Search form

Philippiens 4

1Tö ökâré, pâ kaavèâi-nya éé, pa dö wêê nénââ xi-nya, gëve pa vi or̂o xi-nya, mâ kör̂öna xi-nya, tömâ vè mör̂ö ûr̂û-ré na gëve rö-i Ör̂ökau, gëve pâr̂â dö wêê nénââ xi-nya.

Pâr̂â Pè AʼVè Néxâi

2Aè gö pëër̂ii yè Évodia, mâ gö pëër̂ii bar̂ee yè Sunétuki cè ki rhaaxâ na wêê nénââ xi-r̂u rö Ör̂ökau. 3Gö pëër̂ii yè-i bar̂ee, gèi béé waa ka avâr̂i xi-nya, êr̂ê, nââbéé vèr̂i duö duwè-ré, dua waa nêr̂ê né vi rherhî ka e vèâ gèvé-nya, mâ wi-a Kéléméné bar̂ee, mâ cér̂é wânii bar̂ee pa waa nêr̂ê vèâ gèvé-nya, pa tö-i pèci né mör̂u na pâr̂â néé-r̂é.

4Vi or̂o rö Ör̂ökau na gëve. Aè gö êr̂ê yè-ve tëë, êr̂ê: “Vi or̂o vèr̂i.”

5Na e na ké-r̂é rhau rhîâgür̂ü kièo xe-ve na pâr̂â kâmö. Wè cé-a-è rö Ör̂ökau. 6Koa yè tâ vi nénââ yè dèxâ kââ, aè na e na ki gëve rhau êr̂ê vèa yè Bâô vi pëër̂ii xe-ve rö-i pwaér̂ö, mâ vi bëia mâ ëi. 7Aè nâânévâ ka mi xè-i Bâô, wè kââ ka vi kwéjî rai pâr̂â vi tâ pâgür̂ü wânii, nè yè bör̂i vi târ̂î pâr̂â pwéé-ve, mâ pâr̂â vi tâ néxâi xe-ve rö-i Kérisö Ièsu.

8Pâ kaavèâi-nya éé, ökââ léé, êr̂ê, pâr̂â kââ ka avâr̂i, mâ pâr̂â kââ é aʼvè e, mâ pâr̂â kââ ka târi, mâ pâr̂â kââ ka korhî, mâ pâr̂â kââ ka vië, mâ pâr̂â kââ ka mâ e, wi yè dèxâ âwâné, wi yè dèxâ kââ pè pè kau, na e na pâr̂â kââ-ré cè ké-r̂é kavèè né pâr̂â vi tâ néxâi xe-ve. 9Aè pâr̂â kââ ré gëve wê pâgür̂ü mâ cëi, mâ pwêr̂ê, mâ tö rhûû rai-nya, wè waa vèr̂i na gëve, nè yè bör̂i tö pwar̂a-ve na Bâô né nâânévâ.

Na Ëi Na Paulo Yè Pâr̂â Kwââvâr̂â I Pâi Xè Filipi

10Gö vi or̂o vè kau yè Ör̂ökau xè-i ké wê tuö tëë i vi tâ néxâi xe-ve yè-nya; gëve dè tâ néxâi wîr̂î yawi, rhaaxâr̂ö na wê yèri nédaa yè-ve. 11Aè gö da êr̂ê xè-i ké rhauadè xi-nya, wè gö wê cowa pâgür̂ü ké yè vi or̂o rö-i pâr̂â câwâ wânii. 12Gö tâwai ké yè yèri, mâ gö tâwai ké yè kigör̂ödiwi. Rö-i pâr̂â kââ vidù, mâ rö-i pâr̂â kââ wânii, gö cowa pâgür̂ü ké yè kiè, mâ ké yè mêr̂ê, mâ ké yè kigör̂ödiwi, mâ ké yè rhauadè. 13Na pâr̂i-nya na pâr̂â kââ rö-i ce ré pè mör̂ö-nya. 14Rhaaxâr̂ö, na wê e na câwâ xe-ve, na gëve yéé vèa gèré-nya rö-i bwêêpë xi-nya.

15Pâ ké Filipi éé, gëve wê tâwai, êr̂ê, tö ka rhavûû vi rherhî ka e, tèi ökâré gö vi xè Makédonia, na bör̂i wê yèri Ékalésia cè ki vâr̂â gövu-é, rö-i ö kââ-ré na nââ mâ ö kââ-ré na cëi; 16aè dè gëve rö, wè tèi nédaa ré gö tö Tèsalonika, wè gëve bör̂i rhaaxâ mâ pèkaar̂u vi tùr̂ùwaa yè-nya pè nââbéé nêr̂ê-nya. 17Aè na da kââ cè ki mâ êr̂ê, gö mèyè kwââvâr̂â, aè gö vi mè rö pwêê ka yè pè pwa vè pôr̂ô vè pè kwê yè-ve. 18Ö kââ-ré gö wê cëi rö-i pâr̂â kââ ka dö pôr̂ô, mâ gö wê rhâri xè-i; gö wê cowa cëi rai Épaférodite pâr̂â kââ ré mi xè xe-ve, na ûr̂û dèxâ bûr̂û ka borhêê e, mâ dèxâ êê pwaér̂ö ré na cëi na Bâô mâ na e yè-è. 19Aè nè yè bör̂i nââ yè-ve na Bâô xi-nya, pâr̂â kââ ka yè pâr̂i-ve, ûr̂û ké kigör̂ödiwi xi-e rö rhîrhér̂é xi-e rö Kérisö Ièsu. 20Yè Bâô xé-ré mâ Pevaa xé-ré na rhîrhér̂é waavi aau! Amen.

Pè Cowa Pâr̂â Nô Né Vi Méar̂i

21Êr̂ê vi méar̂i xi-nya yè pâr̂â paxa vi rheewaa-r̂é rö Kérisö Ièsu. Aè cér̂é nôâ wa-ve vi méar̂i xé-r̂é na pâ kaavèâi pa tö gèvé. 22Cér̂é nôâ wa-ve vi méar̂i xé-r̂é na pâi paxa vi rheewaa-r̂é, aè cér̂é nôâ vè kau na cér̂é pa kèi wêê mwâ i Kaisara.

23Ki tö pâr̂â ko-ve na vi méar̂i vi bwir̂i i Ör̂ökau Ièsu Kérisö!

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index