Search form

Apocalypse 19

1Tèi nédèè pâr̂â kââ-ré, gö bör̂i pwêr̂ê mêr̂ê tëvë, na ûr̂û mâiaa i vi tëvë i pâr̂â kâmö pa pôr̂ô yéyé rö rua nékö. Cér̂é êr̂ê: «Aléluia! Na tö pwar̂a Bâô xé-ré na vi pè mör̂u mâ rhîrhér̂é mâ ar̂inadö, 2wè na avâr̂i mâ târi na vi rhôôr̂u xi-e; wè na wê rhôôr̂u na ce bwè kui dö wêyê ka yaané vi kwéjî, ö kâmö ré waa vè yaané bwêê jë xè-i ké waa nô ka yaané xi-e, aè na wê cowa na ce ké yè waa pè urhii né war̂a i pâr̂â kâmö yar̂i xi-e yè-è.» 3Cér̂é bör̂i êr̂ê tëë mwâr̂â, êr̂ê: «Aléluia! Aè né bâ pûr̂û rua na pûr̂û bwè-a kwéyë rua waavi.» 4Bör̂i pâr̂â béâr̂i paxa rha kâmö na ma kavùè, mâ pa vùè bwâr̂âwê, wè cér̂é rhè nôô mâ tâ nôô ria yè Bâô, ce ré te rö kaa per̂e, mâ êr̂ê, êr̂ê: «Amen, Aléluia!»

Vi Ara Rö Pâr̂â Vi Öyö I Arénio

5Na bör̂i tù rua mi xè kaa per̂e na mêr̂ê tëvë na êr̂ê: «Pè kau Bâô xé-ré na gëve pâr̂â kâmö yar̂i xi-e, mâ pâr̂â kâmö ré bar̂a yè-è, pâr̂â paxa yar̂i mâ pâr̂â pa kau!» 6Gö bör̂i pwêr̂ê mêr̂ê tëvë ré ûr̂û mâiaa i vi tëvë i pâr̂â kâmö pa pôr̂ô yéyé, mâ na ûr̂û mar̂a kô i pâr̂â kwiè ka pôr̂ô, mâ na ûr̂û kûr̂û nör̂ö ka kô vè kau, na êr̂ê: «Aléluia! Wè na vi winô na ör̂ökau Bâô xé-ré Katawaiwânii! 7Na e na ki gèré vi or̂o mâ pwérhar̂a e, na e na ki gèré nââ yè-è rhîrhér̂é; wè na wê pwa na nédaa né vi pè öyö i Arénio, aè na wê cowa umui-e na bwè xi-e, 8wè é nââ yè-è cè ki cur̂i mwââlöö lino ka yar̂i na dee-é, mâ ka kar̂a uèuu!» Wè câwâ ka târi i pâi pa vi rheewaa-r̂é na mwââlöö lino-ré.

9Na bör̂i êr̂ê yè-nya na ce, êr̂ê: «Wè yu êr̂ê, na kau mâmâ na ko-r̂é, cér̂é é aʼyè-r̂é yè vi pè öyö i Arénio.» Na bör̂i êr̂ê yè-nya na ce, êr̂ê: «Ökâré nô i Bâô ka avâr̂i.»

10Gö bör̂i bèi ria rö duö köwi-e mâ tâ nôô yè-è. Na bör̂i êr̂ê yè-nyâ na ce, êr̂ê: «Aè, koa yè waa, wè göru dè dui du kâmö yar̂i vèâ, mâ dui duarii vèâ gèré pâr̂â paxa pè ye vè avâr̂i Ièsu. Tâ nôô ria yè Bâô!»

Wè ko né pâr̂â nô é wê êr̂ê baayê rö-i pérövéta, wè ökâré ka ye vè avâr̂i Ièsu.

Kâmö Ka Te Rö Yovar̂i Ka Uè

11Gö bör̂i tö rhûû nékö na é cîî, aè na tö vèa na dèxâ yovar̂i ka uè. Na bör̂i kaar̂u na néé kâmö ré te rö xi-e, wè Kadagë mâ Avâr̂i, nêr̂ê-ê wè na vi ërëwaa na ce, mâ na vi paa xar̂a târi. 12Duö pièmè-è, wè mèèjar̂a kêmör̂u; aè na pôr̂ô yéyé na pâr̂â kör̂öna rö gwâ-ê; na wii bar̂ee na néé é yu, ka é da tâwai i kâmö, aè na dè tâwai rhar̂i na ce; 13na cur̂i mêr̂ê ka kö war̂a. É ye néé-é, «Nô i Bâô.» 14Cér̂é bör̂i ua-è vi na pâr̂â juu paa mi xè nékö, cér̂é te rö pâr̂â yovar̂i ka uè, mâ cér̂é cur̂i mwââlöö lino ka yar̂i na dee-é ka dö uèuu korhî. 15Na wê tù rua xè néwâ-ê na o taua ka dö kè cè ki pè ya pâr̂â névâ; aè nè yè mâ vi winô yè-r̂é xè-i mèèjö vaö; aè nè yè tegùyi kaa pwavii pwêê viné né vi rhôê i Bâô Katawaiwânii. 16Aè tö-i mêr̂ê-ê, mâ tö pââ-ê, é wê yu dèxâ néé, êr̂ê: «Ka vi winô i paxa vi winô, mâ Ör̂ökau i pâr̂â ör̂ökau.»

17Gö bör̂i tö rhûû dèxâ angéla na tömâ rö mèèxa. Na êr̂ê rö-i mêr̂ê aʼ xi-e ka kau yè pâr̂â mür̂ü ré cêê rö rua wêêwa, êr̂ê: «Gëve mi na ka kâ vèâi-ve rö-i bwêê ka vi kwéjî i Bâô, 18cè ke-ve öi pie pâr̂â ör̂ökau mâ pie pâr̂â kaavûû paa, mâ pie pâr̂â kâmö pa mör̂ö, mâ pie pâr̂â yovar̂i mâ pâr̂â kâmö ré te rö xé-r̂é, mâ pie pâr̂â kâmö wânii, pâr̂â kâmö ré waa rhî vè e xé-r̂é i bwir̂i mâ pâr̂â kâmö yar̂i, mâ pâr̂â kâmö pa yar̂i mâ pa kau.»

19Gö bör̂i tö rhûû bwâr̂âwê, mâ pâr̂â ör̂ökau né bwêê jë, mâ pâr̂â paa xé-r̂é, cér̂é vi kâ vèâi-r̂é, cè ké-r̂é vi paa cér̂é kâmö ré te rö yovar̂i mâ pâr̂â paa xi-e. 20É bör̂i tuwir̂i bwâr̂âwê mâ pérövéta bar̂ee ka vee ré waa yawi pâr̂â pètâbâ rö némèè-è, cè ki pè vi mür̂ü pâr̂â kâmö ré cëi pètâbâ bwâr̂âwê, mâ cér̂é bar̂ee ré tâ nôô yè kaxoo-é, é bör̂i yer̂e-r̂u duö kâmö ka mör̂u rö kar̂ö rhëë kêmör̂u ré wér̂a xè-i sufre. 21É bör̂i rhau yö vè mii-r̂é, cér̂é pa örua xè-i o taua i kâmö ré te rö yovar̂i, o taua ré wê tù rua xè néwâ-ê, cér̂é bör̂i rhau kiè na pâr̂â mür̂ü wânii ré cêê xè-i pâr̂â pie né kar̂ö-r̂é.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index