Search form

Apocalypse 15

Pâr̂â Angéla Mâ Pâr̂â Bwêêpë Ka Taadè

1Gö tö rhûû dèxâ pètâbâ ka kau pè buèi rö rua nékö, wè na wii na pâr̂â angéla pa panii na ma kaar̂u pa tö xar̂a pâr̂â pè bwêêpë ka kanii na ma kaar̂u, ökâré pâr̂â bwêêpë ka taadè pè cowa vi rhôê i Bâô.

2Gö bör̂i tö rhûû dèxâ nérhëë, na ûr̂û gar̂aayi é ber̂a vè rhaaxâ vèr̂i kêmör̂u, aè cér̂é ré wê mör̂ö rai bwâr̂âwê ka da pwêr̂ê nô mâ rai kaxoo-é, mâ rai numéro né néé-é, wè cér̂é tömâ rö bwêêrher̂e nérhëë gar̂aayi, mâ na rhau wii yè-r̂é na pâr̂â kitara i Bâô. 3Cér̂é bör̂i rhe i rhe i Mosé, kâmö yar̂i i Bâô, mâ rhe i Arénio, êr̂ê:

«Na kau mâmâ na nêr̂ê-i, mâ na wii na pè buèi,

Wè gèi Ör̂ökau, Bâô Katawaiwânii!

Cér̂é târi mâ avâr̂i na pâr̂â wêyê xi-i!

Gèi rö Ör̂ökau né pâr̂â cî kani! Ör̂ökau mwêê!»

4«Wîr̂î na kâmö ré yè da bar̂a mâ pè kau néé-i?

Wè dè gèi rhar̂i ré ar̂ii.

Cér̂é yè pwa na pâr̂â bwêêiapâ wânii na ka tâ nôô ria rö némèè-i,

Xè-i ké wê tö vèa rö-i i pâr̂â nêr̂ê né vi rhôôr̂u xi-i!»

5Bör̂i tèi nédèè, gö tarawaa, aè tö rhûû, é wê cîî rö rua nékö mwâ ka ar̂ii né mwââ mwââlöö né vi ye vè avâr̂i. 6Cér̂é bör̂i wê tù rua xè-i léwé mwâ ka ar̂ii na pâr̂â angéla pa kanii na ma kaar̂u. Cér̂é tö xar̂a pâr̂â pè bwêêpë ka kanii na ma kaar̂u, mâ cér̂é cur̂i dö mwââlöö lino ka uèuu, aè cér̂é pö rö pèè wâ-r̂é dèxâ pö némui mwâné mii. 7Bör̂i dèxâ rai kavùè bwâr̂âwê, wè na nââ yè pâr̂â angéla pa kanii na ma kaar̂u pâr̂â mwâ rhëë ka kanii na ma kaar̂u, ka rhâri xè-i vi rhôê i Bâô ka mör̂u waavi aau. 8Na bör̂i rhâri na mwâ ka ar̂ii xè-i pur̂uu xè-i mi rhîrhér̂é i Bâô mâ xè-i mi ar̂inadö xi-e; aè na yèri kâmö ka tâwai yè vi ru rö mwâ ka ar̂ii kwéyë rua na cér̂é wê yexèvè rö-i na pâr̂â pè bwêêpë ka kanii na ma kaar̂u i pâr̂â angéla paxanii na ma kaar̂u.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index