Search form

Apocalypse 20

Mille Na Pâr̂â Nédö

1Gö bör̂i tö rhûû dèxâ angéla, na vi ria mi xè nékö, na tö xar̂a kii né néwô ka tö vè tù aau, aè na tö néxar̂a â-ê na dèxâ kwé vaö ka kau. 2Na bör̂i tuwir̂i dragona, ökâré mârhùr̂ii mâʼ xiréé, wè ökâré méavor̂a mâ Satana, na bör̂i pöi-e kwéyë rua mille pâr̂â nédö. 3Na bör̂i yer̂e-é ria rö néwô ka tö vè tù aau, mâ yâwîî, mâ waa pètâbâ rö bwêêwé, cè ki da vi tëë na ka pè vi mür̂ü pâr̂â névâ kwéyë rua na ki wê cowa na pâr̂â mille nédö. Bör̂i tèi nédèè, na pâr̂i na ké yè cöö-è tëë tèi dèxâ pè mèèxa ka ubwa.

4Gö bör̂i tö rhûû pâr̂â kaa per̂e mâ pâr̂â kâmö ré te rö-i, é bör̂i kâyâi yè-r̂é cè ké-r̂é vi rhôôr̂u. Gö tö rhûû bar̂ee ko pâr̂â kâmö ré é yörher̂e gwâ-r̂é, na pûû-é na ké ye vè avâr̂i xé-r̂é Ièsu, mâ na pûû-é na nô i Bâô, mâ pâr̂â kâmö bar̂ee paxa da tâ nôô yè bwâr̂âwê mâ kaxoo-é, mâ paxa da cëi pètâbâ rö pèr̂èmè-r̂é mâ tö néxar̂a â-r̂é. Wè cér̂é bâ mör̂u, mâ cér̂é vi winô vèâ cér̂é Kérisö kwéyë rua i mille pâr̂â nédö. 5Aè pa örua xè-i pâr̂â kâmö ré wê mé, wè cér̂é da mör̂u tëë kwéyë rua na ki wê cowa na mille pâr̂â nédö. Ökâré mör̂u tëë ka baayê. 6Na kau mâmâ mâ ar̂ii na ko-r̂é, cér̂é paxa yè tö vi mör̂u tëë rö-i mör̂u ka baayê! Na da wii yè-r̂é na awir̂è né pèii mé pèkaar̂u; aè cér̂é yè pâr̂â kâmö pa nâânévâ i Bâô, mâ cér̂é yè vi winô cér̂é-é kwéyë rua tèi pâr̂â nédö ka rha mille.

Na Da Vigâr̂â Na Méavor̂a

7Nè yè wê cowa na pâr̂â nédö ka rhaaxâ mille, é yè bör̂i cöö tëë méavor̂a mi xè mwâ pö kâmö. 8Nè yè bör̂i wê pwa na ka pè vi mür̂ü pâr̂â névâ tö kavùè ékar̂a bwêê jë, ökâré Gog mâ Magog, mâ kâ vèâi-r̂é yè vi paa, na bör̂i ûr̂û dââwê na ké pôr̂ô xé-r̂é. 9Cér̂é bör̂i wê vi rua mâ pè rhâri bwêê jë, mâ ji rhèwîî pwânûr̂i vi tö rhaavu i pâi pa vi rheewaa-r̂é, mâ népèè névâ ka dö wêê nénââ i Bâô. Aè na pwa ria mi xè nékö na kêmör̂u, na bör̂i rhau kèr̂i ré virai. 10É bör̂i yer̂e méavor̂a ré pè vi mür̂ü-r̂é na kar̂ö rhëë kêmör̂u mâ sufre, ökâré kaa töö i bar̂ee bwâr̂âwê mâ pérövéta ka veevee. Aè é yè pè bwêêpë-r̂é tèi bwê mâ daa kwéyë rua waavi.

Vi rhôôr̂u Ka Taadè

11Gö bör̂i tö rhûû kaa per̂e ka kau ka uèuu mâ ce ré te rö bwêêwé, cur̂u bör̂i ör̂ö rai némèè-è na bwêê jë mâ nékö, na bör̂i wê yèri tëë kaa töö xi-r̂u. 12Aè gö tö rhûû pâr̂â kâmö pa wê mé, pâr̂â pa kau mâ paxa yar̂i, wè cér̂é tömâ rö némèè kaa per̂e. É bör̂i puvar̂ai pâr̂â pèci. É bör̂i puvar̂ai dèxâ pèci, ökâré pèci né mör̂u, é bör̂i ërëwaa pâr̂â kâmö pa wê mé wa pâr̂â kââ ré é wê cowa yu rö-i rö pâr̂â pèci, wè pâr̂â nêr̂ê-r̂é. 13Na bör̂i nââ tëë pâr̂â kâmö ré wê mû rö xi-e na nékwiè. Aè cur̂u nââ bar̂ee pâr̂â kâmö ré mé rö pwar̂a-r̂u na pèii mé mâ kaa vi uyû, é bör̂i rhau rhôôr̂u-r̂é rö-i wêyê ka yexèvè pâr̂â nêr̂ê-r̂é. 14É bör̂i yer̂e pèii mâ kaa vi uyû rö kar̂ö rhëë kêmör̂u. Ökâré pèii pèkaar̂u, wè kar̂ö rhëë kêmör̂u. 15Aè na ki wê tö vèa na dèxâ kâmö ré é da yu néé-é rö pèci né mör̂u, é bör̂i yer̂e é na kar̂ö rhëë kêmör̂u.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index