Search form

Apocalypse 11

Duö Kâmö Ré Ye Vè Avâr̂i

1É bör̂i nââ yè-nya dèxâ bèè udövi na ûr̂û mèèjö, na bör̂i êr̂ê yè-nya na dèxâ kâmö, êr̂ê: «Tömâ rua mâ dâwaa mwâ waa ar̂ii i Bâô, mâ kavèè kaa yâmar̂a, mâ pâr̂â kâmö ré pwaér̂ö rö léwé-é. 2Aè kâyâi ö mwâ yar̂i rö dèè mwâ waa ar̂ii, koa yè dâwaa; wè é wê cowa nââ yè pâr̂â névâ, aè é yè texai népèè névâ tèi pâr̂â var̂ui ka kaar̂u kâmö na ma kaar̂u. 3Gö yè mâ kâyâi yè duö kâmö dua ye vè avâr̂i-nyâ cè ku-r̂u pérövéta tèi 1.200 na pâr̂â nédaa. É yè pè cur̂i-r̂u i cur̂i ka kau na ker̂e-é.»

4Ökââ duö élaiö, mâ duö kavèè mwââ kêmör̂u ré tömâ rö némèè Bâô, ör̂ökau né bwêê jë. 5Aè nè yè bar̂i waa vè yaané-r̂u na dèxâ kâmö, nè bör̂i tù rua xè duö néwâ-r̂u na kêmör̂u cè ki kèr̂i pâr̂â vi rhîaa yè-r̂u; aè na ki bar̂i waa vè yaané-r̂u na dèxâ kâmö, na pâr̂i bar̂ee na ké yè yö vè mii-e ûr̂û-ré.

6Na tö pwar̂a-r̂u na ar̂inadö né ké yè yâwîî nékö cè ki da kwa tèi pâr̂â nédaa ré cur̂u pérövéta rèi, aè na dè wii na ar̂inadö xi-r̂u rö bwêêwé pâr̂â kar̂ö rhëë cè ki mâ pugèwè vè war̂a, cè ku-r̂u ya bwêê jë i pâr̂â pèii wânii, na e ûr̂û rhî vè e xi-r̂u. 7Na ku-r̂u yè pè cowa rö-i ké pè ye vè avâr̂i xi-r̂u, wè nè yè bör̂i vi na bwâr̂âwê ré wê pwa mi xè-i léwé néwô ka tö vè tù aau, na ka vi paa cér̂é-é, mâ mör̂ö rai-r̂u, mâ yö vè mii-r̂u. 8Aè nè yè bör̂i kur̂u na duö kar̂ö-r̂u ka mé rö wêyê né népèè névâ ka kau, é bör̂i vi aʼyè-r̂u rö-i nô né ko, êr̂ê Sodoma töwè Aigupito. 9Cur̂u yè kur̂u tö ökâré é pè cevè Ör̂ökau xi-r̂u rö-i. Aè cér̂é yè tö rhûû kar̂ö-r̂u ka mé rèi karir̂i nédaa mâ rha böömèè, na pâr̂â paxa mi xè bör̂i névâ, mâ bör̂i mwââr̂ö mâ pâr̂â ba pa aʼ i vidù i mêr̂ê aʼ xé-r̂é, mâ pâr̂â kâmö, aè é da kâyâi duö kar̂ö-r̂u ka mé cè ki mâ nââ uyûi rö kaa vi uyû. 10Pâr̂â kâmö ré cuè rö-a bwêê jë, wè cér̂é yè vi or̂o mâ pwérhar̂a wa ké mé xi-r̂u, aè cér̂é yè vi nââ yè-r̂é vidù pâr̂â kwââvâr̂â xè-i ké wê mé i dua pérövéta ré wê pè bwêêpë pâr̂â kâmö pa tö bwêê jë.

11Bör̂i tèi nédèè karir̂i nédaa mâ rha böömèè, na bör̂i vi ru rö xi-r̂u na ko né mör̂u xè-i mi Bâô, cur̂u bör̂i wê tömâ rua; na bör̂i pwa yèr̂i-r̂é na bar̂a vè kau, cér̂é ré tö rhûû-r̂u. 12Cur̂u bör̂i tö pwêr̂ê mêr̂ê aʼ ka kau yè-r̂u mi xè nékö, na êr̂ê yè-r̂u, êr̂ê: «Vi rua mi na.» Cur̂u bör̂i wê vi rua na nékö rö-i kö; aè cér̂é tö rhûû-r̂u na pâr̂â paxa vi rhîaa yè-r̂u. 13Aè na wii na kangarè tèi kâ pè mèèxa-ré, na bör̂i bèi ria na dèxâ ékar̂aè pè pârör̂ö népèè névâ; aè ö kangarè-ré, wè na yö vè mii pâr̂â kâmö paxanii na ma kaar̂u mille, cér̂é bör̂i bar̂a na bör̂i paxa örua, mâ pè kau Bâô né nékö.

14Na wê cowa na pèkaar̂u bwêêpë, tö rhûû, wè nè yè pwa i bèr̂éé na pèkarir̂i bwêêpë.

Pèkanii Na Ma Kaar̂u Döö

Êr̂êv 12.10; 19.6; Dan 7.9-14

15Na bör̂i ku döö na angéla pèkanii na ma kaar̂u. Na bör̂i pwa mi xè nékö na pâr̂â mêr̂ê tëvë ka kau ré êr̂ê, êr̂ê: «Ö mwâcir̂i xè bwêê jë, wè é wê cowa pugèwè vè ki Ör̂ökau xé-ré mâ Kérisö; nè yè mâ vi winô na ce kwéyë rua waavi.» 16Aè pâr̂â pâi béâr̂i paxa tâ wâré rha kâmö na ma kavùè, pâr̂â kâmö ré te vidù rö pâr̂â kaa per̂e xé-r̂é rö némèè Bâô, wè cér̂é rhawir̂i-r̂é ria mâ tâ nôô yè Bâô, 17mâ êr̂ê:

«Gèvé ëi yè-i, wè Ör̂ökau Bâô Katawaiwânii, wè dè gèi rö xina, mâ kwaôroé,

Wè gè wê cowa pè awir̂è xi-i ka kau

Mâ gè winô-né.

18Aè cér̂é rhôê na pâr̂â névâ,

Na bör̂i wê pwa na vi rhôê xi-i

Mâ nédaa né ké yè ërëwaa pâr̂â kâmö pa wê mé,

Mâ nââ pè urhii yè pâr̂â kâmö yar̂i xi-i, pâr̂â pérövéta,

Mâ pâi paxa ar̂ii, mâ pâr̂â kâmö paxa rheewaa néé-i,

Paxa yar̂i mâ paxa kau,

Mâ na pwa na nédaa né pè yerii-r̂é paxa pè yerii bwêê jë.»

19É bör̂i cîî mwâ waa ar̂ii i Bâô rö rua nékö, na bör̂i tö vèa rö léwé-é na mwâ vi kîbô. Na bör̂i wii na pâr̂â kaye, pâr̂â mêr̂ê aʼ, pâr̂â nör̂ö, kangarè mâ kwa péö ka kau.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index