Search form

Apocalypse 3

Vi Pur̂â Yè Ékalésia Rö Saradi

1«Yu vèr̂i na gèi yè angéla i Ékalésia rö Saradi, êr̂ê

«Ökââ pâr̂â kââ ré na êr̂ê na ce ré ki-e pâr̂â ko i Bâô ka kanii na mâ kaar̂u, mâ pâr̂â âr̂âwir̂è ka kanii na mâ kaar̂u, êr̂ê Gö wê tâwai pâr̂â nêr̂ê-i, ökâré na wii na rhenô né-i êr̂ê, gè mör̂u, aè gè dè pèii mé rö. 2Tâ rhî na gèi, mâ pè mör̂ö ka örua rö pwar̂a-i ka yè mé bar̂ee, wè gö da tö rhûû pâr̂â nêr̂ê-i êr̂ê, na e kwéyë rö némèè Bâô xi-nya. 3Tö ökâré tâ néxâi wêyê né ké cëi xi-i mâ pwêr̂ê, mâ tuwir̂i tuxâgür̂ü mâ vipââr̂i. Gè yè da tâ rhî wa, gö yè bör̂i pwa ûr̂û kâmö ka pâr̂â, aè gè yè da tâwai pè mèèxa ré gö yè mâ pwa yèr̂i-i rèi. 4Rhaaxâr̂ö, na dè wii rö pwar̂a-i rö Sarédi bör̂i kâmö ka duwê pa da kâ vè miir̂i mêr̂ê-r̂é; cér̂é yè vi gèvé-nya xar̂a cur̂i mêr̂ê-r̂é ka uè, wè nè yè dè pâr̂i-r̂é.

5«Ö kâmö ré vigâr̂â, wè é yè mâ pè cur̂i-e ûr̂û-ré xè-i pâr̂â âmëë ka uè; gö yè da câ vè bwir̂i néé-é rö pèci né mör̂u, aè gö yè êr̂ê vèa néé-é rö némèè Pevaa, mâ némèè pâr̂â angéla xi-e.

6«Ö kâmö ré wii na böödê, pwêr̂ê na ce, ké êr̂ê i ko yè pâr̂â Ékalésia.»

Vi Pur̂â Yè Ékalésia Rö Filadéléfia

7«Yu vèr̂i na gèi yè angéla i Ékalésia rö Filadéléfia, êr̂ê:

«Ökââ pâr̂â kââ ré na êr̂ê na ce ka Ar̂ii, ce ka Avâr̂i,

Ce ré tö xar̂a kii i David,

Ce ré cîî, nè bör̂i yèri kâmö ka yè yâwîî,

Aè ce ré yâwîî, nè bör̂i yèri kâmö ré yè cîî, êr̂ê,

8Gö wê tâwai pâr̂â nêr̂ê-i. Tö rhûû gö wê nââ rö némèè-i mèö mwâ ré é wê cîî röi, na bör̂i yèri kâmö ré tâwai yè yâwîî, wè na wii na ar̂inadö xi-i ka yar̂i, mâ gè pwêr̂êwaa nô xi-nya, mâ gè da vi yiâ i néé-nya. 9Tö rhûû, gö yè nââ yè-i bör̂i kâmö paxa mi xè-i mwâ waa ar̂ii i méavor̂a, paxa êr̂ê, êr̂ê, cér̂é pâ ké Juda, aè cér̂é dö vee rö; tö rhûû, gö yè pugèwè-r̂é cè ké-r̂é wè mi na ka tâ nôô ria rö duö köwi-i xè ria, aè cér̂é yè dè tâwai êr̂ê, gö dè méar̂i i. 10Gè wê târ̂î-e nô né ké bâ mör̂ö xi-i wa-nya, tö ökâré, gö yè mâ târ̂î-i bar̂ee na gènyâ tèi nédaa né waa yeyèè, ré yè pwa rö-a bwêê jë wânii, cè ki mâ waa yeyèè yè pâr̂â kâmö pa cuè rö-a bwêê jë. 11Gö yè pwa i bèr̂éé. Tuwir̂i tuxâgür̂ü ö kââ-ré gè tö xar̂a, koa-wi öxar̂a na dèxâ ö bwaar̂a kör̂öna xi-i.

12“Ö kâmö ré vigâr̂â, gö yè mâ pugèwè-è vè rhea né mwâ ka ar̂ii i Bâô xi-nya, nè yè da vi rua tëë na ce; aè gö yè mâ yu rö bwêêwé-é néé Bâô xi-nya, mâ népèè névâ i Bâô xi-nya, ökâré Iérusalèm ka mö ké döwöö ka wê vi ria mi xè nékö xè-i mi Bâô xi-nya, mâ néé-nya ka mö ké döwöö.”

13“Ö kâmö ré wii na böödê, pwêr̂ê na ce ké êr̂ê i ko yè pâr̂â Ékalésia.”»

Vi Pur̂â i Yè Ékalésia Rö Laodikéa

14«Yu vèr̂i na gèi yè angéla i Ékalésia rö Laodikéa, êr̂ê:

Ökââ pâr̂â kââ ré na êr̂ê na Amen, ce ré ye vè avâr̂i mâ târi, ce ré pu pâr̂â kââ wânii ré na yaxai na Bâô, êr̂ê 15Gö dè tâwai pâr̂â nêr̂ê-i, wè gè da kièo, mâ gè da pixê bar̂ee. Na e na ki gè kièo rö töwè na ki gè pixê rö. 16Ökâré xè-i ké maaxé xi-i rö, aè gè da pixê mâ gè da kièo, gö yè bör̂i göru i tëë xè-i néwâ-nya. 17Gè a êr̂ê, êr̂ê: «Gö kigör̂ödiwi i kââ, mâ na wê wii na nékwêêr̂ê-nya, mâ na yèri dèxâ kââ ka yèri rai-nya.» Aè gè da tâwai rö, êr̂ê, gè tö yerii mâ gè yaané. Gè rhauadè, tö bwar̂i mâ bwi. 18Gö bör̂i pur̂â i cè gèi urhii rai-nya mwâné mii ré é âr̂â rö kêmör̂u, cè gèi kigör̂ödiwi, mâ pè pâr̂â cur̂i ka uèuu cè gèi pè cur̂i-i, cè ki da tö vèa na ké köö xi-i na gè vâr̂â bwar̂i, urhii bar̂ee dèxâ rhëë né pièmè cè ku-r̂u rhî na duö pièmè-i cè ki gè wê rhî. 19Gö aʼpâgür̂ü mâ kujir̂è pâr̂â kâmö ré gö méar̂i-r̂é na gènyâ. Tö ökâré, mör̂ö na gëve mâ vipââr̂i. 20Tö rhûû, gö tömâ rö mèö mwâ mâ nida. Na ki wii na kâmö ka yè pwêr̂ê mêr̂ê aʼ xi-nya mâ cîî vèr̂i mèö mwâ, gö yè bör̂i vi-ru vèr̂i ua-è, mâ ara vèâ gövu, mâ tö vèâ gövu-é.

21«Ö kâmö ré vigâr̂â, gö yè mâ nââ yè-è cè ki cuè vèâ gövu-é rö bwêêwé kaa cuè xi-nya, wè na ûr̂û-nya na gö wê vigâr̂â, gövu bör̂i cuè vèâ gövu Pevaa rö kaa cuè xi-e.»

22«Ö kâmö ré wii na böödê, pwêr̂ê na ce ké êr̂ê i ko yè pâr̂â Ékalésia.»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index