rö wêê mwâ, wè na kau na pèii xi-e.» 7Na bör̂i êr̂ê yè-è na Ièsu, êr̂ê: «Gö vi na ka pè mör̂u-é.» 8Na bör̂i kurher̂e na kénéturio, mâ êr̂ê yè-è, êr̂ê: «Ör̂ökau, gö da ûr̂û-i, cè gèi vi ru rö mwâ xi-nya; aè na e na gèi dö êr̂ê rö rhaaxâ nô cè ki mör̂u na kâmö yar̂i xi-nya. 9Gènyâ, wè gö dè tö é ria né ka winô, aè na pôr̂ô na pâr̂â paa rö pwar̂a-nya; gö êr̂ê yè dèxâ na gènyâ, êr̂ê: “Vi!” na bör̂i vi; mâ êr̂ê yè dèxâ, êr̂ê: “Mi!” na bör̂i mi; mâ êr̂ê yè dèxâ kâmö yar̂i xi-nya, êr̂ê: “Waa ö kââ-ré, na bör̂i waa”.» 10Na bör̂i pwêr̂ê na Ièsu, na bör̂i buèi, mâ êr̂ê yè pâr̂â kâmö ré ua-è, êr̂ê: «Avâr̂i na gö êr̂ê yè-ve na gènyâ, gö da tö rhûû rö Israèl tâ néwèi ka kau mâmâ ûr̂û-â. 11Gö êr̂ê yè-ve na gènyâ, êr̂ê, cér̂é pôr̂ô na paxa mi xè ye-a, mâ paxa mi xè möö-a, wè cér̂é yè mi na ka tö rhaavu vè rhaaxâ cér̂é Abérahama mâ Isaka, mâ Iakobo, tö mwâcir̂i xè nékö. 12Aè pâr̂â pâlè mwâcir̂i, é yè yayâwâ-r̂é na bwêê wêyê rö ka orê, cér̂é yè tââ mâ ke vé aʼ pèè wâ-r̂é.» 13Na bör̂i êr̂ê na Ièsu yè kénéturio, êr̂ê: «Wê vi, wè é yè mâ waa yè-i cè ki ûr̂û tâ néwèi xi-i.» Na bör̂i dè mör̂u rèi céréé na kâmö yar̂i xi-e.

Na Pè Mör̂u Pâr̂â Pèii Ka Pôr̂ô Na Ièsu

Mar 1.29-34; Luk 4.38-41

14Na bör̂i pwa na Ièsu rö mwâ i Pètèru, na bör̂i tö rhûû pârhââ-ê na kur̂u xar̂a pèii pixê xi-e. 15Na bör̂i paxè néxar̂a â bwè-ré na Ièsu, na bör̂i yèri pixê xi-e; aè na tömâ rua, mâ waa kâmö yar̂i yè-è.

16Na wê rhêêrè, cér̂é bör̂i rhéè mi yè-è pâr̂â kâmö pa oè-r̂é na u; na bör̂i yayâwâ ko na ce i mêr̂ê aʼ xi-e, mâ pè mör̂u-r̂é wânii pâr̂â paxa pèii, 17cè ki yexèvè ö nô ré na êr̂ê mâ na Isaia, pérövéta, êr̂ê: «Na pè pâr̂â yör̂a xé-vé, mâ pâr̂â pèii xé-vé.»

Paxa Rhî Vè E Ké Yè Vi Ua Ièsu

Luk 9.57-62

18Na tö rhûû pâr̂â kâmö na Ièsu na cér̂é tömâ pwânûr̂i-e, na bör̂i vi câwâ cè ki vi na dèxâ ékar̂aè. 19Na bör̂i pwa na dèxâ kâmö ka vi yu ga, mâ êr̂ê yè-è, êr̂ê: «Ka vi pur̂â mwêê, gö yè ua-i na pâr̂â névâ wânii ré gè yè vi nai.» 20Na bör̂i xa êr̂ê yè-è na Ièsu, êr̂ê: «Pâr̂â alopé, wè na wii na kaa töö xé-r̂é rö néjë, mâ pâr̂â mür̂ü ka cêê rö rua, wè, na wii na béyömwâ xé-r̂é; aè o i kâmö wè na yèri pè pavui gwâ-ê.»

21Na bör̂i êr̂ê yè-è na dèxâ kâmö xi-e, êr̂ê: «Ör̂ökau, kâyâi-nya wîr̂î, cè göi vi wîr̂î na ka kérui pevaa.» 22Na bör̂i êr̂ê yè-è na Ièsu, êr̂ê: «Ua-nya mi, nêr̂ê pâr̂â pa pèii mé, na ka kérui pâr̂â pa pèii mé xé-r̂é.»

Na Aʼrhua Kayâ Ka Kau Na Ièsu

Mar 4.35-41; Luk 8.22-25

23Na bör̂i tèi rua na kwâ na Ièsu, cér̂é bör̂i ua-è na pâr̂â pâi pa pâgür̂ü xi-e. 24Tö rhûû, na bör̂i pwa na dömwââr̂i ka kau rö nérhëë, na bör̂i yiarui kwâ na kwiè, aè na kur̂u na ce. 25Cér̂é bör̂i ya vè tâ rhî-e na pâr̂â kâmö xi-e, cér̂é bör̂i êr̂ê yè-è êr̂ê: «Ör̂ökau mwêê, pè mör̂u-vé, wè gèvé yè mé.» 26Na bör̂i aʼcëi yè-r̂é na ce, êr̂ê: «Gëve bar̂a xi-yé? Gëve pâr̂â paxa tâ néwèi vè yar̂i!» Na bör̂i tömâ rua na ce, mâ aʼrhua kayâ mâ kwiè, na bör̂i aau vè kau mâmâ. 27Cér̂é bör̂i buèi-e na pâr̂â kâmö mâ êr̂ê, êr̂ê: «Ö jië na kâmö-a, na pwêr̂ê-ê na kayâ mâ kwiè?»

Na Pè Mör̂u Kaar̂u Kâmö Ka Oè-Ru Na Pâr̂â U Ka Yaané Na Ièsu

Mar 5.1-20; Luk 8.26-39

28Na bör̂i cir̂i na ce rö dèxâ ékar̂aè, rö névâ i pâi xè Gadara, na bör̂i javirù cér̂é kaar̂u kâmö ka oè-r̂u na u, cur̂u mi xè kaa vi uyû, cur̂u bör̂i mi ua-è. Cur̂u dö rhôê aau, wè na yèri kâmö ka bar̂i köiwaa wêyê ré é. 29Tö rhûû, cur̂u aʼ mâ êr̂ê: «Gè yè tâîî xi-vu, Ièsu o i Bâô? Gè pwa rö-a na ka waa vè yaané-vu, na na da tö nédaa-né?»

30Na tö vè mwâi rai-r̂u na ka wéar̂i poka ka pôr̂ô, cér̂é ara rö-a vi. 31Cér̂é bör̂i pëër̂ii yè-è na pâr̂â u mâ êr̂ê yè-è êr̂ê: «Gè yè yayâwâ-vé na gèi, kâyâi-vé wîr̂î cè ké-vé vi ru rö léwé pâr̂â poka.» 32Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é, êr̂ê: «Vi!» Cér̂é bör̂i vi rua, cér̂é bör̂i vi ru rö léwé pâr̂â poka. Tö rhûû pâr̂â poka wânii, wè cér̂é bör̂i rhâmâ rhééröö mâ koyo ria na nérhëë mâ wê mû. 33Cér̂é bör̂i ör̂ö na pâr̂â kâmö ré târ̂î-r̂é na pâr̂â wêê mwâ, mâ jöwir̂i pâr̂â kââ-ré wânii, mâ nô né dui ré oè-r̂u na u. 34Tö rhûû, cér̂é bör̂i vi na pâr̂â kâmö xè névâ-ré na ka vi javirù cér̂é Ièsu, cér̂é bör̂i rhûû-é, cér̂é bör̂i bëia yè-è cè ki kâyâi névâ xé-r̂é.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index