Search form

Apocalypse 16

Pâr̂â Mwââ Rhëë Né Vi Rhôê I Bâô

1Gö bör̂i wê tö pwêr̂ê mêr̂ê aʼ ka kau rö mwâ ka ar̂ii ré êr̂ê yè pâr̂â angéla pa panii na ma kaar̂u, êr̂ê: «Gëve vi na ka piyöwîî pâr̂â rhëë né vi rhôê i Bâô rö bwêê jë.»

2Na bör̂i wê vi na angéla ka baayê, mâ piyöwîî rhëë xi-e na bwêê jë, na bör̂i wê pwa na juuri ka dö yaané mâ ka miir̂i rö bwêêwé pâr̂â kâmö ré wii rö xé-r̂é pètâbâ bwâr̂âwê, mâ tö bwêêwé bar̂ee pâr̂â kâmö ré rhè nôô yè kaxoo-é.

3Aè angéla ré pèkaar̂u, wè na piyöwîî rhëë xi-e na nérhëë. Na bör̂i pugèwè-è vè ûr̂û war̂a né kâmö é yö vè mii; na bör̂i wê rhau mé rö-i na pâr̂â kââ ka mör̂u rö nérhëë.

4Aè angéla pèkarir̂i, wè na piyöwîî rhëë xi-e na pâr̂â kar̂ö rhëë mâ pâr̂â wêê rhëë ka pwé, na bör̂i wê mii. 5Gö bör̂i pwêr̂ê angéla né pâr̂â nérhëë ré êr̂ê: «Gèi rö târi, wè dè gèi rhar̂i xina ma kwaôroé, mâ gèi rö ka ar̂ii xè-i ké yexèvè xi-i vi rhôôr̂u xi-i. 6Wè cér̂é wê pè jö mâʼ war̂a i pâi pa vi rheewaa-r̂é, wè pâr̂â pérövéta, gè bör̂i pè wâyö-r̂é xina xè-i war̂a ka dè pâr̂i-r̂é.» 7Gö bör̂i tö pwêr̂ê kavèè kaa yâmar̂a ré tëvë bar̂ee, êr̂ê: «Üüwa, Ör̂ökau Bâô Katawaiwânii mwêê, na avâr̂i mâ târi na pâr̂â vi rhôôr̂u xi-i.»

8Aè angéla pèkavùè, wè na piyöwîî rhëë xi-e na mèèxa. É bör̂i wê kâyâi yè-è cè ki kèr̂i pâr̂â kâmö i kêmör̂u. 9Cér̂é bör̂i kê na pâr̂â kâmö xè-i pixê ka kau, cér̂é bör̂i aʼvè yaané néé Bâô xè-i ké ce rö ré wii na awir̂è xi-e rö bwêêwé pâr̂â bwêêpë-ré, aè cér̂é da vipââr̂i rö mâ pè kau-é.

10Bör̂i angéla pèkanii, wè na piyöwîî rhëë xi-e rö bwêêwé kaa per̂e i bwâr̂âwê. Na bör̂i wê orê na mwâcir̂i xi-e, aè cér̂é kevia pâr̂â kur̂umé-r̂é xè-i bwêêpë. 11Cér̂é bör̂i aʼvè yaané Bâô né nékö, na pûû-é na pâr̂â bwêêpë xé-r̂é mâ pâr̂â pèii juuri xé-r̂é, aè cér̂é da vipââr̂i rö wa pâr̂â câwâ xé-r̂é.

12Aè angéla ré pèkanii na ma rhaaxâ, wè na piyöwîî rhëë xi-e rö kar̂ö rhëë ka kau rö Éuférate. Na bör̂i wê mèr̂i na kar̂ö rhëë cè ki mâ kâ vè tö vâ dèxâ wêyê i pâr̂â ör̂ökau mi xè ye-a. 13Gö bör̂i tö rhûû pâr̂â ko yaané parir̂i, ka ûr̂û pâr̂â gér̂énu, na cér̂é tù xè néwâ dragona, mâ xè-i néwâ bwâr̂âwê, mâ xè-i néwâ pérövéta ka vee. 14Wè cér̂é pâr̂â ko i pâr̂â awir̂è ka yaané ré waa pâr̂â pètâbâ. Cér̂é vi wa pâr̂â ör̂ökau wânii rö-a bwêê jë cè ké-r̂é kâ vèâi-r̂é yè vi paa rèi ö nédaa ka kau, wè nédaa i Bâô Katawaiwânii.

15«Tö rhûû, gö yè pwa ûr̂û kâmö ka pâr̂â. Na kau mâmâ na ko kâmö ré tâ rhî mâ waa tö rhûû pâr̂â mêr̂ê-ê, koa-wi vâr̂â bwar̂i, wè wi köö na ki rhûû-é!»

16Cér̂é bör̂i vi kâ vèâi-r̂é rö kaa töö é ye néé-é rö-i mêr̂ê aʼ xè Hébèru, êr̂ê, Aramagédo.

17Aè angéla ré pèkanii na ma kaar̂u, wè na piyöwîî rhëë xi-e rö rua néwâviöe né wêêwa. Na bör̂i wê pwa na mêr̂ê aʼ ka kau xè mwâ ka ar̂ii, xè-i mi kaa per̂e, na êr̂ê, êr̂ê: «É wê waa röi.» 18Na bör̂i wê tö vèa na pâr̂â kaye mâ nör̂ö, aè na wii na kangarè ka kau aau, na da wii na dèxâ ka ûr̂û-ré rhavûû mâʼ xiréé na na mö ké yè wii na kâmö rö-a bwêê jë, na da wii na kangarè ka kau mâ ka mör̂ö ûr̂û-ré. 19Na bör̂i yirher̂e é vè karir̂i na népèè névâ ka kau, na bör̂i bèi na pâr̂â népèè névâ rö pâr̂â névâ, na bör̂i tâ néxâi Babilona, ö népèè névâ ka kau na Bâô, cè ki mâ nââ yè-è rhëë né divââ ka kê né vi rhôê xi-e. 20Bör̂i pâr̂â néyî wânii, wè cér̂é ör̂ö vidù, aè é da tö rhûû tëë pâr̂â gwêêwè. 21Na bör̂i kwa mi xè nékö rö bwêêwé pâr̂â kâmö, wè kwa péö ka kau aau; ö ké yéé i pâr̂â pwêê kwa, wè na ûr̂û rha taléna. Cér̂é bör̂i aʼvè yaané Bâô na pâr̂â kâmö, na pûû-é na bwêêpë-ré, wè na dö kau aau na bwêêpë né kwa péö.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index