Search form

Apocalypse 13

Kaar̂u Bwâr̂âwê

1Gö bör̂i tö rhûû dèxâ bwâr̂âwê ka pwa rua mi xè-i nérhëë, na wii na pâr̂â gi xi-e ka pârör̂ö, mâ pâr̂â gwâ-ê ka kanii na ma kaar̂u, aè na tö bwêêwé pâr̂â gi xi-e na pâr̂â bwaar̂a ka pârör̂ö, mâ na tö pâr̂â gwâ-ê na pâr̂â néé ka vi pè kau yè Bâô. 2Ö bwâr̂âwê ré gö tö rhûû, wè na ûr̂û léopar, aè pâr̂â köwi-e xè ria, wè na ûr̂û pâr̂â köwi béé â, aè néwâ-ê, wè na ûr̂û néwâ liona. Na bör̂i nââ yè-è ar̂inadö né na dragona, mâ kaa per̂e xi-e mâ kaa vi winô ka kau. 3Aè gö tö rhûû dèxâ gwâ-ê, é wê cowa rhaxè-è, na ûr̂û ka yè wê mé; bör̂i ö wêêkaâr̂â ré pèii rö gwâ-ê, wè na wê mö 4Aè na buèi bwâr̂âwê na bwêê jë wânii. Cér̂é bör̂i tâ nôô yè dragona xè-i ké nââ ar̂inadö xi-e yè bwâr̂âwê. Cér̂é bör̂i tâ nôô tëë yè bwâr̂âwê, êr̂ê: «Wîr̂î kâmö ka ûr̂û bwâr̂âwê-a? Aè âri kâmö ka tâwai yè vi paa cur̂u-é?»

5Aè é nââ yè néwâ-ê cè ki êr̂ê pâr̂â kââ ka kau, mâ pâr̂â vi pè kau-é yè Bâô; é wê nââ yè-è bar̂ee ar̂inadö cè ki wakè tèi kaar̂u kâmö na ma kaar̂u var̂ui. 6Na bör̂i wê tëvë pè kau-é yè Bâô mâ é aʼvè yaané néé-é, mâ mwââ mwââlöö xi-e, mâ pâr̂â kâmö ré paxa cuè rö rua nékö. 7É bör̂i wê kâyâi yè-è cè ki vi paa cér̂é pâi pa vi rheewaa-r̂é, mâ vigâr̂â yè-r̂é. É bör̂i nââ yè-è vi winô rö bwêêwé pâr̂â mwââr̂ö wânii, mâ pâr̂â kâmö, mâ pâr̂â ba pa aʼ i vidù i mêr̂ê aʼ xé-r̂é, mâ pâr̂â névâ. 8Aè cér̂é rhau tâ nôô yè-è na cér̂é wânii ré cuè rö-a bwêê jë, pâr̂â kâmö ré é da yu néé-r̂é, rhavûû rö ka yùè kavèè bwêê jë rö pèci né mör̂u-i Arénio ré e yö vè mii-e vè êê pwaér̂ö.

9«Na ki wii na kâmö ka wii na böödê, pwêr̂ê na ce. 10Ö kâmö ré ya pèi kâmö, wè é yè ya pè xi-e bar̂ee. Aè ö kâmö ré vi yö vè mii i o taua, wè é yè yö vè mii-e i o taua. Ökâré vi pè mör̂ö mâ vi tâ néwèi i pâi paxa vi rheewaa-r̂é.»

11Aè gö tö rhûû bar̂ee dèxâ bwâr̂âwê ré pwa rua mi xè léwé néjë, na wii na kaar̂u gi xi-e ka ûr̂û gi dèxâ Arénio, aè na ûr̂û ké aʼ i dragona na ké aʼ xi-e. 12Na bör̂i dè rhau wii na ar̂inadö xi-e ûr̂û bwâr̂âwê ka baayê, mâ na waa nêr̂ê-ê rö némèè-è. Na tùr̂ùwaa bwêê jë wânii mâ pâr̂â kâmö ré cuè rö-i cè ké-r̂é rhau tâ nôô yè bwâr̂âwê ka baayê, bwâr̂âwê ré na wê mö na wêêkaâr̂â xi-e rö gwâ-ê. 13Aè na waa pâr̂â pètâbâ ka kau cè ki mâ kâyâi ria na bwêê jë kêmör̂u mi xè nékö rö némèè pâr̂â kâmö. 14Na ârui pâr̂â kâmö ré cuè rö-a bwêê jë xè-i pâr̂â pètâbâ ré é kâyâi yè-è cè ki waa rö némèè bwâr̂âwê, na êr̂ê yè pâr̂â kâmö rö-a bwêê jë cè ké-r̂é waa dèxâ kaxoo-é pè vi cir̂i bwâr̂âwê-ré, na wii na wêêkaâr̂â i o taua rö xi-e, aè na dè mör̂u. 15É bör̂i nââ yè-è ar̂inadö cè ki nââ mör̂u yè kaxoo-é cè ki virù vèr̂i bwâr̂âwê, mâ cè ki tëvë na kaxoo-é mâ vi tùr̂ù na ka yö vè mii pâr̂â kâmö wânii ré cér̂é da tö vi tâ nôô yè kaxoo-é, ka virù vèr̂i bwâr̂âwê. 16Ökâré na tùr̂ùwaa pâr̂â kâmö wânii, pa yar̂i mâ pa kau, pâr̂â kâmö pa kigör̂ödiwi mâ pâr̂â pa rhauadè, pâr̂â kâmö ré pa wii na târi xé-r̂é mâ pâr̂â kâmö pa êê yavia, cè ké-r̂é vi na ka cëi pètâbâ rö néxar̂a â-r̂é é gaamëë, mâ tö pèr̂èmè-r̂é, 17cè ki da tâwai tëë na dèxâ kâmö ké yè waa pè urhii lèèwi mâ vi rhöwö tëë, aè na e rö na kâmö ré wii na pètâbâ rö xi-e, wè néé bwâr̂âwê töwè numéro né néé-é.

18Ökââ gaamëë. Nêr̂ê i kâmö ka wii na rhîâgür̂ü né ké yè vâr̂â numéro né bwâr̂âwê, wè ökâré numéro né kâmö, aè numéro xi-e wè 666.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index