Search form

Apocalypse 2

Vi Pur̂â Yè Ékalésia Rö Éféso

1«Yu vèr̂i na gèi yè angéla i Ékalésia rö Éféso, êr̂ê:

“Ökââ pâr̂â kââ ré na êr̂ê na ce ré tuwir̂i pâr̂â âr̂âwir̂è ka kanii na ma kaar̂u i néxar̂a â é gaamëë xi-e, ökâré ce ré vâr̂â rö néjêr̂ê pâr̂â kavèè mwââ kêmör̂u mwâné mii ka kanii na ma kaar̂u, 2Gö wê tâwai pâr̂â nêr̂ê-i mâ wakè xi-i, mâ ké bwêêpë xi-i mâ ké mör̂ö köiwaa xi-i, mâ ké viö xi-i rai ké yè cëi pâr̂â kâmö paxa yaané; aè gè wê cowa waawaa yè pâr̂â kâmö paxa êr̂ê, cér̂é aposetolo na ké-r̂é da ûr̂û-ré, gè bör̂i tâwai, êr̂ê, cér̂é vee; 3aè gè wê pè mör̂ö-i xè-i néé-nya, mâ gè wê da tâwai yör̂a. 4Rhaaxâr̂ö, na wii na nô yè-i rö pwar̂a-nya, êr̂ê, gè wê kâyâi ö rhî vè e xi-i ka baayê. 5Tö ökâré, tâ néxâi na gèi ké bèi xi-i rö-i, mâ vipââr̂i, mâ waa vèr̂i tëë pâr̂â nêr̂ê-i ka baayê; aè nè yè yèri, gö yè mâ vi pwa yèr̂i-i mâ pè kavèè mwââ kêmör̂u xi-i xè ka tö xi-e, na ki gè da vipââr̂i. 6Aè ökââ kââ ré é aʼvè e-i xè-i, êr̂ê, gè rhîaa i pâr̂â nêr̂ê pâi xè Nikolai, ré gö dè rhîaa i bar̂ee.”

7“Ö kâmö ré wii na böödê, pwêr̂ê na ce ké êr̂ê i ko yè pâr̂â Ékalésia!”

“Ö kâmö ré vigâr̂â, wè gö yè mâ nââ yè-è cè ki ara rö kêê né mör̂u, ré na tö mwâcir̂i i Bâô.”»

Vi Pur̂â Yè Ékalésia Rö Simurina

8«Yu vèr̂i na gèi yè angéla né Ékalésia rö Simurina êr̂ê:

“Ökââ nô ré na êr̂ê na ka baayê ma' ka bwiidè, ré wê mé, na bör̂i wê mör̂u tëë, êr̂ê, 9gö wê tâwai pâr̂â ké bwêêpë xi-i, mâ ké rhauadè xi-i, aè gè kigör̂ödiwi mâ pâr̂â vi vâpèr̂u i pâi paxa êr̂ê, cér̂é pâ ké Juda na cér̂é, na cér̂é da pâ kèi, wè cér̂é mwâ waa ar̂ii i méavor̂a na cér̂é. 10Koa yè bar̂a i pâr̂â kââ ré gè yè bwêêpë i. Tö rhûû, nè yè wè yer̂e bör̂i rai-ve na méavor̂a rö mwâ pö kâmö, cè ki waawaa yè-ve, aè nè yè mâ pârör̂ö na pâr̂â nédaa né pè bwêêpë-ve. Avâr̂i vèr̂i na gèi cêmè rö mé, gö yè bör̂i nââ yè-i bwaar̂a kör̂öna né mör̂u.”

11“Ö kâmö ré wii na böödê, pwêr̂ê na ce ké êr̂ê i ko yè pâr̂â Ékalésia!”

“Ö kâmö ré vigâr̂â, wè nè yè da pwa yèr̂i bwêêpë né pèii mé pèkaar̂u.”»

Vi Pur̂â Yè Ékalésia Rö Pérégamo.

12«Yu vèr̂i na gèi yè angéla i Ékalésia rö Pérégamo, êr̂ê:

“Ökââ pâr̂â kââ ré na êr̂ê na ce ka wii na o taua ka umè mâ kè na duö ékar̂aè, êr̂ê: 13Gö tâwai wêê mwâ xi-i, wè dè ka tö-i kaa per̂e i méavor̂a. Aè gè dè tâ pâgür̂ü néé-nya, mâ gè da vi yiâ tâ néwèi yè-nya rèi pâr̂â nédaa i Anétipa, kâmö ka ye vè avâr̂i-nya, ré é yö vè mii-e rö pwar̂a-ve, rö ö kââ-ré na tö-i na kaa per̂e i méavor̂a. 14Rhaaxâr̂ö na wii na nô yè-i rö pwar̂a-nya, wè cér̂é tö pwar̂a-i na pâr̂â kâmö ré waa câwâ i Balaama. Ce ré aʼpâgür̂ü yè Balaka cè ki mâ nââ pè dùxè rö némèè pâr̂â pâlè Israèl, cè ké-r̂é öi pâr̂â kââ ré é vi ëi yè pâr̂â kaxoo, mâ waa nô ka yaané. 15Na wii bar̂ee na bör̂i kâmö rö pwar̂a-i, cér̂é tuwir̂i ûr̂û-ré pâr̂â ké vi aʼpâgür̂ü i pâ ké Nikolai. 16Tö ökâré vipââr̂i na gèi; aè ki dè yèri, gö yè bör̂i dè pwa yèr̂i-i, mâ vi paa yè-r̂é xè-i o taua rö néwâ-nya.”

17“Ö kâmö ré wii na böödê, pwêr̂ê na ce ké êr̂ê i ko yè pâr̂â Ékalésia”.

“Ö kâmö ré vigâr̂â, wè gö yè mâ nââ ara-è mana ka é nââ uyûi, mâ gö yè nââ yè-è pèyaa ka uè, aè é yu rö bwêêwé pèyaa ré néé ka döwöö, ka é da tâwai i kâmö, na e rö na kâmö ré cëi.”»

Vi Pur̂â Yè Ékalésia Rö Tuataira.

18«Yu vèr̂i na gèi yè angéla i Ékalésia rö Tuataira, êr̂ê:

“Ökââ pâr̂â kââ ré na êr̂ê na O i Bâô, ö ce ré wii na duö pièmè ka ûr̂û mèèjar̂a kêmör̂u, aè na ûr̂û vaö ka mii kar̂a na duö köwi-e xè ria, êr̂ê: 19Gö wê tâwai pâr̂â nêr̂ê-i, mâ vi méar̂i xi-i, mâ tâ néwèi xi-i mâ ké kâmö xi-nya xi-i, mâ ké pè mör̂ö-i, aè na pôr̂ô na pâr̂â nêr̂ê-i ka taadè rai baayê. 20Rhaaxâr̂ö na wii na nô yè-i rö pwar̂a-nya, êr̂ê, gè dè kâyâi bwè-a Jésabèla, kâmö ré êr̂ê na bwè péröféta na ce, na bör̂i vi aʼpâgür̂ü na ce mâ waa yeyèè yè pâr̂â kâmö xi-nya cè ké-r̂é waa nô ka yaané, mâ ara pâr̂â kwââvâr̂â ré é nââ yè pâr̂â kaxoo-é. 21Aè gö nââ yè-è nédaa cè ki vipââr̂i, aè na viö rai vipââr̂i xè-i pâr̂â câwâ ka yaané xi-e. 22Tö rhûû, gö yè mâ yer̂e é rö kaa kur̂u né bwêêpë. Aè pâr̂â kâmö ré waa nô ka yaané cér̂é-é, nè yè ké-r̂é bar̂ee na bwêêpë ka kau, na ké-r̂é da vipââr̂i waa pâr̂â nêr̂ê-r̂é. 23Gö yè mâ kâyâi yè pâr̂â pâlè-è cè ké-r̂é mé; aè cér̂é yè tâwai na pâr̂â Ékalésia êr̂ê gènyâ-â ré vi mèyè pâr̂â vi tâ néxâi rö pwéé mâ pâr̂â wêê nénââ, aè gö yè mâ nââ yè-ve vidù cè ki ûr̂û pâr̂â nêr̂ê-ve.”

24“Aè gö êr̂ê yè-ve, rö bör̂i rö Tuataira, gëve pa da cëi vi aʼpâgür̂ü-ré, mâ pa da tâwai câwâ ka tö vè tù i méavor̂a, na ûr̂û ké êr̂ê xé-r̂é, gö êr̂ê gö yè da nââ rö bèègûr̂û-ve dèxâ nékaxe. 25Aè dè tuwir̂i tuxâgür̂ü na gëve pâr̂â kââ ré gëve tö xar̂a, kwéyë rua na ki göi pwa.”

26“Ö kâmö ré yè vigâr̂â mâ köiwaa pâr̂â nêr̂ê-nya cêmè rö léé, wè gö yè mâ nââ yè-è vi winô rö bwêêwé pâr̂â névâ. 27Aè nè yè mâ târ̂î winô yè-r̂é xè-i mèèjö vaö, nè yè rhagùyi-r̂é, na ûr̂û pâr̂â rhëë jë, na ûr̂û-ré na ar̂inadö ré gö cëi rai Pevaa xi-nya. 28Gö yè bör̂i nââ yè-è âr̂âwir̂è kavivèdaa.”

29“Ö kâmö ré wii na böödê, pwêr̂ê na ce ké êr̂ê i ko yè pâr̂â Ékalésia.”»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index