Search form

Apocalypse 20:3

3Na bör̂i yer̂e-é ria rö néwô ka tö vè tù aau, mâ yâwîî, mâ waa pètâbâ rö bwêêwé, cè ki da vi tëë na ka pè vi mür̂ü pâr̂â névâ kwéyë rua na ki wê cowa na pâr̂â mille nédö. Bör̂i tèi nédèè, na pâr̂i na ké yè cöö-è tëë tèi dèxâ pè mèèxa ka ubwa.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index