Search form

Apocalypse 1

Ka Rhavûû Nô Né Pèci-A

1Ökââ êr̂ê vèa i Ièsu Kérisö, ré na vi nââ yè-è na Bâô cè ki êr̂ê vèa yè pâr̂â kâmö yar̂i xi-e, pâr̂â kââ ré yè pwa, na bör̂i tùr̂ùwaa na ce mâ êr̂ê vèa, na vi wêyê né-é na angéla yè Ioané, kâmö yar̂i xi-e, 2kâmö ré ye vè avâr̂i nô i Bâô mâ pè ye vè avâr̂i i Ièsu Kérisö, wè na wê tö rhûû pâr̂â kââ-ré. 3Na kau mâmâ na ko kâmö ré vâr̂â, mâ kâmö ré pwêr̂ê nô ré é vi aʼvè néxâi baayê, mâ köiwaa pâr̂â kââ ré é yu rö-i! Wè na wê tö vè ubwa na nédaa-né.

Nô Né Vi Méar̂i Yè Pâr̂â Ékalésia Ka Kanii Na Ma Kaar̂u

4Gènyâ Ioané, gö yu yè pâr̂â ékalésia paxanii na ma kaar̂u rö Asia. Na e na ki tö pwar̂a-ve na vi méar̂i vi bwir̂i, mâ nâânévâ xè xi-e ré mör̂u xina mâ kwaôroé mâ ré mö ké pwa, mâ xè-i mi pâr̂â ko ka kanii na ma kaar̂u ka tö némèè kaa per̂e xi-e, 5mâ xè-i mi Ièsu Kérisö, ce ka ye vè avâr̂i mâ ka dö avâr̂i, ökâré kâmö ka tö vèa baayê yè mör̂u rai pâr̂â paxa mé, mâ ör̂ökau i pâr̂â ör̂ökau rö-a bwêê jë!

Ki tö pwar̂a ce ré méar̂i-ré mâ cöö virai yerii xé-ré xè-i war̂a xi-e, 6mâ pugèwè-ré vè mwâcir̂i mâ pâi paxa nâânévâ i Bâô Pevaa xi-e, ki tö pwar̂a-è na rhîrhér̂é mâ awir̂è kwéyë rua waavi aau! Amen!

7Tö rhûû-é, nè yè pwa rö-i pâr̂â kö. Cér̂é yè mâ tö rhûû-é na pâr̂â pièmè wânii, mâ pâr̂â kâmö ré wê dawir̂i-e; aè cér̂é mâ tââ vi yimémé xè xi-e na pâr̂â névâ wânii rö-a bwêê jë. Üüwa. Amen!

8“Gènyâ-a Aléfa mâ Oméga, ka rhavûû mâ léé, na êr̂ê na Ör̂ökau Bâô”. Wè ce, wè ce mâ', mâ ce ré yè pwa, mâ awir̂è wânii na ce.

Na Ngërhûû Kérisö Na Ioané

9Gènyâ Ioané wè kaavèâi-ve, mâ ka tö gèré vèâ rö-i bwêêpë, mâ mwâcir̂i mâ vi pè mör̂ö rö-i Ièsu Kérisö, gö wê tö néyî ré na Patamo na néé-é, na pûû-é na nô i Bâô mâ ké ye vè avâr̂i Kérisö. 10É pè xi-nya rö-i ko, rèi nédaa i Ör̂ökau, gö bör̂i pwêr̂ê rö dèè-nya dèxâ mêr̂ê aʼ ka kau, na ûr̂û mêr̂ê aʼ i döö, 11na bör̂i êr̂ê: «Pâr̂â kââ ré gè tö rhûû, wè yu rö-i dèxâ pèci, mâ kâyâi yè pâr̂â Ékalésia, wè Éféso, Simurina, mâ Pérégamo, mâ Tuataira, mâ Saradi, mâ Filadéléfia, mâ Laodikéa.»

12Gö bör̂i yabér̂é na ka rhîâgür̂ü mêr̂ê aʼ ré pè aʼ-nyâ. Gö bör̂i wê yabér̂é mâ tö rhûû pâr̂â kavèè mwââ kêmör̂u mwâné mii ka kanii na ma kaar̂u. 13Aè na tö négowé né kavèè pâr̂â mwââ kêmör̂u ka kanii na ma kaar̂u na dèxâ kâmö, na ûr̂û o i kâmö, na cur̂i jer̂e kwêêr̂ê ka mwââ yéyé kwéyë rua rö köwi-e xè ria, aè na wê pöi rö pèè wâ-ê dèxâ némui mwâné mii. 14Ö gwâ-ê mâ pûr̂û gwâ-ê, wè na uèuu na ûr̂û pûr̂û mutô, mâ na ûr̂û kiona; aè na ûr̂û mèèjar̂a kêmör̂u na duö pièmè-è; 15na ûr̂û vaö ka mii kar̂a na duö köwi-e xè ria, na ûr̂û é âr̂â i-e rö kêmör̂u ka kau, aè ö ké aʼ xi-e, wè na ûr̂û ké aʼ i pâr̂â kwiè ka kau mâmâ. 16Aè rö néxar̂a â-ê é gaamëë, wè na tö-i na pâr̂â âr̂âwir̂è ka kanii na ma kaar̂u. Na wê tù rua xè néwâ-ê na o taua ka kè na duö ékar̂aè; aè ö némèè-è, wè na ûr̂û mèèxa ka dö kar̂a aau. 17Gö tö rhûû-é, gö bör̂i bèi ria rö duö köwi-e, gö ûr̂û kâmö ka wê mé. Na bör̂i nââ néxar̂a â é gaamëë xi-e rö bwêêwé-nya, mâ êr̂ê, êr̂ê: «Koa yè bar̂a! 18Wè gènyâ-â, ka baayê ma' ka bwiidè, gènyâ mör̂u. Wè gö wê cowa mé, aè tö rhûû, wè gö dè mör̂u kwéyë rua waavi aau. Aè gö tö xar̂a pâr̂â kii né pèii mé mâ névâ i paxa pèii mé. 19Tö ökâré, yu vèr̂i pâr̂â kââ ré gè tö rhûû mâ pâr̂â kââ ré xina mâ pâr̂â kââ ré yè pwa mi, 20wè nô né ka tö yêr̂ê i pâr̂â âr̂âwir̂è ka kanii na ma kaar̂u ré gè wê tö rhûû rö é gaamëë xi-nyâ, mâ nô né pâr̂â kavèè mwââ kêmör̂u mwâné mii ka kanii na ma kaar̂u. Pâr̂â âr̂âwir̂è ré ka kanii na ma kaar̂u, wè ökâré pâr̂â angéla i pâr̂â Ékalésia ka kanii na ma kaar̂u, aè pâr̂â kavèè mwââ kêmör̂u ka kanii na ma kaar̂u ré gè tö rhûû, wè ökâré pâr̂â Ékalésia ka kanii na ma kaar̂u.»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index