Search form

Matthieu 9

Na Pè Mör̂u Rhaaxâ Kâmö Ka Vi Yöi Na Ièsu

Mar 2.1-12; Luk 5.17-26

1Na bör̂i oè kwâ na Ièsu, na bör̂i wê rhâmâ vè rua, mâ cir̂i rö névâ xi-e. 2Tö rhûû, cér̂é vi yûi mi yè-è kâmö ka vi yöi, ka kur̂u rö bwêêvè kaa kur̂u xi-e. Na bör̂i tö rhûû na Ièsu tâ néwèi xé-r̂é, na bör̂i êr̂ê yè kâmö ka vi yöi, êr̂ê: «O xi-nya, mör̂ö rua, é wê cöö röi pâr̂â nô ka yaané xi-i.» 3Aè tö rhûû bör̂i kâmö pa yu ga, wè, cér̂é bör̂i êr̂ê rö pwéé-r̂é, êr̂ê: «Na wê dö pè kau-é yè Bâô na kâmö-a.» 4Na bör̂i rhî tâwai na Ièsu vi tâ néxâi xé-r̂é, na bör̂i êr̂ê yè-r̂é na ce, êr̂ê: «Gëve wêr̂êi, gëve tâ néxâi bwir̂i rö pwéé-ve? 5Ö jië ka mâmâ ré é yè êr̂ê: “É wê cöö röi pâr̂â nô ka yaané xi-i”, aè é yè êr̂ê: “Tömâ rua mâ vi”? 6Cè ke-ve tâwai rö, êr̂ê kâmö ka ar̂inadö na o i kâmö rö bwêê jë rö ka cöö pâr̂â nô ka yaané.» Na bör̂i êr̂ê na ce yè kâmö ka vi yöi êr̂ê: «Tömâ rua, mâ rhèè kaa kur̂u xi-i mâ vi na wêê mwâ xi-i.» 7Na bör̂i tömâ rua na ce mâ vi na wêê mwâ xi-e. 8Cér̂é bör̂i rhûû-é na pâr̂â kâmö pa pôr̂ô, cér̂é bör̂i buèi mâ pè kau Bâô, wè ce ré nôâ mi ar̂inadö ka ûr̂û-ré yè pâr̂â kâmö.

Na Aʼyè Mataio Na Ièsu

Mar 2.13-17; Luk 5.27-32

9Na mö mi xè ré é na Ièsu, na bör̂i rhûû na ce dèxâ kâmö na tö mwâ êê vië, néé-é na Mataio, na bör̂i êr̂ê yè-è, êr̂ê: «Ua-nya mi.» Na bör̂i tömâ rua na ce, mâ ua-è. 10Na tö mwâ na Ièsu, wè na ara, tö rhûû, cér̂é bör̂i vi na pâr̂â télöna mâ pâr̂â kâmö pa yaané, cér̂é cuè vèâ cér̂é Ièsu mâ pâr̂â pâi pa pâgür̂ü xi-e. 11Cér̂é bör̂i rhûû na pâr̂â farésaiö, cér̂é bör̂i êr̂ê yè pâr̂â pâi pa pâgür̂ü xi-e, êr̂ê: «Na wêr̂êi, na kâmö ka vi pur̂â-ve-a, na ara cér̂é pâr̂â télöna mâ pâr̂â kâmö pa yaané?» 12Na bör̂i pwêr̂ê na Ièsu, na bör̂i êr̂ê yè-r̂é, êr̂ê: «Na da dö kââ yè pâr̂â kâmö pa mör̂ö na ö kâmö ré wii na deewi xi-e, aè na e yè rö pwar̂a pâr̂â kâmö ré wii na pèii xé-r̂é. 13Gëve yè vi na ka pâgür̂ü nô né nô-â, êr̂ê: “Na tövu-nya na vi méar̂i, aè na da pè nâânévâ.” Gö da mi na ka aʼyè pâr̂â kâmö pa târi, aè na e rö na pâr̂â kâmö pa yaané cè ké-r̂é vipââr̂i.»

Ièsu Mâ Ké Tö Mêr̂ê

Mar 2.18-22; Luk 5.33-39

14Cér̂é bör̂i pwa yèr̂i-e na pâr̂â kâmö i Ioané, mâ êr̂ê yè-è, êr̂ê: «Gèvé mâ pâr̂â farésaiö, wè, gèvé tö mêr̂ê vè pôr̂ô, aè pâr̂â pâi pa pâgür̂ü xi-i, wè, cér̂é da tö mêr̂ê?» 15Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é na Ièsu, êr̂ê: «Ö jië, cér̂é tâwai tââ na pâ ker̂e ö kâmö ré mö ké öyö, na mö ké tö pwar̂a-r̂é na kâmö ré mö ké öyö? Nè pwa rua na pâr̂â nédaa, é yè bör̂i pè rai-r̂é ö kâmö ré mö ké öyö, ökâré nédaa né tö mêr̂ê xé-r̂é. 16Na yèri kâmö ka rhu vèâi pârê jer̂e kwêêr̂ê ka mö ké mùù rö cur̂i ka bo, na bör̂i kâ tia cur̂i ka bo na pârê jêr̂ê kwêêr̂ê ka mùù, na bör̂i mee vè kau aau. 17Na yèri bar̂ee kâmö ka piyöwîî viné ka mö ké mùù rö mwââ-ê kâr̂â bwâr̂âwê ka kwaôroé; wè wi mee na pâr̂â mwââ-ê, nè piyöwîî-e na viné, na bör̂i yaané na pâr̂â mwââ-ê; aè piyöwîî viné ka mö mùù rö mwââ-ê ka mö mùù, na bör̂i rhau e.»

Pûr̂ûbwè I Dèxâ Ka Vi Winô Rö Juda Mâ Bwè Ré Tuwir̂i Mêr̂ê Ièsu

Mar 5.21-43; Luk 8.40-56

18Na mö êr̂ê yè-r̂é pâr̂â nô ré na Ièsu, tö rhûû na bör̂i pwa na dèxâ ka vi winô, na bör̂i tâ nôô yè-è, mâ êr̂ê yè-è, êr̂ê: «Na wê pèii mé xina na pûr̂ûbwè xi-nya, gèi mi wîr̂î na ka nââ néxar̂a â-i rö bwêêwé-é, cè ki mör̂u na ce.» 19Na bör̂i tömâ rua na Ièsu, mâ ua-è, mâ pâr̂â pâi pa pâgür̂ü xi-e bar̂ee.

20Tö rhûû, dèxâ bwè wè na jö na war̂a pârör̂ö na ma kaar̂u na pâr̂â nédö xi-e, na bör̂i vi rö dèè Ièsu, mâ tuwir̂i kâr̂âwâ mêr̂ê-ê. 21Wè, na êr̂ê na ce rö pwéé-é, êr̂ê: «Gö yè vi na gènyâ na ka tuwir̂i kâr̂âwâ mêr̂ê-ê, gö yè bör̂i mör̂u.» 22Na bör̂i yabér̂é na Ièsu, mâ rhûû-é, mâ êr̂ê yè-è: «Pûr̂ûbwè xi-nya éé, mör̂ö na gèi, wè gè wê mör̂u xè-i tâ néwèi xi-i.» Na bör̂i wê mör̂u na bwè-ré rèi céréé.

23Na bör̂i pwa na Ièsu rö mwâ i ka vi winô, mâ tö rhûû pa ku döö, mâ pâr̂â kâmö pa pôr̂ô na cér̂é vi tââ vi caawîî-r̂é. 24Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é êr̂ê: «Wê vidù rhar̂i, wè, na da pèii mé na bwè dowa, na dè dö kur̂u na ce.» Cér̂é bör̂i kaʼ wa-è. 25É wê yayâwâ röi pâr̂â kâmö pa pôr̂ô, na bör̂i a vi ru na Ièsu, mâ tuwir̂i néxar̂a â-ê, na bör̂i wê tömâ rua na bwè dowa. 26Na bör̂i mâ pwânûr̂i na nô ré rö névâ-ré wânii.

Na Pè Mör̂u Kaar̂u Bwi Na Ièsu

27Na bör̂i mi xè ré é na Ièsu, cur̂u bör̂i ua-è mi na kaar̂u kâmö dua bwi, cur̂u bör̂i aʼ, mâ êr̂ê yè-è, êr̂ê: «O i David mwêê, méar̂i-vu!» 28Na wê vi ru rö mwâ na ce, cur̂u bör̂i pwa yèr̂i-e na dua bwi-a, na bör̂i êr̂ê yè-r̂u na Ièsu, êr̂ê: «Ö jië, göu wê tâwai êr̂ê, gö tâwai waa ö kââ-ré?» Cur̂u bör̂i êr̂ê yè-è, êr̂ê: «Üüwa, wè Ör̂ökau.» 29Na bör̂i paxè duö pièmè-r̂u na ce, mâ êr̂ê yè-r̂u, êr̂ê: «É yè waa yè-u cè ki ûr̂û vi tâ néwèi xi-u.» 30Na bör̂i wê rhî na duö pièmè-r̂u. Na bör̂i aʼpâgür̂ü vè mör̂ö yè-r̂u na Ièsu, êr̂ê: «Koa-u rö, wi tâwai na rha kâmö.» 31Aè cur̂u wê vi rua, cur̂u bör̂i êr̂ê vèa, na bör̂i mâ rö névâ wânii ré.

Na Pè Mör̂u Kâmö Ka Nimâ Na Ièsu

32Cur̂u bör̂i wê tù rua, tö rhûû, cér̂é bör̂i pè mi yè dèxâ kâmö ka nimâ, ka oè-è na u. 33Na bör̂i wê yayâwâ röi u na Ièsu, na bör̂i tëvë na nimâ. Cér̂é bör̂i buèi na pâr̂â kâmö pa pôr̂ô yéyé, mâ êr̂ê, êr̂ê: «Gèré da rhûû kââ ka ûr̂û-â mâ' xiréé rö névâ rö Israèl.» 34Aè cér̂é êr̂ê na pâr̂â farésaiö, êr̂ê: «Na yayâwâ pâr̂â u xè-i ör̂ökau i pâr̂â u!»

Na Méar̂i Pâr̂â Kâmö Na Ièsu

35Na bör̂i vi na Ièsu rö pâr̂â névâ, mâ pâr̂â wêê mwâ wânii, mâ vi pur̂â rö pâr̂â mwâ waa ar̂ii xé-r̂é, mâ vi vaa i vi rherhî né mwâcir̂i, mâ waa e pâr̂â pèii wânii, mâ pâr̂â pa yör̂a wânii rö névâ. 36Na bör̂i rhûû pâr̂â kâmö na ce, na bör̂i méar̂i-r̂é aau, wè, cér̂é yör̂awia, cér̂é wê vi vidù rhar̂i, na ûr̂û pâr̂â mutô, ka yèri kâmö ka târi. 37Na bör̂i êr̂ê na ce yè pâr̂â pâi pa pâgür̂ü xi-e, êr̂ê: «Na kau mâmâ na déwé, aè na duwê na pâr̂â kâmö ré vi yiur̂u. 38Ökâré, cè ke-ve pwaér̂ö yè Ör̂ökau né vi yiur̂u, êr̂ê, ki tùr̂ùwaa pâr̂â kâmö na ce, na ka yiur̂u déwé xi-e.»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index