Search form

Apocalypse 10

Angéla Mâ Pèci Ka Yar̂i

1Gö tö rhûû dèxâ angéla ka wii na awir̂è xi-e na na vi ria mi xè nékö, na yakôwîî-e na kö; aè na tö gwâ-ê na jérö, na ûr̂û mèèxa na némèè, aè duö köwi-e xè ria, wè na ûr̂û duö rhea kêmör̂u. 2Na tö néxar̂a â-ê na pèci yar̂i é puvar̂ai-e. Aè na tee rö nérhëë na köwi-e xè ria é gaamëë, mâ na tee rö némèr̂i na köwi-e é dara; 3na bör̂i aʼ vè mör̂ö ûr̂û ké aʼ i liona. Na tëvë, na bör̂i kô na pâr̂â nör̂ö ka kanii na ma kaar̂u. 4Aè tèi ökâré na kô na pâr̂â nör̂ö ka kanii na ma kaar̂u, gö bör̂i vi na ka yu; gö bör̂i tö pwêr̂ê nô mi xè nékö, êr̂ê: «Pè pirii pètâbâ né pâr̂â kââ ré cér̂é êr̂ê na pâr̂â nör̂ö ka kanii na ma kaar̂u, aè koa yè yu.»

5Bör̂i angéla ré gö tö rhûû-é, ka tömâ rö bwêêrher̂e rhëë mâ némèr̂i, wè na navui rua köwi-e xè rua é gaamëë xi-e na nékö, 6mâ kîbô rö-i ce ka mör̂u kwéyë rua waavi aau, ökâré ce ré yaxai nékö mâ pâr̂â kââ rö léwé-é, mâ bwêê jë mâ pâr̂â kââ rö léwé-é, mâ nérhëë mâ pâr̂â kââ rö léwé-é, êr̂ê «Na da wii tëë na nédaa-né. 7Aè tèi nédaa né ké yè aʼ i angéla pèkanii na ma kaar̂u, wè na ki yè ku döö, nè yè bör̂i yexèvè na kââ ka tö yêr̂ê rö pwar̂a Bâô, na ûr̂û vi rherhî ka e ré na êr̂ê vèa mâʼ yè pâr̂â kâmö yar̂i xi-e, wè pâr̂â pérövéta.»

8Aè ö nô ré gö tö pwêr̂ê mi xè nékö, wè na vi êr̂ê yè-nya tëë, êr̂ê: «Vi na ka pè pèci ré é puvar̂ai, ökâré tö angéla ré tömâ rö bwêêrher̂e rhëë mâ rö némèr̂i.»

9Gö bör̂i vi wa angéla mâ êr̂ê yè-è cè ki vi nââ yè-nya ö pèci ka yar̂i-ré. Na bör̂i êr̂ê yè-nya, êr̂ê: «Pè vèr̂i mâ ara; nè yè mâ mâi rö pwéé-i, rhaaxâr̂ö nè yè né e rö néwâ-i, na ûr̂û dörö.»

10«Gö pè pèci ka yar̂i-a xè-i angéla, mâ wê ara; na bör̂i né e rö néwâ-nya, na ûr̂û dörö, gö bör̂i wê niwîr̂i, na bör̂i wê mâi rö pwéé-nya.»

11É bör̂i êr̂ê yè-nyâ, êr̂ê: «Na e na gèi vi rherhî ûr̂û pérövéta yè pâr̂â kâmö, mâ pâr̂â névâ, mâ pâr̂â ba pa aʼ i vidù mêr̂ê aʼ xé-r̂é, mâ pâr̂â ör̂ökau pa pôr̂ô»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index