Search form

Apocalypse 11:18

18Aè cér̂é rhôê na pâr̂â névâ,

Na bör̂i wê pwa na vi rhôê xi-i

Mâ nédaa né ké yè ërëwaa pâr̂â kâmö pa wê mé,

Mâ nââ pè urhii yè pâr̂â kâmö yar̂i xi-i, pâr̂â pérövéta,

Mâ pâi paxa ar̂ii, mâ pâr̂â kâmö paxa rheewaa néé-i,

Paxa yar̂i mâ paxa kau,

Mâ na pwa na nédaa né pè yerii-r̂é paxa pè yerii bwêê jë.»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index