Search form

Apocalypse 17

Bwè Kui Dö Wêyê

1Na bör̂i mi na dèxâ rai pâr̂â angéla paxanii na ma kaar̂u pa tö xar̂a pâr̂â mwâ rhëë ka kanii na ma kaar̂u, mâ êr̂ê yè-nyâ, êr̂ê: «Mi cè göi pèri yè-i ké yè rhôôr̂u bwè-ré ka kui dö wêyê ka yaané vi kwéjî, ö kâmö ré te rö bwêêwé pâr̂â kar̂ö rhëë ka kau. 2Aè na waa nô ka yaané cér̂é pâr̂â ör̂ökau né bwêê jë, aè cér̂é bwéjé na pâr̂â kâmö xè bwêê jë xè-i divââ né ké waa xi-e ka miir̂i.»

3Na bör̂i pè xi-nyâ rö-i ko na bwêê dè. Gö bör̂i tö rhûû bwè-a, na te rö bwêêwé bwâr̂âwê ka mii, na dö rhâri xè-i pâr̂â ka yu i pâr̂â néé né vi pè kau yè Bâô, aè na wii na pâr̂â gwâ-ê ka kanii na ma kaar̂u, mâ pâr̂â gi xi-e ka pârör̂ö. 4Ö bwè-ré, wè na cur̂i mêr̂ê ka kôr̂ô mâ ka mii, mâ na umui e i mwâné mii, mâ pâr̂â pèyaa ka kau na pè urhii, mâ pâr̂â perle. Aè na tö néxar̂a â-ê na mwâ rhëë mwâné mii ka rhâri xè-i pâr̂â kââ ka miir̂i, wè pâr̂â kââ ka yaané xè-i ké waa nô ka yaané xi-e. 5Aè na tö pèr̂èmè-è na néé-é, ka tö yêr̂ê na nô-né, êr̂ê: «Babilona ka kau, pâni paxa döwi yaané mâ pâr̂â kââ ka miir̂i rö-a bwêê jë.» 6Gö tö rhûû bwè-ré, na na vi bwéjé, wè na wâyö war̂a i pâi pa vi rheewaa-r̂é, mâ war̂a i pâr̂â kâmö paxa ye vè avâr̂i Ièsu.

Gö bör̂i tö rhûû-é mâ buèi vè kau. 7Na bör̂i êr̂ê yè-nyâ na angéla êr̂ê: «Xi-yé ré na gèi buèi ûr̂û-ré. Gö yè êr̂ê yè-i nô né kââ ka tö yêr̂ê rö-i bwè-ré mâ rö-i bwâr̂âwê ré na te rö xi-e, ka wii na pâr̂â gwâ-ê ka kanii na ma kaar̂u, mâ pâr̂â gi xi-e ka pârör̂ö. 8Wè ö bwâr̂âwê ré gè tö rhûû ka da pwêr̂ê nô, wè na dè mör̂u mâʼ xiréé, aè na dè yèri-e xina, aè nè yè mâ vi rua mi tëë xè-i léwé néwô ka tö vè tù, mâ wê vi na yerii. Cér̂é yè bör̂i cêrhö na pâr̂â kâmö ré cuè rö-a bwêê jë, pâr̂â kâmö ré é da tö vi yu néé-r̂é rö-i pèci né mör̂u rhaavu rèi ökâré é yùè kavèè bwêê jë, cér̂é yè cêrhö na ké-r̂é tö rhûû bwâr̂âwê ré ka dè tö aau mâʼ xiréé, mâ ka wê yèri-e xina, mâ ka yè dè pwa tëë.»

9«Na e na ki wii na wêê nénââ ka gaamëë rö-a. Wè pâr̂â gwâ ka kanii na ma kaar̂u, ökâré pâr̂â gwêêwè na te rö-i na bwè-ré. Aè cér̂é ör̂ökau bar̂ee na pâr̂â gwêêwè-ré, wè pâr̂â ör̂ökau pa panii na ma kaar̂u. 10Cér̂é wê bèi na paxanii, aè na dè bâ tö-i na dèxâ, na bör̂i mö ké dè yèri dèxâ, aè na ki wê pwa, nè bör̂i pâr̂i-e na ké yè cuè wîr̂î rha wê ka yar̂i. 11Ëi, ö bwâr̂âwê ré ka dè tö yawi mâʼ xiréé, mâ na yèri-e xina, wè ökâré dèxâ ör̂ökau pèkanii na ma karir̂i, wè béé-r̂é paxanii na ma kaar̂u, mâ na dè vi na yerii na ce.»

12«Aè pâr̂â gi xi-e ré gè tö rhûû, wè ökâré pâr̂â ör̂ökau pa pârör̂ö, pâi ré pa mö ké yèri mwâcir̂i rö pwar̂a-r̂é, aè é nââ yè-r̂é ké yè vi winô tèi rö rhaaxâ pè mèèxa cér̂é vèâ bwâr̂âwê. 13Na dè rhaaxâ rö na pâr̂â wêê nénââ xé-r̂é, wè cér̂é rhau nââ awir̂è xé-r̂é mâ vi winô xé-r̂é yè bwâr̂âwê. 14Cér̂é yè vi paa yè Arénio, aè nè yè mör̂ö rai-r̂é na Arénio, wè dè Ce Ka Vi winô i pâi paxa vi winô, mâ Ör̂ökau i pâr̂â ör̂ökau, mâ cér̂é mör̂ö na pâr̂â kâmö pa tö cér̂é-é, wè pâr̂â kâmö ré é aʼyè-r̂é, mâ pâr̂â kâmö ré é pâbir̂i-r̂é, mâ pâr̂â paxa avâr̂i.»

15Na bör̂i êr̂ê yè-nya tëë mwâr̂â, êr̂ê: «Pâr̂â nérhëë ré gè tö rhûû, ré na te rö-i na bwè kui dö wêyê, wè ökâré pâr̂â kâmö mâ pâr̂â bwêêiapâ mâ pâr̂â névâ mâ pâr̂â mêr̂ê aʼ. 16Aè pâr̂â gi xi-e ré gè tö rhûû ka pârör̂ö mâ bwâr̂âwê, wè ökâré pâr̂â kâmö ré cér̂é yè rhîaa i bwè kui dö wêyê mâ pè pâr̂â nékwêêr̂ê-ê, mâ pè vâr̂â rhéwèr̂è-è, mâ öi pie-é, mâ kèr̂i virai-e rö kêmör̂u. 17Wè na nââ rö pwéé-r̂é na Bâô cè ké-r̂é ye vè avâr̂i rhî vè e xé-r̂é, mâ cè ki rhaaxâ na pwéé-r̂é, mâ cè ké-r̂é nââ mwâcir̂i xé-r̂é yè bwâr̂âwê, kwéyë rua na ké yè wê yexèvè röi pâr̂â nô i Bâô.»

18«Aè ö bwè-ré gè tö rhûû-é, wè ökâré népèè névâ ka kau ré winô yè pâr̂â ör̂ökau né bwêê jë.»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index