Search form

Apocalypse 12

Bwè Mâ Dragona

1Na bör̂i wê tö vèa rö nékö dèxâ pètâbâ ka kau; ökâré dèxâ bwè, wè na pè yakôwîî-e na mèèxa, aè na tö é ria né duö köwi-e xè ria na var̂ui, aè na tö gwâ-ê na bwaar̂a kör̂öna, wè pâr̂â âr̂âwir̂è ka pârör̂ö na ma kaar̂u. 2Na wê tâwé, na bör̂i pèii na pwéé-é, na bör̂i tââ xè-i ké pèii pwéé-é cè ki wê vi ër̂i.

3Na bör̂i tö vèa bar̂ee na dèxâ pètâbâ mi xè nékö; tö rhûû, ökâré dragona ka kau mâ ka mii, wè kanii na ma kaar̂u na pâr̂â gwâ-ê, aè pârör̂ö na pâr̂â gi xi-e, mâ kanii na ma kaar̂u na pâr̂â bwaar̂a kör̂öna rö pâr̂â gwâ-ê. 4Aè na yörhèè vi i mèè mar̂a xi-e dèxâ ékar̂aè pèkarir̂i pâr̂â âr̂âwir̂è né nékö, na bör̂i yer̂e-r̂é ria na bwêê jë. Aè ö dragona-ré, wè na tömâ rö némèè bwè ré yè vi ër̂i, cè ki mâ öi o yar̂i xi-e na ki wê ârè. 5Na bör̂i ër̂i dèxâ o yar̂i wi na bwè-a, ré yè vi winô yè pâr̂â névâ wânii xè-i mèèjö vaö. Aè é wê pèi vi bèr̂éé o yar̂i i bwè-ré na pwar̂a Bâô rö kaa per̂e xi-e. 6Aè na wê ör̂ö na bwè-a na bwêê dè, wè na wii na ka tö xi-e rö-i, na wê kâ vè tö vâ na Bâô cè ki mâ vi ër̂i-e rö-i tèi 2.160 pâr̂â nédaa.

7Tèi ökâré, na bör̂i wii na vi paa rö nékö. Wè Mikaèla mâ pâr̂â angéla xi-e, cér̂é vi paa cér̂é dragona mâ pâr̂â angéla xi-e, 8cér̂é bör̂i da vi kwéjî na dragona mâ pâ angéla xi-e, na bör̂i wê yèri kaa töö xé-r̂é rö nékö. 9É bör̂i yayâwâ dragona ka kau, ökâré mârhùr̂ii mâʼ xiréé, ré é ye néé-é êr̂ê, méavor̂a mâ Satana, ce ré pè vi mür̂ü bwêê jë wânii, é wê yayâwâ-ê na bwêê jë cér̂é pâr̂â angéla xi-e.

10Gö bör̂i pwêr̂ê mêr̂ê tëvë vè kau rö rua nékö, na êr̂ê, êr̂ê: «Na wê pwa xina na mör̂u, mâ ar̂inadö, mâ mwâcir̂i i Bâô xé-ré, mâ vi winô i Mésia xi-e bar̂ee, wè é wê cowa yayâwâ ö ce ré vi kââr̂â i pâr̂â pâ kaavèâi-r̂é, ökâré ce ré vi kââr̂â i-r̂é rö némèè Bâô xé-ré tèi bwê mâ daa. 11É mör̂ö rai-e xè-i war̂a i Arénio, mâ xè-i nô ré cér̂é ye vè avâr̂i, aè cér̂é da méar̂i mör̂u xé-r̂é rai ké yè mé. 12Tö ökâré, wè vi or̂o na gëve pâr̂â nékö mâ gëve pâr̂â kâmö ré tö-i. Aauu mwêê néjë mâ nérhëë! Wè na wê vi ria mi wa-ve na méavor̂a. Na bör̂i kau aau na ké kwér̂ènô xi-e, xè-i ké wê tâwai xi-e, êr̂ê, na wê tö vè ubwa na nédaa xi-e.»

13Na wê tö rhûû na dragona, êr̂ê, é wê cowa yayâwâ-ê na bwêê jë, na bör̂i pè bwêêpë bwè ré vi ër̂i o yar̂i wi. 14É bör̂i nââ yè bwè-a duö rhèrhee i mür̂ü ka kau aau cè ki wê cêê rai mârhùr̂ii na bwêê dè tö kaa töö xi-e, wè é yè vi ër̂i-e rö-i tèi rö rha ar̂èè, mâ pâr̂â ar̂èè ka pôr̂ô mâ rha böömèè ar̂èè. 15Na bör̂i göör̂u rhëë na mârhùr̂ii xè-i néwâ-ê yè bwè-a, na ûr̂û kar̂ö rhëë cè ki wê rhiè bwè-a na jêr̂ê né kar̂ö rhëë. 16Na bör̂i nââbéé bwè-a na néjë, wè na ko méâ na néjë mâ mââmui kar̂ö rhëë ré na xar̂u na dragona xè-i néwâ-ê. 17Na bör̂i rhôê i bwè-a na dragona, na bör̂i vi na ka vi paa na ce cér̂é paxa örua xè-i pa tewa i bwè-a, wè pâr̂â kâmö paxa pwêr̂êwaa pâr̂â mââyöö i Bâô, mâ paxa tuxâgür̂ü pè ye vè avâr̂i Ièsu.

18Na bör̂i tâ tömâ na ce rö bwêê dââwê rö pwar̂awiè.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index