Search form

Philémon 1

Nô Né Vi Méar̂i

1Gènyâ Paulo ré é pöi-nya, na pûû-é na Kérisö Ièsu, mâ Timotéo dèxâ kaavèâi ré gövu yu yè Filémona, ka dö wêê nénââ xi-vu, mâ kâmö ré wakè vèâ gèvé-é, 2mâ yè Afia, wè béé ër̂i-vu, mâ yè Arékipa, kâmö ré béé-vu rö ka vi paa, mâ yè pâr̂â Ékalésia rö wêê mwâ xi-i. 3Na e mâ ki tö pwar̂a-ve na vi méar̂i, mâ aʼvui xè-i mi Bâô Pevaa xé-ré, mâ Ör̂ökau Ièsu Kérisö!

Vi Méar̂i Mâ Tâ Néwèi I Filémona

4Gö bâ ëi yè Bâô xi-nya, mâ êr̂ê-i rö-i pâr̂â pwaér̂ö xi-nya, 5wè gö wê tö pwêr̂ê vi tâ néwèi xi-i yè Ör̂ökau Ièsu, mâ vi méar̂i xi-i yè pâr̂â kâmö pa vi rheewaa-r̂é. 6Gö pëër̂ii cè ki wii na âwâné ké nââbéé xi-i tâ néwèi vè ki nô i Kérisö, cè ké-r̂é rhîâgür̂ü pâr̂â kââ ka e ré tö pwar̂a-ré. 7Wè gö vi or̂o vè kau, mâ maaxé xè-i vi méar̂i xi-i; gèi kaavèâi-nya, wè na wê târâdâ xè-i nêr̂ê-i na wêê nénââ xé-r̂é, cér̂é pâr̂â paxa vi rheewaa-r̂é.

Na Waa Dèxâ Vi Pëër̂ii Na Paulo Vè Ki Onésime

8Tö ökâré nè dè pâr̂i-nya rö-i Kérisö, na ké yè vi câwâ yè-i rö pâr̂â kââ ka pâr̂i, 9aè gö bar̂i waa rö-i nô né vi méar̂i-rö mâ pëër̂ii yè-i, gènyâ Paulo, kâmö ka béâr̂i ka tö êê pö xina xè-i Kérisö Ièsu, 10gö bëia yè-i vè ki Onésime o xi-nya ré gö vi ër̂i-e mâʼ na gö tö êê pö, 11ö kââ-ré ka da dö kââ yè-i xiréé, aè xina wê na wê dö kââ yè-i mâ yè-nya bar̂ee.

12Gö bör̂i tùr̂ùwaa-è tëë wa-i, wè ce ka dö wêê nénââ xi-nya. 13Gö wê tâ néxâi ki yè aʼrhua-è cè ki tö gövu mâ cè ki nââbéé-nya rai-i, tö ka tö êê pö, na pûû-é na vi rherhî ka e. 14Aè gö da bar̂i waa dèxâ kââ na gö da tö tâwai vi tâ néxâi xi-i, cè ki dè tuö vè târ̂ââ na kââ ka e ré gè yè waa, aè na da xè-i ké yè vi câwâ xi-nya yè-i.

15Wè na ûr̂û é wê pè Onésime rai-i, rèi rö dèxâ nédaa cè ki gèi tö xar̂a-è tëë waavi, 16na da ûr̂û tëë kâmö ka êê yavia, aè na ûr̂û ka vi kwéjî rai kâmö êê yavia, wè dè kaavèâi-ré rö ka dö wêê nénââ xé-ré, wè dö wêê nénââ xi-nya, mâ dö wêê nénââ xi-i bar̂ee, rö-i kar̂ö mâ rö-i Ör̂ökau bar̂ee.

17Tö ökâré, gè yè tâ néxâi, êr̂ê, gè wi ker̂e-nya, gè yè bör̂i cëi-e na ûr̂û gè cëi-nya; 18aè nè yè kâ vè yéé i rö-i dèxâ kââ mâ nè wii na ki-i dèxâ kââ rö pwar̂a-è cè ki yè urhii yè-i tëë na ce, wè kâyâi ö kââ-ré cè ki göi waa. 19Gènyâ Paulo, gö yu vèr̂i ö kââ-ré i néxar̂a â-nya, wè gö yè dè urhii, wè gö yè da êr̂ê yè-i, êr̂ê, na pâr̂i-i na ki gè kâyâi-i yè-nya kwéyë. 20Üüwa, kaavèâi-nya mwêê, pè vi or̂o-nya rö-i nô-ré rö-i Ör̂ökau, mâ waa vè mâmâ pwéé-nya rö-i Kérisö.

21Gö yu vèr̂i yè-i, wè gö tâ néwèi-i êr̂ê, gè yè cëi nô xi-nya, aè gö tâwai, êr̂ê, gè yè waa ka vi kwéjî rai ö kââ-ré gö êr̂ê. 22Ökââ bar̂ee, wè kâ vè tö vâ dèxâ kaa töö ré gö yè cuè rö-i, wè gö tâ néwèi êr̂ê, é yè kâyâi-nya vèr̂i wa-ve, rö-i ar̂inadö né pâr̂â pwaér̂ö xe-ve.

Pè Cowa Pâr̂â Vi Méar̂i

23Na méar̂i i na Épaféra ré é pöi-e vèâ-nya, na pûû-é na Kérisö Ièsu, 24aè cér̂é méar̂i-i bar̂ee na Maréko, mâ Arétaka, mâ Déma, mâ Luka, pâr̂â pâi ré waa nêr̂ê gèvé vèâ.

25Ki tö pwar̂a ko-ve na vi méar̂i vi bwir̂i i Ör̂ökau xé-ré Ièsu Kérisö!

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index