Search form

Philippiens 2

Vi Pè Yar̂i Mâ Ké Vi Kwéjî Aau I Kérisö

1Tö ökâré, nè yè tö pwar̂a Kérisö na vi pè iwa, mâ vi nââbéé rö-i vi méar̂i, mâ ko ka vi rhaaxâ, mâ wêê nénââ ka vi méa mâ vi kââwaa, 2gëve bör̂i pè rhâri vi or̂o xi-nya, cè ki rhaaxâ na wêê nénââ xe-ve, ki rhaaxâ na vi méar̂i xe-ve, rhaaxâ na ko-ve, rhaaxâ na vi tâ néxâi xe-ve. 3Koa yè waa dèxâ kââ rö-i vi rhîaa, mâ vi pè kau, aè na e na ki mâ wii vidù na wêê nénââ ka pè yar̂i-e, mâ vi pè kau vidù yè dèxâ mâ dèxâ. 4Koa tö rhûû vidù pâr̂â ke-ve, aè na e na ki mâ tö rhûû vidù ki pâr̂â kâmö. 5Na e na ki tö xe-ve na vi tâ néxâi-â, ka virù vèr̂i mâ vi tâ néxâi i Kérisö Ièsu.

6Wè na rhaaxâ rö na kétöné-r̂u Bâô,

Aè na da tö rhûû vè kââ né kërhùr̂ùù na ké virù xi-e vèr̂i Bâô;

7Aè na waa vi bwir̂i-e, mâ pè kétöné kâmö yar̂i,

Mâ pugèwè-è vè kâmö;

8Aè é tö rhûû-é na ûr̂û kâmö, na bör̂i dè pè ria-é na ce mâ pwêr̂êwaa kwéyë rua rö pèii mé, wè pèii mé rö sataurö.

9Tö ökâré, na bör̂i dö pè kau-é rua aau na Bâô, mâ na ye néé-é ka vi kwéjî rai pâr̂â néé wânii,

10Cè ké-r̂é rhau yùù béé â-r̂é rö-i néé Ièsu, na cér̂é wânii rö rua nékö, mâ tö bwêê jë mâ tö é vè ria né bwêê jë,

11Cè ké-r̂é rhau êr̂ê vè tö vèa na pâr̂â kur̂umé wânii rhîrhér̂é i Bâô Pevaa, êr̂ê: “Ièsu Kérisö rö Ör̂ökau!”

Wér̂a Ûr̂û Pâr̂â Daa Rö Bwêê Jë

12Tö ökâré, pâr̂â dö wêê nénââ xi-nya éé, ûr̂û ké wê pwêr̂ê nô xe-ve yawi, na da tèi rö céréé gö mö tö pwar̂a-ve, aè na dö kau aau xina na na wê yèri-nya, waa vèr̂i nêr̂ê né vi pè mör̂u-ve rö-i bar̂a mâ keexer̂e. 13Wè Bâô ré waa rö xe-ve rhî vè e mâ vi yexèvè ûr̂û ké e yè-è.

14Waa vèr̂i na gëve pâr̂â kââ wânii, na e na ki yèri vi dûû mâ vi rhèè rö-i, 15cè ki yèri pè aʼvè téé-ve, mâ cè ke-ve e, mâ dö pâlè Bâô, mâ ka é da tâwai aʼvè bwir̂i rö pwar̂a cî kani-â pa téé mâ vi ber̂a nô; aè na e na gëve wér̂a rö pwar̂a-r̂é ûr̂û daa rö bwêê jë, 16mâ tö xar̂a nô né mör̂u; cè göi tâwai vi or̂o rèi nédaa i Kérisö, êr̂ê, gö wê da rhâmâ vi bwir̂i, mâ gö wê da waa bwir̂i nêr̂ê.

17Aè é yè pè jö war̂a xi-nya vè êê pwaér̂ö, mâ nêr̂ê né tâ néwèi xe-ve, gö dö vi or̂o mâ gö vi or̂o vèâ vèr̂i-ve. 18Na ûr̂û-ré bar̂ee, na e na gëve vi or̂o mâ vi or̂o vèâ gèré-nya.

Timotéo Mâ Épaférodite

19Aè gö tâ néwèi rö Ör̂ökau Ièsu, êr̂ê, gö yè tùr̂ùwaa Timotéo wa-ve, cè ki mâ pixê bar̂ee na pwéé-nya na göi pwêr̂ê nô né-ve. 20Wè na yèri dèxâ kâmö rö pwar̂a-nya ka virù vèr̂i wêê nénââ xi-e, mâ ka yè tâ néxâi avâr̂i nô né-ve. 21Wè dè rhau cér̂é röi, wè cér̂é dè vi mèyè pâr̂â nékwêêr̂ê-r̂é, aè na da pâr̂â nékwêêr̂ê Ièsu Kérisö. 22Aè gëve dè tâwai rhîâgür̂ü, wè na waa gövu vèâ nêr̂ê né vi rherhî ûr̂û o xi-e yè pevaa. 23Tö ökâré, gö tâ néxâi ké yè tùr̂ùwaa-è wa-ve, na ki göi tâwai mèèwâ-ê yè-nya; 24aè gö pè mör̂ö-nya rö Ör̂ökau, êr̂ê, gö yè tâwai vi bar̂ee.

25Gö wê tâ néxâi, êr̂ê, wi-a Épaférodite, dèxâ kaavèâi-nya, mâ kâmö ré waa nêr̂ê mâ vi paa vèâ gövu, ka é tùr̂ùwaa-è xe-ve wa-nya, mâ ka nââbéé-nya rö ké rhauadè xi-nya, êr̂ê, na dö kââ na gö kâyâi-e yè-ve tëë. 26Wè na wê dö rhî vè e-ve vè kau wânii, aè na wê yéé xè-i ké wê tö pwêr̂ê xe-ve, êr̂ê, na wê pwa yèr̂i-e na pèii. 27Avâr̂i, na wê pèii, ca ki mé; aè na kââwaa-è na Bâô, na bör̂i da ce rhâri, aè dè gènyâ bar̂ee, koa-wi béé vi nénââwêr̂ê rö-i vi nénââwêr̂ê xi-nya. 28Gö bör̂i wê tùr̂ùwaa-è vi bèr̂éé, cè gëve vi or̂o na gëve vi tö rhûû-é tëë, mâ cè ki yar̂i na vi nénââwêr̂ê xi-nya xè-i. 29Tö ökâré, wè cëi-e rö-i Ör̂ökau xar̂a vi or̂o wânii, aè pè dö kââ pâr̂â kâmö pa ûr̂û-é. 30Wè xè-i nêr̂ê Kérisö, na wê vi vè ubwa i pèii mé na ce, wè na da waa tö rhûû mör̂u xi-e cè ki nââbéé-nya, ré gëve da tâwai waa na gëve.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index