Search form

Philippiens 3

Kétöné Ké Yè Târi Rö Némèè Bâô

1Pa kaavèâi-nya éé, léé pâr̂â nô-ré, wè vi or̂o rö Ör̂ökau! Gö da vi rhèè rö ka yu yè-ve pâr̂â kââ ka bâ virù, pè mör̂ö-ve na ö kââ-ré. 2Koa pâr̂â loova, koa pâr̂â kâmö ré waa nêr̂ê ka yaané, koa vâr̂â yêr̂ê ka veevee. 3Wè gèré-a paxa é pè vâr̂â yêr̂ê-ré, pâr̂â kâmö pa waa ar̂ii yè ko i Bâô, mâ vi or̂o rö-i Kérisö Ièsu, mâ pa da tâ néwèi yè kar̂ö, aè na dè wii bar̂ee rö pwar̂a-nya na ké yè tâwai tâ néwèi yè kar̂ö. 4Wè nè tâ néxâi na dèxâ, êr̂ê, na wii na ki-e pè tâ néwèi kar̂ö, na bör̂i vi kwéjî na ki-nya, 5wè gö kâmö é pè vâr̂â yêr̂ê-ê rèi pèkanii na ma karir̂i nédaa, ka mör̂u Israèl, mwââr̂ö i Béniamina, mâ Hébèru xè-i mi pâi xè Hébèru; aè rö-i mââyöö, wè gö farésaiö; 6mâ rö-i rhî vè e ka pixê, wè kâmö ré kôjuwaa Ékalésia, 7aè na yèri pè vâr̂â yêr̂ê-nya rö-i târi né mââyöö. Aè pâr̂â kââ ré ka dö kââ yè-nya mâ, wè gö rhî vè döwi na pûû-é na Kérisö. 8Üüwa, gö rhî vè döwi pâr̂â kââ-ré xè-i ké vi kwéjî i ké rhîâgür̂ü Kérisö Ièsu, Ör̂ökau xi-nya, na ki-e rö na ké wê kâ vè döwi xi-nya pâr̂â kââ-ré, mâ gö rhî vè rheevâ pâr̂â kââ-ré, cè göi wii yè Kérisö, 9cè ki mâ rhûû-nya rö pwar̂a-è xar̂a târi, aè na da târi xi-nya, ré mi xè-i mââyöö, aè târi ré na wêyê né na tâ néwèi rö-i Kérisö, târi ka mi xè-i Bâô rö-i tâ néwèi. 10Cè göi rhîâgür̂ü-é mâ rhîâgür̂ü awir̂è né ké mör̂u tëë xi-e, mâ rhaaxâ vèâ gövu-é rö-i bwêêpë xi-e, 11mâ virù vèr̂i-e rö ké mé xi-e, cè göi pwa yè mör̂u tëë xè ka mé, na ki pâr̂i-nya.

Rhâmâ Vèr̂i Cêmè Rö Léé

12Aè na da nô cè göi êr̂ê gö wê öxar̂a, mâ gö wê e kwéyë, aè gö bâ vi waa cè göi öxar̂a, wè na wê öxar̂a-nya bar̂ee na Kérisö. 13Pâ kaavèâi-nya éé, gö da tâ néxâi, êr̂ê, gö wê cowa öxar̂a, aè rhaaxâ kââ, wè gö tâ nénui pâr̂â kââ ré tö dèè-nya, mâ tuwir̂i-nya vè mör̂ö yè pâr̂â kââ ré tö némèè-nya, 14mâ rhâmâ vè mör̂ö yè pè cëi cè göi wii yè pè urhii i ké aʼyè-nya mi xè rua i Bâô rö-i Kérisö Ièsu.

15Tö ökâré, gèré pâr̂â kâmö paxa wê kâmö, na e na gèré tâ néxâi ûr̂û-ré, aè nè yè wii na bör̂i vi tâ néxâi xe-ve rö-i bör̂i kââ, nè yè mâ pèri vèa yè-ve bar̂ee na Bâô. 16Aè tö ökâré, gèré wê cowa pwa rö-i, na e na ki gèré bâ köiwaa vè rhaaxâ vi.

17Pâ kaavèâi-nya éé, na e na gëve pè vi cir̂i-nya, mâ rhîwaa pâi paxa köiwaa rö-i dâ ré gëve tö xar̂a rö xé-vé. 18Wè cér̂é pôr̂ô, gö ka pôr̂ô vi yëi yè-ve, aè gö êr̂ê tâ tââ xina, êr̂ê, cér̂é pôr̂ô na paxa köiwaa, paxa vi rhîaa i Sataurö i Kérisö. 19Aè mèèwâ-ê yè-r̂é wè yerii, cér̂é ré bâô xé-r̂é na pwéé-r̂é, mâ pa vi or̂o wa ö kââ-ré pè köö-r̂é, mâ pa wêêgûr̂û-r̂é rö na pâr̂â kââ né bwêê jë. 20Aè dö névâ xé-ré, wè na tö nékö, gèré bör̂i cuè târ̂î Ka vi pè mör̂u mi xè-i, ökâré Ör̂ökau Ièsu Kérisö, 21ce ré yè pè müü tëë pâr̂â kar̂ö-ré ka dö yaané cè ki virù vèr̂i kar̂ö né rhîrhér̂é xi-e rö-i ar̂inadö xi-e, ré pè pè yar̂i-e yè pâr̂â kââ wânii.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index