Search form

Apocalypse 14

Rhe I Pâr̂â Kâmö Ré É Urhii-Ré

1Gö tarawaa, bör̂i tö rhûû, wè na tömâ rö gwêêwè Siona na Arénio, aè cér̂é tö pwar̂a-è na 144.000 mille kâmö, aè é wê yu rö-i rö pâr̂â pèr̂èmè-r̂é néé-é mâ néé Pevaa xi-e. 2Gö bör̂i pwêr̂ê mêr̂ê aʼ mi xè nékö, na ûr̂û mêr̂ê aʼ i pâr̂â kar̂ö rhëë ka pôr̂ô, mâ na ûr̂û mêr̂ê kô i nör̂ö ka kau; aè ö mêr̂ê aʼ ré gö pwêr̂ê, wè na ûr̂û mêr̂ê rhe i pâr̂â kâmö, cér̂é rhe i pâr̂â kitara xé-r̂é. 3Cér̂é bör̂i rhe-i, na ûr̂û rhe ka mö ké döwöö rö némèè kaa per̂e, mâ tö némèè pâr̂â bwâr̂âwê pavùè mâ pâi béâr̂i. Na yèri aau dèxâ kâmö ka tâwai pâgür̂ü rhe-ré, aè na e rö na cér̂é ré paxa 144.000 mille néé, dè cér̂é ré pâr̂â kâmö ré é urhii-r̂é rai bwêê jë.

4Cér̂é pâr̂â kâmö paxa da waa vè miir̂i-r̂é xè-i bwè, wè cér̂é pa wê vi tö yè; cér̂é pâr̂â kâmö paxa vi ua Arénio rö-i pâr̂â kââ ré na vi rö-i. Cér̂é pâr̂â kâmö é urhii-r̂é rai pâr̂â kâmö, cè ki pwêê ka baayê vè ki Bâô mâ Arénio. 5Aè na yèri nô ka vee é pwa yèr̂i rö néwâ-r̂é, xè-i ké yèri ka yaané rö xé-r̂é pè aʼvè yaané-r̂é.

Karir̂i Angéla

6Gö tö rhûû bar̂ee dèxâ angéla na cêê rö néwâviöe nékö, aè na tö xar̂a vi rherhî ka e ka da tâwai yèri cè ki mâ vi pur̂â i yè pâr̂â kâmö ré tö-a bwêê jë, mâ pâr̂â mwââr̂ö, mâ pâr̂â ba pa aʼ i vidù i mêr̂ê aʼ xé-r̂é, mâ pâr̂â kâmö. 7Na bör̂i êr̂ê xè-i mêr̂ê aʼ xi-e ka aʼ vè kau, êr̂ê: «Bar̂a yè Bâô, mâ nââ yè-è vi pè kau, wè na wê pwa na nédaa né vi ërëwaa xi-e; pwaér̂ö na gëve yè ce ré yaxai nékö mâ bwêê jë, mâ nérhëë mâ pâr̂â kaa pwé i rhëë.»

8Na bör̂i vi ua-è na dèxâ angéla pèkaar̂u-é, na bör̂i êr̂ê: «Na wê bèi, na wê bèi na Babilona ka kau, ökâré kâmö ré tùr̂ùwaa pâr̂â névâ wânii cè ké-r̂é wâyö divââ né vi rhôê né yaané xi-e!»

9Na bör̂i ua-r̂u na dèxâ angéla pèkarir̂i, mâ êr̂ê rö-i mêr̂ê aʼ xi-e ka kau, êr̂ê: «Nè yè wii na dèxâ kâmö ka tâ nôô yè bwâr̂âwê, töwè yè kaxoo-é, mâ ka yè cëi pètâbâ rö pèr̂èmè-è ra wi tö néxar̂a â-ê, 10ökâré kâmö ré yè wâyö bar̂ee divââ né vi rhôê i Bâô, ré é kâ vè tö vâ rö mwâ rhëë né vi rhôê xi-e, aè é da ber̂a vè rhaaxâ vèr̂i dèxâ kââ, é yè bör̂i pè bwêêpë-è xè-i kêmör̂u mâ sufre rö némèè pâr̂â angéla pa ar̂ii mâ tö némèè Arénio. 11Nè bör̂i puu rua na pur̂uu né bwêêpë xé-r̂é kwéyë rua waavi; aè cér̂é da tâ mui rèi bwê mâ daa na pâr̂â kâmö ré wê tâ nôô yè bwâr̂âwê mâ kaxoo-é, mâ pâr̂â kâmö wânii ré wê cëi pètâbâ né néé-é.»

12Ökâré vi pè mör̂ö i pâi paxa vi rheewaa-r̂é, pâr̂â kâmö paxa pwêr̂êwaa pâr̂â mââyöö i Bâô mâ tâ néwèi yè Ièsu.

13Gö bör̂i pwêr̂ê dèxâ mêr̂ê aʼ mi xè nékö ré êr̂ê yè-nya, êr̂ê: «Wè yu, êr̂ê na kau mâmâ na ko-r̂é pâr̂â paxa mé rö-i Ör̂ökau rhavûû xina, na êr̂ê na ko êr̂ê üüwa, wè cér̂é tâ mui rai pâr̂â ka wakè xé-r̂é mâ cér̂é vi ua-r̂é na pâr̂â nêr̂ê-r̂é.»

Ké Vi Yiur̂u Bwêê jë

14Aè gö tarawaa, gö bör̂i tö rhûû kö ka uè mâ dèxâ kâmö ka te rö-i, na ûr̂û dèxâ o i kâmö. Na bar̂i bwaar̂a kör̂öna mwâné mii, aè na tö néxar̂a â-ê na pè öö pè yiö bélé ka dö kè. 15Aè dèxâ angéla, wè na vi rua mi xè-i mwâ ka ar̂ii mâ pè aʼ kâmö ka te rö kö i mêr̂ê aʼ xi-e ka kau êr̂ê: «Yùù vèr̂i pè öö xi-i pè yiö bélé cè ki gèi wê yörher̂e, wè na wê pwa na nédaa né ké yè vi yiur̂u, wè na wê dö kùr̂ù na bwêê jë.» 16Na bör̂i yùù ria na bwêê jë rhar̂a xi-e pè yörher̂e bélé na kâmö ré te rö kö, na bör̂i vi yiur̂u bwêê jë na ce.

17Na wè tù rua tëë xè mwâ waa ar̂ii rö rua nékö na dèxâ angéla, na bör̂i tö xar̂a mwâr̂â dèxâ rhar̂a ka dö kè.

18Aè na wê vi rua bar̂ee na dèxâ angéla xè kavèè kaa yâmar̂a, na bör̂i wii na awir̂è xi-e rö bwêêwé kêmör̂u. Na bör̂i aʼvè kau na ce yè kâmö ré tö xar̂a rhar̂a ka kè pè yörher̂e bélé, êr̂ê: «Yùù vèr̂i rhar̂a xi-i pè yörher̂e bélé, mâ vi yiur̂u pâr̂â néjâ viné rö-a bwêê jë, wè na wê dö târ̂â na pâr̂â pwêê viné-né.» 19Na bör̂i yùù ria rhar̂a xi-e pè yörher̂e bélé na angéla na bwêê jë, mâ yiur̂u viné né bwêê jë, mâ yer̂e rö kaa pwavii viné ka kau, wè vi rhôê i Bâô. 20É bör̂i texai rö kaa pwavii viné rö dèè népèè névâ; na bör̂i jö na war̂a xè-i kaa pwavii viné, mâ yù tèi rua léé rö vaö né néwâ yovar̂i, mâ yù mwârui léé rö 1.600 kilomèèti.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index